Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Krimpen aan den IJssel:

Informatie woonplaats Krimpen aan den IJssel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Krimpen aan den IJssel in de gemeente Krimpen aan den IJssel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Krimpen aan den IJssel in de gemeente Krimpen aan den IJssel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Krimpen aan den IJssel, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Krimpen aan den IJssel is tussen 2013 en 2020 met 671 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 28.855 in 2013 tot 29.526 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Krimpen aan den IJssel
Kaart van de woonplaats krimpen-aan-den-ijssel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Krimpen aan den IJssel binnen de provincie Zuid-Holland.

De naam Krimpen aan den IJssel wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Krimpen aan den IJssel en voor de wijk Krimpen aan den IJssel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Krimpen aan den IJssel

Woonplaats Krimpen aan den IJssel heeft afgerond een totale oppervlakte van 895 hectare, waarvan 769 land en 126 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Krimpen aan den IJssel telt 14.460 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.971 adressen per km2. Er wonen 12.420 huishoudens en er zijn in totaal 12.527 woningen. De woonplaats telt 13.605 auto's en 2.210 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Krimpen aan den IJssel ligt in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

De brondata voor woonplaats Krimpen aan den IJssel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Krimpen aan den IJssel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Krimpen aan den IJssel bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Krimpen aan den IJssel zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Krimpen aan den IJssel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 12.527 woningen in de woonplaats Krimpen aan den IJssel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Krimpen aan den IJssel:

12.527 woningen & 14.366 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 14.366 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Krimpen aan den IJssel telt in totaal 14.366 adressen, met 14.350 verblijfsobjecten en 16 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Krimpen aan den IJssel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

12.527 woningen & 14.366 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Krimpen aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Krimpen aan den IJssel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Krimpen aan den IJssel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Krimpen aan den IJssel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Krimpen aan den IJssel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Sionskerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Sionskerk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Sionskerk is uitgebracht. Er liggen 17 stembureau's binnen de woonplaats Krimpen aan den IJssel. Stembureau Sionskerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Krimpen aan den IJssel ligt. De gemeente Krimpen aan den IJssel telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Krimpen aan den IJssel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Krimpen aan den IJssel was in 2018 €25.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.210 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Krimpen aan den IJssel.

Woonplaats Krimpen aan den IJssel telt in totaal 2.210 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Krimpen aan den IJssel, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Krimpen aan den IJssel zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 7.654 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 7.654 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 7.523 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Krimpen aan den IJssel 722 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Krimpen aan den IJssel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Krimpen aan den IJssel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.210Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2019
B-F Nijverheid en energie420Aantal2019
G+I Handel en horeca460Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie255Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed280Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening550Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten235Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners29.526Aantal2020
Mannen14.259Aantal2020
Vrouwen15.267Aantal2020
0 tot 15 jaar5.075Aantal2020
15 tot 25 jaar3.591Aantal2020
25 tot 45 jaar5.996Aantal2020
45 tot 65 jaar7.692Aantal2020
65 jaar of ouder7.172Aantal2020
Ongehuwd12.465Aantal2020
Gehuwd13.281Aantal2020
Gescheiden1.936Aantal2020
Verweduwd1.844Aantal2020
Westers totaal2.208Aantal2020
Geboorte totaal321Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal283Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid3.841Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag6.230Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar9.410Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.310Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura1.065Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2019
Wmo-cliënten1.975Aantal2019
Wmo-cliënten relatief67%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.130Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.870Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.970Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.110Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.230Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.190Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.420Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.660Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.290Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.420Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.420Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens3.772Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.983Aantal2020
Huishoudens met kinderen4.665Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  22.600Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.600Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.600Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,20 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen34,70 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,50 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,40 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,20 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand530Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO800Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW280Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.660Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon24.639Aantal2020
Niet-westers totaal2.679Aantal2020
Marokko292Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba333Aantal2020
Suriname478Aantal2020
Turkije192Aantal2020
Overig niet-westers1.384Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,40Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand5,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km38Gemiddeld aantal2019
Café afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km37Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand7Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 kmgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km82Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,70Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,50Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand10,00Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand7,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand11,40Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand7,30Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,20Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km27Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,90Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,20Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1144CodeWP1144
RegionaamKrimpen aan den IJsselNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal895Aantal hectaren2020
Oppervlakte land769Aantal hectaren2020
Oppervlakte water126Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.971Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal13.605Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine12.165Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.440Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.770Aantal2020
Motorfietsen1.085Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.527Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€246.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning70%Percentage2019
Percentage meergezinswoning30%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen59%Percentage2019
Huurwoningen totaal41%Percentage2019
In bezit woningcorporatie36%Percentage2019
In bezit overige verhuurders5%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200085%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Krimpen aan den IJssel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Krimpen aan den IJssel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!