Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Huizen:

Informatie woonplaats Huizen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Huizen in de gemeente Huizen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Huizen in de gemeente Huizen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine krimp van 1,25% naar 41.090 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Huizen. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Huizen, 1995 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Huizen is met 521 personen gedaald van 41.611 in 1995 tot 41.090 in 2021 (dat is 1,25%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Huizen
Kaart van de woonplaats huizen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Huizen binnen de provincie Noord-Holland.

De naam Huizen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Huizen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Huizen

Woonplaats Huizen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.332 hectare, waarvan 1.581 land en 752 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Huizen telt 21.073 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.040 adressen per km2. Er wonen 18.525 huishoudens en er zijn in totaal 19.018 woningen. De woonplaats telt 22.080 auto's en 4.435 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Huizen ligt in de gemeente Huizen.

De brondata voor woonplaats Huizen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Huizen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Huizen bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Huizen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Huizen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Huizen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 19.018 woningen in de woonplaats Huizen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Huizen:

19.018 woningen & 21.073 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 23% naar €333.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Huizen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Huizen, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Huizen is met €63.000 gestegen van €270.000 in 2005 tot €333.000 in 2020 (dat is 23%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 21.073 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Huizen telt in totaal 21.073 adressen, met 21.049 verblijfsobjecten, 6 standplaatsen en 18 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Huizen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

19.018 woningen & 21.073 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Huizen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Huizen. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Huizen, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Huizen is met 2.267 personen gedaald van 34.504 in 1997 tot 32.237 in 2021 (dat is 7%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Huizen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Huizen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Huizen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gemeentehuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gemeentehuis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gemeentehuis is uitgebracht. Er liggen 22 stembureau's binnen de woonplaats Huizen. Stembureau Gemeentehuis is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Huizen ligt. De gemeente Huizen telde bij deze verkiezingen in totaal 22 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Huizen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Huizen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Huizen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Huizen was in 2019 €29.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (4.435 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Huizen.

Woonplaats Huizen telt in totaal 4.435 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Huizen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Huizen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 15.244 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 15.244 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 15.016 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Huizen 1.284 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Huizen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Huizen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.435Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2020
B-F Nijverheid en energie710Aantal2020
G+I Handel en horeca755Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie425Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed555Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening1.435Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten545Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners41.090Aantal2021
Mannen19.812Aantal2021
Vrouwen21.278Aantal2021
0 tot 15 jaar6.179Aantal2021
15 tot 25 jaar4.479Aantal2021
25 tot 45 jaar8.241Aantal2021
45 tot 65 jaar12.259Aantal2021
65 jaar of ouder9.932Aantal2021
Ongehuwd17.866Aantal2021
Gehuwd17.160Aantal2021
Gescheiden3.804Aantal2021
Verweduwd2.260Aantal2021
Westers totaal4.118Aantal2021
Geboorte totaal343Aantal2019
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal425Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2.600Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag8.170Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar13.130Aantal2019
Opleidingsniveau hoog9.580Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura975Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
WMO cliënten1.410Aantal2019
WMO cliënten relatief34Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.800Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.310Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.300Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.200Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.100Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.030Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.500Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.525Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens6.542Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen5.724Aantal2021
Huishoudens met kinderen6.259Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers32.800Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.600Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.700Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar34,70%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen34,50%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen24,70%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,40%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,90%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€85x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand780Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.630Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW520Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW8.960Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon32.237Aantal2021
Niet-westers totaal4.735Aantal2021
Marokko1.454Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba48Aantal2021
Suriname335Aantal2021
Turkije668Aantal2021
Overig niet-westers2.230Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand5,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km37Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km55Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km50Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km3,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km36Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km31Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand10,80Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand25,00Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km41Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1011Code2021
RegionaamHuizenNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal2.332Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.581Aantal hectaren2021
Oppervlakte water752Aantal hectaren2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.040Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode21.005Aantal2021
Adressen totaal21.073Aantal2021
Panden15.617Aantal2021
Percelen12.725Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal22.080Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine18.375Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.705Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.397Aantal2020
Motorfietsen1.605Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.018Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€333.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning72%Percentage2020
Percentage meergezinswoning28%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen58%Percentage2020
Huurwoningen totaal41%Percentage2020
In bezit woningcorporatie33%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200090%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Huizen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Huizen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Huizen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 augustus 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!