Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Vijfheerenlanden

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Vijfheerenlanden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Vijfheerenlanden. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 145 gebieden Vijfheerenlanden / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 9% naar 58.788 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Vijfheerenlanden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2018 berekend.

Het aantal inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden is met 4.943 personen gestegen van 53.845 in 2013 tot 58.788 in 2022 (dat is 9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Vijfheerenlanden
Kaart van de gemeente Vijfheerenlanden met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Vijfheerenlanden met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: De Hagen, 2: Ossenwaard, 3: Vianen centrum, 4: Hoef en Haag, 5: Amaliastein ...Toon meer... Kaart van de gemeente Vijfheerenlanden met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: De Hagen, 2: Ossenwaard, 3: Vianen centrum, 4: Hoef en Haag, 5: Amaliastein, 6: Monnikenhof, 7: Hagestein, 8: Vianen bedrijventerrein, 9: Hagestein buitengebied, 10: Vianen buitengebied, 11: Everdingen, 12: Lexmond, 13: Tienhoven aan de Lek, 14: Everdingen buitengebied, 15: Ameide, 16: Lexmond buitengebied, 17: Tienhoven aan de Lek buitengebied, 18: Ameide buitengebied, 19: Zijderveld buitengebied, 20: Hei- en Boeicop, 21: Zijderveld, 22: Hei- en Boeicop buitengebied, 23: Schoonrewoerd buitengebied, 24: Meerkerk buitengebied, 25: Schoonrewoerd, 26: Leerbroek buitengebied, 27: Meerkerk, 28: Leerbroek, 29: Leerdam buitengebied, 30: Nieuwland, 31: Nieuw Schaik, 32: Leerdam-Noord, 33: Leerdam centrum, 34: Nieuwland buitengebied, 35: Leerdam-Oost, 36: Leerdam-West, 37: Oosterwijk, 38: Kedichem buitengebied, 39: Kedichem ...Toon minder...

Over de gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Vijfheerenlanden heeft afgerond een totale oppervlakte van 15.331 hectare, waarvan 14.628 land en 703 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 913 adressen per km2. Er wonen 24.182 huishoudens in de gemeente Vijfheerenlanden en de gemeente telt 17 woonplaatsen, 39 wijken en 88 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2019 van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden.

De gemeente Vijfheerenlanden (gemeentecode GM1961) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden overgegaan. De gegevens van de gemeente Vijfheerenlanden voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Vlag van de gemeente Vijfheerenlanden

Vlag van de gemeente Vijfheerenlanden

Kenmerken van de 24.611 woningen in de gemeente Vijfheerenlanden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vijfheerenlanden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

24.611 woningen & 29.246 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 38% naar €332.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Vijfheerenlanden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Vijfheerenlanden, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Vijfheerenlanden is met €91.791 gestegen van €240.208 in 2013 tot €332.000 in 2022 (dat is 38%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 29.246 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Vijfheerenlanden telt in totaal 29.246 adressen, met 29.213 verblijfsobjecten, 27 standplaatsen en 6 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

24.611 woningen & 29.246 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Vijfheerenlanden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Vijfheerenlanden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Vijfheerenlanden
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Vijfheerenlanden: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 29.149 personen uit de gemeente Vijfheerenlanden positief op Corona getest, er zijn 430 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 84 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 november 2022, week 46 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Vijfheerenlanden
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Vijfheerenlanden.

Gemiddeld overleden 11,05 personen per week uit de gemeente Vijfheerenlanden (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 44 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.800) gemeente Vijfheerenlanden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Vijfheerenlanden.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Vianen buitengebied zuid heeft met €32.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vijfheerenlanden. En buurt De Vijfheerenlanden heeft met €17.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Vijfheerenlanden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Vijfheerenlanden is €26.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.700. Gemeente Vijfheerenlanden telt 44.500 inkomensontvangers op 58.788 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,60% procent van de huishoudens in gemeente Vijfheerenlanden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Vijfheerenlanden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Vijfheerenlanden is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Vijfheerenlanden is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Vijfheerenlanden
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Vijfheerenlanden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Vijfheerenlanden vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Vijfheerenlanden voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Vijfheerenlanden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Vijfheerenlanden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Vijfheerenlanden: 7.546 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Vijfheerenlanden.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Vijfheerenlanden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Vijfheerenlanden, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Vijfheerenlanden is met 2.625 personen gestegen van 45.616 in 2013 tot 48.241 in 2022 (dat is 6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Vijfheerenlanden: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Vijfheerenlanden
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Vijfheerenlanden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Vijfheerenlanden:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VHL Lokaal5.18121,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4.58118,95%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP3.22613,35%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.13612,98%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.64310,94%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.3489,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.8717,74%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.1824,89%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.90222,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA4.26511,98%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV4.08911,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.79210,65%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2.8137,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2.5327,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.6374,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.6124,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.6084,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9852,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK9622,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8652,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA218042,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4511,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3330,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2850,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ11040,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje920,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA760,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter730,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten610,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots590,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG390,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol310,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP300,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht300,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter180,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP170,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft150,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland60,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU SGP3.64520,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA2.82315,72%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.62614,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.16812,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.10211,70%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks9605,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D668684,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV6543,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5943,31%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4722,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4532,52%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK3311,84%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1861,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft300,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen250,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio230,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.80915,16%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.61614,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP3.07012,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD3.02012,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.2909,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.7697,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.6576,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.5476,16%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.3015,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP9203,66%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7272,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD6392,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK6252,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN1350,54%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA4.74419,60%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP3.20813,26%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.09612,79%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.98512,34%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.92812,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2.2939,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.7217,11%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR1.6957,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.5286,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Vijfheerenlanden. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Vijfheerenlanden: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Vijfheerenlanden het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vijfheerenlanden van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (6.685 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Vijfheerenlanden (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Vijfheerenlanden zijn in totaal 6.685 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 6.685 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 6.680 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Vijfheerenlanden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Vijfheerenlanden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Vijfheerenlanden, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 16.721 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 16.721 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 16.417 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Vijfheerenlanden 1.816 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Vijfheerenlanden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Vijfheerenlanden


