Corona-statistieken gemeente Velsen

Informatie woonplaats IJmuiden:

Informatie woonplaats IJmuiden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats IJmuiden in de gemeente Velsen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats IJmuiden in de gemeente Velsen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners IJmuiden, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats IJmuiden is tussen 2013 en 2020 met 1.330 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 30.815 in 2013 tot 32.145 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats IJmuiden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats IJmuiden

Woonplaats IJmuiden heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.413 hectare, waarvan 1.278 land en 135 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats IJmuiden telt 19.843 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.093 adressen per km2. Er wonen 15.560 huishoudens en er zijn in totaal 15.563 woningen. De woonplaats telt 14.490 auto's en 2.590 bedrijfsvestigingen. Woonplaats IJmuiden ligt in de gemeente Velsen.

De brondata voor woonplaats IJmuiden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats IJmuiden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats IJmuiden valt samen met deze 4 wijken: wijk IJmuiden Noord, wijk IJmuiden Zuid, wijk IJmuiden West, Zee en Duinwijk. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats IJmuiden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Velsen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 15.563 woningen in de woonplaats IJmuiden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats IJmuiden:

15.563 woningen & 19.592 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats IJmuiden (€195.938 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats IJmuiden voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 19.592 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats IJmuiden telt in totaal 19.592 adressen, met 19.169 verblijfsobjecten, 401 standplaatsen en 22 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats IJmuiden.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

15.563 woningen & 19.592 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.645)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats IJmuiden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats IJmuiden was in 2018 €23.645.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.590 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats IJmuiden.

Woonplaats IJmuiden telt in totaal 2.590 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats IJmuiden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.590aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij15aantal2019
B-F Nijverheid en energie700aantal2019
G+I Handel en horeca660aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie225aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed165aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening500aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten325aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners32.145aantal2020
Mannen15.895aantal2020
Vrouwen16.250aantal2020
0 tot 15 jaar4.855aantal2020
15 tot 25 jaar3.530aantal2020
25 tot 45 jaar8.280aantal2020
45 tot 65 jaar9.050aantal2020
65 jaar of ouder6.450aantal2020
Ongehuwd15.295aantal2020
Gehuwd11.550aantal2020
Gescheiden3.360aantal2020
Verweduwd1.975aantal2020
Geboorte totaal320aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal390aantal2019
Sterfte relatief13aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.346gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.865gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.799gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.935gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.506gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.817gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.966gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.871gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.117gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement939gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.202gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.429gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.547gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.887gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.031gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.238gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal15.560aantal2020
Eenpersoonshuishoudens6.575aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.095aantal2020
Huishoudens met kinderen4.930aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,01gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  25.300aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.750Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.645Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,55 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen46,50 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen12,91 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,63 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,81 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.000aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.740aantal2020
Personen per soort uitkering; WW410aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.990aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon24.785aantal2020
Westers totaal3.310aantal2020
Niet-westers totaal4.050aantal2020
Marokko550aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba115aantal2020
Suriname225aantal2020
Turkije945aantal2020
Overig niet-westers2.210aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,70gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,48gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,46gemiddeld km2019
Afstand tot school0,54gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km8,09gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2835CodeWP2835
RegionaamIJmuidenNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.517aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.413hectaren2020
Oppervlakte land1.278hectaren2020
Oppervlakte water135hectaren2020
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.093gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal14.490aantal2020
Personenautos brandstof benzine12.845aantal2020
Personenautos overige brandstof1.645aantal2020
Personenautos per huishouden0,96gemiddeld2020
Motorfietsen1.575aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.563aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€195.938Euro2019
Percentage eengezinswoning49%percentage2019
Percentage meergezinswoning51%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen45%percentage2019
Huurwoningen totaal55%percentage2019
In bezit woningcorporatie48%percentage2019
In bezit overige verhuurders6%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200085%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200015%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Velsen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Velsen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Velsen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!