Corona-statistieken gemeente Lelystad

Informatie woonplaats Lelystad:

Informatie woonplaats Lelystad:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Lelystad in de gemeente Lelystad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Lelystad in de gemeente Lelystad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Lelystad, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Lelystad is tussen 2013 en 2019 met 2.118 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 75.775 in 2013 tot 77.893 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Lelystad


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Lelystad wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Lelystad. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Lelystad

Woonplaats Lelystad heeft afgerond een totale oppervlakte van 76.545 hectare, waarvan 23.032 land en 53.513 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Lelystad telt 38.390 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.369 adressen per km2. Er wonen 33.951 huishoudens en er zijn in totaal 32.893 woningen. De woonplaats telt 35.155 auto's en 6.565 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Lelystad ligt in de gemeente Lelystad.

De brondata voor woonplaats Lelystad is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Lelystad zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Lelystad bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Lelystad zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Lelystad zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lelystad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 32.893 woningen in Lelystad
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Lelystad:

32.893 woningen & 38.390 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Lelystad.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Lelystad:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 38.390 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Lelystad telt in totaal 38.390 adressen, met 38.347 verblijfsobjecten, 8 standplaatsen en 35 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Lelystad.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

32.893 woningen & 38.390 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Lelystad.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Lelystad was in 2018 €23.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (6.565 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Lelystad.

Woonplaats Lelystad telt in totaal 6.565 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6.565aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij180aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.205aantal2019
G+I Handel en horeca1.540aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie665aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed485aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.675aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten820aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners77.893aantal2019
Mannen39.048aantal2019
Vrouwen38.845aantal2019
0 tot 15 jaar14.144aantal2019
15 tot 25 jaar9.163aantal2019
25 tot 45 jaar19.756aantal2019
45 tot 65 jaar21.290aantal2019
65 jaar of ouder13.540aantal2019
Ongehuwd38.086aantal2019
Gehuwd29.123aantal2019
Gescheiden7.648aantal2019
Verweduwd3.036aantal2019
Geboorte totaal849aantal2018
Geboorte relatief11aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal589aantal2018
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.410gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.030gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.300gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.230gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.170gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.010gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.650gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarming16%percentage2017
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.951aantal2019
Eenpersoonshuishoudens11.476aantal2019
Huishoudens zonder kinderen9.501aantal2019
Huishoudens met kinderen12.974aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  59.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.000Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.600Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar56,80 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen39,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,10 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,30 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,00 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand2.250aantal2019
Personen per soort uitkering; AO4.470aantal2019
Personen per soort uitkering; WW1.320aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW11.840aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon53.214aantal2019
Westers totaal8.192aantal2019
Niet-westers totaal16.487aantal2019
Marokko2.472aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba1.923aantal2019
Suriname4.624aantal2019
Turkije2.023aantal2019
Overig niet-westers5.445aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,80gemiddeld km2019
Afstand tot school0,80gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km13,70gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1051CodeWP1051
RegionaamLelystadNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid338aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte153gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal76.545hectaren2019
Oppervlakte land23.032hectaren2019
Oppervlakte water53.513hectaren2019
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid1.369gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal35.155aantal2019
Personenautos brandstof benzine26.930aantal2019
Personenautos overige brandstof8.230aantal2019
Personenautos per huishouden1,00gemiddeld2019
Motorfietsen2.845aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.893aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€188.000Euro2019
Percentage eengezinswoning83%percentage2019
Percentage meergezinswoning17%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen64%percentage2019
Huurwoningen totaal36%percentage2019
In bezit woningcorporatie28%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200080%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Lelystad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Lelystad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Lelystad. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!