Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Hulst:

Informatie woonplaats Hulst:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hulst in de gemeente Hulst! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hulst in de gemeente Hulst!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Hulst, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Hulst is tussen 2013 en 2020 met 311 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 10.754 in 2013 tot 11.065 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Hulst
Kaart van de woonplaats hulst. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hulst binnen de gemeente Hulst.

De naam Hulst wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Hulst en voor de wijk Hulst. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Hulst

Woonplaats Hulst heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.375 hectare, waarvan 3.286 land en 89 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hulst telt 6.651 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 828 adressen per km2. Er wonen 5.250 huishoudens en er zijn in totaal 5.480 woningen. De woonplaats telt 6.470 auto's en 870 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hulst ligt in de gemeente Hulst.

De brondata voor woonplaats Hulst is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hulst zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hulst valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Hulst en wijk Hulst zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hulst zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hulst. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 5.480 woningen in de woonplaats Hulst
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Hulst:

5.480 woningen & 6.134 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 6.134 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Hulst telt in totaal 6.134 adressen, met 6.099 verblijfsobjecten en 35 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Hulst.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.480 woningen & 6.134 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Hulst


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hulst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Hulst


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Hulst.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hulst. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gemeenschapscentrum Den Dullaert


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gemeenschapscentrum Den Dullaert bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gemeenschapscentrum Den Dullaert is uitgebracht. Er liggen 4 stembureau's binnen de woonplaats Hulst. Stembureau Gemeenschapscentrum Den Dullaert is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Hulst ligt. De gemeente Hulst telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hulst. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hulst.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Hulst.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hulst was in 2018 €26.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (870 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Hulst.

Woonplaats Hulst telt in totaal 870 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hulst, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Hulst zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.610 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.610 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.500 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Hulst 413 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Hulst.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hulst voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal870Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2019
B-F Nijverheid en energie105Aantal2019
G+I Handel en horeca250Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening190Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten120Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners11.065Aantal2020
Mannen5.400Aantal2020
Vrouwen5.665Aantal2020
0 tot 15 jaar1.430Aantal2020
15 tot 25 jaar1.040Aantal2020
25 tot 45 jaar2.175Aantal2020
45 tot 65 jaar3.265Aantal2020
65 jaar of ouder3.155Aantal2020
Ongehuwd4.355Aantal2020
Gehuwd4.880Aantal2020
Gescheiden1.030Aantal2020
Verweduwd805Aantal2020
Westers totaal2.585Aantal2020
Geboorte totaal75Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal115Aantal2019
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid337Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag2.450Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar3.680Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.010Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura265Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliënten670Aantal2019
Wmo-cliënten relatief61%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.470Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.310Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.330Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.440Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.250Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.865Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.865Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.525Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  8.721Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.500Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.900Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,71 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen41,00 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,28 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,52 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,81 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO480Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.930Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.120Aantal2020
Niet-westers totaal360Aantal2020
Marokko40Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2020
Suriname20Aantal2020
Turkije20Aantal2020
Overig niet-westers260Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,20Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,90Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand16,90Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand16,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km27Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,52Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand28,21Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,78Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,68Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand16,00Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,68Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,77Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,93Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,73Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,97Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand47,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand100,60Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,50Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand118,80Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand20,40Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand20,40Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand48,50Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 50 km3Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3088CodeWP3088
RegionaamHulstNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.375Aantal hectaren2020
Oppervlakte land3.286Aantal hectaren2020
Oppervlakte water89Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid828Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.470Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.600Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof870Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte197Aantal2020
Motorfietsen375Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.480Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€210.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning82%Percentage2019
Percentage meergezinswoning18%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen65%Percentage2019
Huurwoningen totaal33%Percentage2019
In bezit woningcorporatie27%Percentage2019
In bezit overige verhuurders6%Percentage2019
Eigendom onbekend2%Percentage2019
Bouwjaar voor 200079%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Hulst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hulst. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hulst. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!