Veenstra makelaars en taxateurs: Makelaar-Heerenveen.nl voor woningen in Heerenveen en omgeving

Corona-statistieken gemeente Heerenveen

Informatie woonplaats Heerenveen:

Informatie woonplaats Heerenveen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heerenveen in de gemeente Heerenveen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heerenveen in de gemeente Heerenveen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Heerenveen, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Heerenveen is tussen 2013 en 2019 met 400 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 29.652 in 2013 tot 30.051 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Heerenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Heerenveen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Heerenveen en voor de Wijk 01 Heerenveen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Heerenveen

Woonplaats Heerenveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.697 hectare, waarvan 2.519 land en 178 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heerenveen telt 17.611 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 836 adressen per km2. Er wonen 14.200 huishoudens en er zijn in totaal 15.018 woningen. De woonplaats telt 14.577 auto's en 2.700 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heerenveen ligt in de gemeente Heerenveen.

De brondata voor woonplaats Heerenveen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heerenveen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heerenveen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 15 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heerenveen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heerenveen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 15.018 woningen in Heerenveen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Heerenveen:

15.018 woningen & 17.611 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Heerenveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Heerenveen:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 17.611 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Heerenveen telt in totaal 17.611 adressen, met 17.555 verblijfsobjecten, 4 standplaatsen en 52 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Heerenveen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

15.018 woningen & 17.611 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.250)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Heerenveen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heerenveen was in 2018 €23.250.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (2.700 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Heerenveen.

Woonplaats Heerenveen telt in totaal 2.700 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.700aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij9aantal2019
B-F Nijverheid en energie347aantal2019
G+I Handel en horeca679aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie233aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed259aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening805aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten351aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners30.051aantal2019
Mannen14.842aantal2019
Vrouwen15.199aantal2019
0 tot 15 jaar4.820aantal2019
15 tot 25 jaar3.402aantal2019
25 tot 45 jaar7.086aantal2019
45 tot 65 jaar8.123aantal2019
65 jaar of ouder6.579aantal2019
Ongehuwd14.080aantal2019
Gehuwd11.338aantal2019
Gescheiden2.744aantal2019
Verweduwd1.847aantal2019
Geboorte totaal251aantal2018
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal326aantal2018
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.361gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.734gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.379gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.484gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.636gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.090gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.017gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.717gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.295gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement905gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.223gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.518gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.136gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.065gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.534gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.200aantal2019
Eenpersoonshuishoudens5.715aantal2019
Huishoudens zonder kinderen4.029aantal2019
Huishoudens met kinderen4.422aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,08gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  23.819aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.185Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.250Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,86 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen45,12 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen14,94 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,20 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,17 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.014aantal2019
Personen per soort uitkering; AO1.242aantal2019
Personen per soort uitkering; WW455aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW6.133aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon25.217aantal2019
Westers totaal2.001aantal2019
Niet-westers totaal2.834aantal2019
Marokko278aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba142aantal2019
Suriname273aantal2019
Turkije518aantal2019
Overig niet-westers1.582aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,21gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,17gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,58gemiddeld km2019
Afstand tot school0,68gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km10,21gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3523CodeWP3523
RegionaamHeerenveenNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.193aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.697hectaren2019
Oppervlakte land2.519hectaren2019
Oppervlakte water178hectaren2019
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid836gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.577aantal2019
Personenautos brandstof benzine10.729aantal2019
Personenautos overige brandstof3.852aantal2019
Personenautos per huishouden1,01gemiddeld2019
Motorfietsen988aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.018aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€191.087Euro2019
Percentage eengezinswoning65%percentage2019
Percentage meergezinswoning35%percentage2019
Percentage bewoond94%percentage2019
Percentage onbewoond6%percentage2019
Koopwoningen51%percentage2019
Huurwoningen totaal49%percentage2019
In bezit woningcorporatie34%percentage2019
In bezit overige verhuurders15%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200080%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Heerenveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Heerenveen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerenveen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!