Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Heerenveen:

Informatie woonplaats Heerenveen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heerenveen in de gemeente Heerenveen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Heerenveen in de gemeente Heerenveen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Heerenveen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Heerenveen is tussen 2013 en 2020 met 1.297 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 29.079 in 2013 tot 30.376 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Heerenveen
Kaart van de woonplaats heerenveen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Heerenveen binnen de gemeente Heerenveen.

De naam Heerenveen wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Heerenveen en voor de wijk Heerenveen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Heerenveen

Woonplaats Heerenveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.696 hectare, waarvan 2.518 land en 178 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Heerenveen telt 18.955 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 838 adressen per km2. Er wonen 14.466 huishoudens en er zijn in totaal 15.019 woningen. De woonplaats telt 14.865 auto's en 2.699 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Heerenveen ligt in de gemeente Heerenveen.

De brondata voor woonplaats Heerenveen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Heerenveen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Heerenveen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 15 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Heerenveen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Heerenveen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 15.019 woningen in de woonplaats Heerenveen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Heerenveen:

15.019 woningen & 17.749 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 17.749 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Heerenveen telt in totaal 17.749 adressen, met 17.693 verblijfsobjecten, 4 standplaatsen en 52 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Heerenveen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

15.019 woningen & 17.749 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Heerenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heerenveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Heerenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Heerenveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Heerenveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau de Heerenveense school


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau de Heerenveense school bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau de Heerenveense school is uitgebracht. Er liggen 17 stembureau's binnen de woonplaats Heerenveen. Stembureau de Heerenveense school is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Heerenveen ligt. De gemeente Heerenveen telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerenveen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.250)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Heerenveen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Heerenveen was in 2018 €23.250.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.699 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Heerenveen.

Woonplaats Heerenveen telt in totaal 2.699 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Heerenveen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Heerenveen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 13.812 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 13.812 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 13.430 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Heerenveen 1.457 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Heerenveen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Heerenveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.699Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij9Aantal2019
B-F Nijverheid en energie347Aantal2019
G+I Handel en horeca678Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie233Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed259Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening806Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten351Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners30.376Aantal2020
Mannen15.037Aantal2020
Vrouwen15.332Aantal2020
0 tot 15 jaar4.781Aantal2020
15 tot 25 jaar3.490Aantal2020
25 tot 45 jaar7.112Aantal2020
45 tot 65 jaar8.225Aantal2020
65 jaar of ouder6.718Aantal2020
Ongehuwd14.340Aantal2020
Gehuwd11.334Aantal2020
Gescheiden2.834Aantal2020
Verweduwd1.838Aantal2020
Westers totaal2.032Aantal2020
Geboorte totaal237Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal284Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.207Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag6.437Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar9.683Aantal2019
Opleidingsniveau hoog6.189Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura714Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten2.312Aantal2019
Wmo-cliënten relatief77%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.702Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.394Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.460Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.702Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.233Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.752Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.196Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement847Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.119Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.255Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.388Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.958Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning972Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.405Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.466Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5.907Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.092Aantal2020
Huishoudens met kinderen4.447Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,08Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  23.823Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.185Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.250Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,72 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen45,11 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen14,95 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,20 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,17 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand1.026Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.245Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW505Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.286Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon25.347Aantal2020
Niet-westers totaal2.997Aantal2020
Marokko292Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba177Aantal2020
Suriname273Aantal2020
Turkije521Aantal2020
Overig niet-westers1.685Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,15Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,87Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,03Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,69Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,15Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,37Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,96Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,72Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,37Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,87Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,27Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,61Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,42Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km25Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,44Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,99Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km28Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,81Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,03Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,11Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,69Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,05Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,05Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,35Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,46Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,12Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,99Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,94Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,90Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,94Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,72Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,75Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,94Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,87Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,73Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,51Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,61Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand2,06Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand31,12Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,58Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,05Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand3,53Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,38Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,87Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,57Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand24Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,23Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3523CodeWP3523
RegionaamHeerenveenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.696Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.518Aantal hectaren2020
Oppervlakte water178Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid838Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal14.865Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine10.881Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.968Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.025Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.019Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€191.127Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning65%Percentage2019
Percentage meergezinswoning35%Percentage2019
Percentage bewoond94%Percentage2019
Percentage onbewoond6%Percentage2019
Koopwoningen51%Percentage2019
Huurwoningen totaal49%Percentage2019
In bezit woningcorporatie34%Percentage2019
In bezit overige verhuurders15%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200080%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Heerenveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Heerenveen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerenveen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!