Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Huizen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Huizen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Huizen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 45 gebieden Huizen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 40.938 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Huizen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Huizen, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Huizen is met 40.938 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1996. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Huizen
Kaart van de gemeente Huizen met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Huizen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Havengebied, 2: Huizermaat Noord, 3: Huizermaat West en Zuid, 4: Bovenmaten, 5: Hogemaat ...Toon meer... Kaart van de gemeente Huizen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Havengebied, 2: Huizermaat Noord, 3: Huizermaat West en Zuid, 4: Bovenmaten, 5: Hogemaat, 6: Oude Dorp, 7: Westereng, 8: Zenderwijk en Bovenweg, 9: Staatslieden en Componistenbuurt, 10: Bijvanck, 11: Stad en Lande, 12: Erica en Tafelberg, 13: Buitenwijken ...Toon minder...

Over de gemeente Huizen

De gemeente Huizen is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Huizen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.332 hectare, waarvan 1.581 land en 751 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.048 adressen per km2. Er wonen 18.628 huishoudens in de gemeente Huizen en de gemeente telt 1 woonplaats, 13 wijken en 30 buurten.

De naam Huizen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Huizen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Huizen

Vlag van de gemeente Huizen

Kenmerken van de 19.080 woningen in de gemeente Huizen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Huizen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

19.080 woningen & 20.990 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 45% naar €392.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Huizen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Huizen, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Huizen is met €122.000 gestegen van €270.000 in 2005 tot €392.000 in 2022 (dat is 45%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 20.990 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Huizen telt in totaal 20.990 adressen, met 20.984 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Huizen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Huizen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

19.080 woningen & 20.990 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Huizen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Huizen
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Huizen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 19.199 personen uit de gemeente Huizen positief op Corona getest, er zijn 193 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 67 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 november 2022, week 46 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Huizen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Huizen.

Gemiddeld overleden 8,56 personen per week uit de gemeente Huizen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 44 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.000) gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Huizen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Flevo heeft met €80.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Huizen. En buurt Stad en Lande heeft met €22.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Huizen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Huizen is €30.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.900. Gemeente Huizen telt 32.900 inkomensontvangers op 40.938 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,90% procent van de huishoudens in gemeente Huizen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Huizen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Huizen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Huizen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Huizen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Huizen vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Huizen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Huizen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Huizen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Huizen: 9.329 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Huizen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Huizen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Huizen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Huizen, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Huizen is met 2.641 personen gedaald van 34.646 in 1996 tot 32.005 in 2022 (dat is 8%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Huizen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Huizen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Huizen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Huizen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD2.86915,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar Huizen2.64614,58%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Dorpsbelangen Huizen2.30912,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.18512,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.07011,41%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.6449,06%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.5748,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.3377,37%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP8334,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Transparant Huizen6823,76%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.71125,74%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D664.03715,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.68910,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.4699,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.5315,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.2294,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.1754,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.1314,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.0023,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9503,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA217412,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt5522,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP4951,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK4021,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2701,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1100,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1900,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB850,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter800,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje640,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten530,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots490,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG350,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter350,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol270,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP210,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht130,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP120,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland120,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD2.81319,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA2.57017,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.76611,98%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.69511,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.4599,90%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.1427,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D669486,43%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6434,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD5833,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4503,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2581,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2551,73%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK900,61%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft320,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio230,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen170,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD3.47617,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD3.13016,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.08610,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.8719,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.8389,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.5898,15%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.4957,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.1525,91%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD8244,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen6523,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP6283,22%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland2511,29%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje2281,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2201,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA500,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD4.00321,37%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.04616,26%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.33712,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.28112,18%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2.11811,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.7549,37%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.4807,90%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW7504,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen7213,85%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging1340,72%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP690,37%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER360,19%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Huizen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Huizen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Huizen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Huizen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Huizen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (5.285 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Huizen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Huizen zijn in totaal 5.285 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.285 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.295 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Huizen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Huizen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Huizen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Huizen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 16.476 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 16.476 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 16.207 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Huizen 1.212 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Huizen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Huizen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Huizen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Huizen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 45 wijken en buurten in gemeente Huizen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Huizen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Huizen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Huizen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Huizen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.285Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2021
B-F Nijverheid en energie700Aantal2021
G+I Handel en horeca770Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie430Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed545Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.455Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg845Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten535Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners40.938Aantal2022
Mannen19.737Aantal2022
Vrouwen21.201Aantal2022
0 tot 15 jaar6.140Aantal2022
15 tot 25 jaar4.313Aantal2022
25 tot 45 jaar8.351Aantal2022
45 tot 65 jaar11.922Aantal2022
65 jaar of ouder10.212Aantal2022
Ongehuwd17.800Aantal2022
Gehuwd17.051Aantal2022
Gescheiden3.792Aantal2022
Verweduwd2.295Aantal2022
Westers totaal4.126Aantal2022
Geboorte totaal359Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal470Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.589,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag8.070Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar12.900Aantal2020
Opleidingsniveau hoog9.800Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura950Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,40%Percentage2020
WMO cliënten2.120Aantal2020
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement750Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.580Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief12.216Aantal2022
Energielabels Voorlopig7.162Aantal2022
Energielabels Onbepaald1.544Aantal2022
Energielabels A+++++2Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++91Aantal2022
Energielabels A++20Aantal2022
Energielabels A+23Aantal2022
Energielabels A2.343Aantal2022
Energielabels B2.500Aantal2022
Energielabels C9.329Aantal2022
Energielabels D1.881Aantal2022
Energielabels E925Aantal2022
Energielabels F1.141Aantal2022
Energielabels G1.123Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.628Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens6.704Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5.726Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.198Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers32.900Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen22,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar36,10%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen35,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,20%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€108x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand780Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.630Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW520Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW8.960Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon32.005Aantal2022
Niet-westers totaal4.807Aantal2022
Marokko1.408Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba193Aantal2022
Suriname356Aantal2022
Turkije667Aantal2022
Overig niet-westers2.183Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal375Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven106Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting359Aantal2021
Verkeersovertredingen181Aantal2021
Vernieling131Aantal2021
Overige misdrijven17Aantal2021
Totaal misdrijven1.211Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand5,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km35Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km53Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km34Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km54Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand25,00Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0406Code2022
RegionaamHuizenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode04060000Code2022
Oppervlakte totaal2.332Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.581Aantal hectaren2022
Oppervlakte water751Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.048Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode20.922Aantal2022
Adressen totaal20.990Aantal2022
Adressen met woonfunctie19.172Aantal2022
Panden15.615Aantal2022
Percelen12.736Aantal2022
Panden voor 170036Aantal2022
Panden 1700 tot 1900161Aantal2022
Panden 1900 tot 1925770Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.431Aantal2022
Panden 1950 tot 19704.852Aantal2022
Panden 1970 tot 19804.016Aantal2022
Panden 1980 tot 19905.853Aantal2022
Panden 1990 tot 20001.634Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.317Aantal2022
Panden 2010 en later725Aantal2020
Panden 2010 tot 2020638Aantal2022
Panden 2020 en later178Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade141Aantal2021
Verkeersongevallen totaal164Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal22.080Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine18.375Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.705Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.397Aantal2020
Motorfietsen1.605Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.080Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€392.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning72%Percentage2021
Percentage meergezinswoning28%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen58%Percentage2021
Huurwoningen totaal42%Percentage2021
In bezit woningcorporatie32%Percentage2021
In bezit overige verhuurders9%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200089%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Huizen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Huizen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Huizen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Huizen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!