Informatie woonplaats Hulst:

Informatie woonplaats Hulst:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hulst in de gemeente Hulst! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Hulst in de gemeente Hulst!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 2,15% naar 10.985 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Hulst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Hulst, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Hulst is met 231 personen gestegen van 10.754 in 2013 tot 10.985 in 2021 (dat is 2,15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Hulst
Kaart van de woonplaats hulst. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Hulst binnen de gemeente Hulst.

De naam Hulst wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Hulst en voor de wijk Hulst. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Hulst

Woonplaats Hulst heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.375 hectare, waarvan 3.286 land en 89 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Hulst telt 6.694 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 835 adressen per km2. Er wonen 5.285 huishoudens en er zijn in totaal 5.552 woningen. De woonplaats telt 6.485 auto's en 1.085 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Hulst ligt in de gemeente Hulst.

De brondata voor woonplaats Hulst is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Hulst zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Hulst valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Hulst en wijk Hulst zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Hulst zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hulst. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 5.552 woningen in de woonplaats Hulst
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hulst in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

5.552 woningen & 6.694 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 23% naar €232.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Hulst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hulst, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Hulst is met €43.325 gestegen van €188.674 in 2013 tot €232.000 in 2021 (dat is 23%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 6.694 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Hulst telt in totaal 6.694 adressen, met 6.659 verblijfsobjecten en 35 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Hulst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Hulst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.552 woningen & 6.694 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Hulst


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hulst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Hulst


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Hulst. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Hulst, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Hulst is met 294 personen gestegen van 7.716 in 2013 tot 8.010 in 2021 (dat is 3,81%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Hulst: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Hulst.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Hulst. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gemeenschapscentrum Den Dullaert


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gemeenschapscentrum Den Dullaert bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gemeenschapscentrum Den Dullaert is uitgebracht. Er liggen 4 stembureau's binnen de woonplaats Hulst. Stembureau Gemeenschapscentrum Den Dullaert is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Hulst ligt. De gemeente Hulst telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hulst. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hulst.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Hulst.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Hulst was in 2020 €28.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.085 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Hulst zijn in totaal 1.085 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Hulst, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Hulst zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 5.030 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.030 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.914 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Hulst 415 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Hulst.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Hulst voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.085Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2021
B-F Nijverheid en energie115Aantal2021
G+I Handel en horeca250Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie50Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening195Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg190Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.985Aantal2021
Mannen5.335Aantal2021
Vrouwen5.650Aantal2021
0 tot 15 jaar1.370Aantal2021
15 tot 25 jaar1.030Aantal2021
25 tot 45 jaar2.120Aantal2021
45 tot 65 jaar3.275Aantal2021
65 jaar of ouder3.195Aantal2021
Ongehuwd4.310Aantal2021
Gehuwd4.855Aantal2021
Gescheiden1.010Aantal2021
Verweduwd815Aantal2021
Westers totaal2.620Aantal2021
Geboorte totaal70Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal160Aantal2020
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid334Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag2.420Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.750Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.910Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura250Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,90%Percentage2020
WMO cliënten705Aantal2020
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.450Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.640Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.390Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.620Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.180Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning810Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.285Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.940Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.870Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.475Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers9.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen41,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen19,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,70%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen18,50%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,50%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€129x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO480Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.930Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.010Aantal2021
Niet-westers totaal355Aantal2021
Marokko40Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2021
Suriname20Aantal2021
Turkije25Aantal2021
Overig niet-westers250Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,15Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand16,96Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,45Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand16,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,05Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,48Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,88Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,88Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,98Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,98Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,74Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,74Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,86Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,18Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,35Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,32Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand28,21Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,78Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,68Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand16,00Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,68Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,77Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,73Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,97Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,43Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand47,15Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand50,72Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,59Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,52Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand126,35Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,44Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand20,32Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand20,35Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand48,42Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km3Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3088Code2022
RegionaamHulstNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal3.375Aantal hectaren2021
Oppervlakte land3.286Aantal hectaren2021
Oppervlakte water89Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid835Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode6.179Aantal2022
Adressen totaal6.694Aantal2022
Panden5.520Aantal2022
Percelen4.664Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.485Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.615Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof870Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte197Aantal2020
Motorfietsen375Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.552Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€232.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning81%Percentage2021
Percentage meergezinswoning19%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen66%Percentage2021
Huurwoningen totaal34%Percentage2021
In bezit woningcorporatie27%Percentage2021
In bezit overige verhuurders7%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200078%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Hulst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hulst. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hulst. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!