Statistieken woonplaats Houten

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 3,45% naar 46.790 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Houten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Houten is met 1.560 personen toegenomen van 45.230 in 2013 tot 46.790 in 2022 (dat is 3,45%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Houten

Woonplaats Houten heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.929 hectare, waarvan 1.838 land en 93 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Houten telt 21.941 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.034 adressen per km2. Er wonen 19.225 huishoudens en er zijn in totaal 19.463 woningen. De woonplaats telt 20.890 auto's en 5.550 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Houten ligt in de gemeente Houten.

De brondata voor woonplaats Houten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Houten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Houten valt samen met 48 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Houten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Houten. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Houten
Kaart van de woonplaats Houten. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Houten binnen de gemeente Houten.

De naam Houten wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Houten en voor de gemeente Houten. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 19.463 woningen in de woonplaats Houten
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Houten in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

19.463 woningen & 21.941 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 46% naar €412.660 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Houten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Houten, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Houten is met €130.401 toegenomen van €282.258 in 2013 tot €412.660 in 2022 (dat is 46%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Houten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Houten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Houten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Houten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Houten is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 18 stembureaus in de woonplaats Houten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 18 stembureaus in de woonplaats Houten.

De gemeente Houten telde bij deze verkiezingen in totaal 21 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Houten. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Houten.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Houten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Houten, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Houten is met 38.530 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Houten: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Houten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Houten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Houten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Houten. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Houten. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.028)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Houten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Houten was in 2020 €32.028.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (5.550 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Houten zijn in totaal 5.550 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.550 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.495 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Houten, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Houten zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 17.637 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 17.637 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 17.237 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Houten 1.314 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Houten.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 21.941 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Houten telt in totaal 21.941 adressen, met 21.935 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Houten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Houten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

19.463 woningen & 21.941 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Houten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Houten: 7.981 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Houten bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Houten
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Houten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Houten vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Houten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.550Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2021
B-F Nijverheid en energie500Aantal2021
G+I Handel en horeca695Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie475Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed485Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.655Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.080Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten590Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners46.790Aantal2022
Mannen23.035Aantal2022
Vrouwen23.765Aantal2022
0 tot 15 jaar8.620Aantal2022
15 tot 25 jaar5.760Aantal2022
25 tot 45 jaar10.660Aantal2022
45 tot 65 jaar14.035Aantal2022
65 jaar of ouder7.790Aantal2022
Ongehuwd22.375Aantal2022
Gehuwd19.655Aantal2022
Gescheiden3.100Aantal2022
Verweduwd1.670Aantal2022
Westers totaal3.720Aantal2022
Geboorte totaal500Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal275Aantal2021
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.921,19Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag7.660Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar12.910Aantal2020
Opleidingsniveau hoog14.920Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.155Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,7%Percentage2020
WMO cliënten1.645Aantal2021
WMO cliënten relatief36Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.980Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.083Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.057Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.292Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.054Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.269Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.292Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal912Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement632Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning851Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.026Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.348Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.870Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning724Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning978Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming53%Percentage2021
Energielabels Definitief13.536Aantal2023
Energielabels Voorlopig6.913Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.456Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++52Aantal2023
Energielabels A+++146Aantal2023
Energielabels A++79Aantal2023
Energielabels A+169Aantal2023
Energielabels A7.981Aantal2023
Energielabels B4.607Aantal2023
Energielabels C6.372Aantal2023
Energielabels D557Aantal2023
Energielabels E131Aantal2023
Energielabels F159Aantal2023
Energielabels G195Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.225Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens5.500Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5.715Aantal2022
Huishoudens met kinderen8.030Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,41Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers36.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.334Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.028Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen33%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,74%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,39%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,3%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€7.514x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand540Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.690Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW410Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW6.900Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon38.530Aantal2022
Niet-westers totaal4.540Aantal2022
Marokko625Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba245Aantal2022
Suriname695Aantal2022
Turkije305Aantal2022
Overig niet-westers2.605Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal530Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven94Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting263Aantal2022
Verkeersovertredingen239Aantal2022
Vernieling119Aantal2022
Overige misdrijven35Aantal2022
Totaal misdrijven1.314Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,79Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,28Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,67Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,34Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand9,58Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,52Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,46Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,45Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km26Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,01Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,47Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,54Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,56Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km59Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,69Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,89Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,74Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,82Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,13Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,64Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,34Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,34Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,11Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,02Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,97Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,02Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,14Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,22Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,82Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,71Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,25Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,02Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,69Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,57Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,31Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand16,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand7,52Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,53Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,38Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,33Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2053CodeWP2053
RegionaamHoutenNaamHouten
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.929Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.838Aantal hectaren2022
Oppervlakte water93Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.034Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal21.941Aantal2023
Adressen met postcode21.905Aantal2023
Adressen met woonfunctie20.047Aantal2023
Panden16.197Aantal2023
Percelen13.780Aantal2023
Panden voor 170010Aantal2023
Panden 1700 tot 1900103Aantal2023
Panden 1900 tot 192566Aantal2023
Panden 1925 tot 1950156Aantal2023
Panden 1950 tot 1970600Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.471Aantal2023
Panden 1980 tot 19907.197Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.918Aantal2023
Panden 2000 tot 20105.459Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.004Aantal2023
Panden 2020 en later688Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade20Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade155Aantal2021
Verkeersongevallen totaal175Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal20.890Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine16.775Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof4.115Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,04Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.485Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.463Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€412.660Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning75%Percentage2022
Percentage meergezinswoning25%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie25%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200061%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200039%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!