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Vijfheerenlanden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Vijfheerenlanden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 145 wijken en buurten in gemeente Vijfheerenlanden. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Vijfheerenlanden als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Vijfheerenlanden als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Vijfheerenlanden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Vijfheerenlanden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.685Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij375Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.255Aantal2021
G+I Handel en horeca1.150Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie510Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed530Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.420Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg855Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten585Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners58.788Aantal2022
Mannen29.186Aantal2022
Vrouwen29.602Aantal2022
0 tot 15 jaar10.332Aantal2022
15 tot 25 jaar6.771Aantal2022
25 tot 45 jaar14.349Aantal2022
45 tot 65 jaar15.427Aantal2022
65 jaar of ouder11.909Aantal2022
Ongehuwd26.649Aantal2022
Gehuwd25.211Aantal2022
Gescheiden3.810Aantal2022
Verweduwd3.118Aantal2022
Westers totaal3.825Aantal2022
Geboorte totaal814Aantal2021
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal601Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid402,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag13.740Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar19.210Aantal2020
Opleidingsniveau hoog9.710Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.155Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,50%Percentage2020
WMO cliënten4.040Aantal2020
WMO cliënten relatief71Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.860Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.140Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.290Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.870Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.320Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief16.166Aantal2022
Energielabels Voorlopig8.961Aantal2022
Energielabels Onbepaald3.887Aantal2022
Energielabels A+++++1Aantal2022
Energielabels A++++15Aantal2022
Energielabels A+++354Aantal2022
Energielabels A++30Aantal2022
Energielabels A+36Aantal2022
Energielabels A6.087Aantal2022
Energielabels B4.032Aantal2022
Energielabels C7.546Aantal2022
Energielabels D2.341Aantal2022
Energielabels E823Aantal2022
Energielabels F1.441Aantal2022
Energielabels G2.421Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn50%percentage2020
Drinker75%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal24.182Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens7.096Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen7.521Aantal2022
Huishoudens met kinderen9.565Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers44.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen20,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen23,80%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€88x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand820Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.360Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW550Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10.570Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon48.241Aantal2022
Niet-westers totaal6.722Aantal2022
Marokko1.444Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba190Aantal2022
Suriname533Aantal2022
Turkije2.172Aantal2022
Overig niet-westers2.383Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal557Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven184Aantal2021
Milieu overtredingen5Aantal2021
Oplichting357Aantal2021
Verkeersovertredingen383Aantal2021
Vernieling247Aantal2021
Overige misdrijven36Aantal2021
Totaal misdrijven1.813Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand10,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand10,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,40Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,07Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,34Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,24Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,64Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,58Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,72Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,27Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,42Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,58Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,59Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,09Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand7,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand21,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand25,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand9,90Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand13,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1961Code2022
RegionaamVijfheerenlandenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19610000Code2022
Oppervlakte totaal15.331Aantal hectaren2022
Oppervlakte land14.628Aantal hectaren2022
Oppervlakte water703Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid913Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode29.014Aantal2022
Adressen totaal29.246Aantal2022
Adressen met woonfunctie25.834Aantal2022
Panden23.332Aantal2022
Percelen19.005Aantal2022
Panden voor 1700192Aantal2022
Panden 1700 tot 1900905Aantal2022
Panden 1900 tot 19251.691Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.806Aantal2022
Panden 1950 tot 19705.914Aantal2022
Panden 1970 tot 19805.419Aantal2022
Panden 1980 tot 19903.635Aantal2022
Panden 1990 tot 20002.344Aantal2022
Panden 2000 tot 20102.149Aantal2022
Panden 2010 en later3.943Aantal2020
Panden 2010 tot 20203.251Aantal2022
Panden 2020 en later1.598Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade36Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade464Aantal2021
Verkeersongevallen totaal503Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal35.080Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine26.825Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof8.255Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,50Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte240Aantal2020
Motorfietsen2.580Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad24.611Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€332.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning79%Percentage2021
Percentage meergezinswoning21%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen63%Percentage2021
Huurwoningen totaal37%Percentage2021
In bezit woningcorporatie31%Percentage2021
In bezit overige verhuurders7%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200080%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Vijfheerenlanden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Vijfheerenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Vijfheerenlanden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

De gegevens van de gemeente Vijfheerenlanden voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Door de gemeentelijke herindeling van gemeente Vijfheerenlanden is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. Dit maakt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn ook berekend. Door de gemeentelijkeherindeling zijn deze gegevens voor en eerder immers ook niet beschikbaar. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente gemeente Vijfheerenlanden bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.