Corona-statistieken gemeente Lopik

Informatie woonplaats Jaarsveld:

Informatie woonplaats Jaarsveld:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Jaarsveld in de gemeente Lopik! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Jaarsveld in de gemeente Lopik!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (6% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Jaarsveld, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Jaarsveld is tussen 2013 en 2020 met 20 personen afgenomen (afgerond is dat 6%): van 303 in 2013 tot 283 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Jaarsveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Jaarsveld wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Jaarsveld. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Jaarsveld

Woonplaats Jaarsveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 53 hectare, waarvan 42 land en 11 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Jaarsveld telt 128 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 104 adressen per km2. Er wonen 109 huishoudens en er zijn in totaal 114 woningen. De woonplaats telt 125 auto's en 21 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Jaarsveld ligt in de gemeente Lopik.

De brondata voor woonplaats Jaarsveld is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Jaarsveld zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Jaarsveld valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Jaarsveld zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Jaarsveld zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lopik. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 114 woningen in de woonplaats Jaarsveld
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Jaarsveld:

114 woningen & 126 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Jaarsveld (€230.478 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Jaarsveld voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 126 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Jaarsveld telt in totaal 126 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Jaarsveld.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

114 woningen & 126 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.126)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Jaarsveld.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Jaarsveld was in 2017 €24.126.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (21 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Jaarsveld.

Woonplaats Jaarsveld telt in totaal 21 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Jaarsveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal21aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij0aantal2018
B-F Nijverheid en energie10aantal2018
G+I Handel en horeca5aantal2018
H+J Vervoer informatie en communicatie0aantal2018
K-L Financiële diensten onroerend goed0aantal2018
M-N Zakelijke dienstverlening10aantal2018
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5aantal2018
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners283aantal2020
Mannen139aantal2020
Vrouwen144aantal2020
0 tot 15 jaar49aantal2020
15 tot 25 jaar40aantal2020
25 tot 45 jaar64aantal2020
45 tot 65 jaar104aantal2020
65 jaar of ouder40aantal2020
Ongehuwd119aantal2020
Gehuwd143aantal2020
Gescheiden15aantal2020
Verweduwd15aantal2020
Geboorte totaal5aantal2019
Geboorte relatief13aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0aantal2019
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.184gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.964gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.337gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.533gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.990gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.832gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.272gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.307gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.135gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.303gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.665gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.140gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.285gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.277gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal109aantal2020
Eenpersoonshuishoudens20aantal2020
Huishoudens zonder kinderen35aantal2020
Huishoudens met kinderen50aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  199aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.108Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.126Euro2017
40% personen met laagste inkomen32%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar71,93 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen24,02 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen30,90 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen2,73 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand0aantal2020
Personen per soort uitkering; AO10aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW30aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon253aantal2020
Westers totaal20aantal2020
Niet-westers totaal10aantal2020
Marokko0aantal2020
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Suriname5aantal2020
Turkije0aantal2020
Overig niet-westers5aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,11gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt2,71gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,31gemiddeld km2019
Afstand tot school0,31gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km1,89gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1959CodeWP1959
RegionaamJaarsveldNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid681aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal53hectaren2020
Oppervlakte land42hectaren2020
Oppervlakte water11hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid104gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal125aantal2020
Personenautos brandstof benzine100aantal2020
Personenautos overige brandstof26aantal2020
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2020
Motorfietsen20aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad114aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€230.478Euro2019
Percentage eengezinswoning96%percentage2019
Percentage meergezinswoning4%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen87%percentage2019
Huurwoningen totaal12%percentage2019
In bezit woningcorporatie8%percentage2019
In bezit overige verhuurders4%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200078%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200022%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Lopik:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Lopik. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lopik. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!