Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken woonplaats Muntendam

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Muntendam. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Midden-Groningen en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Muntendam. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 140 gebieden Midden-Groningen / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (daling van 4,25% naar 4.600 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Muntendam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Muntendam, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Muntendam is met 204 personen afgenomen van 4.804 in 2013 tot 4.600 in 2022 (dat is 4,25%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Muntendam
Kaart van de woonplaats Muntendam. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Muntendam binnen de gemeente Midden-Groningen.

De naam Muntendam wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Muntendam. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Muntendam

Woonplaats Muntendam heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.288 hectare, waarvan 1.256 land en 31 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Muntendam telt 2.353 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 261 adressen per km2. Er wonen 2.200 huishoudens en er zijn in totaal 2.179 woningen. De woonplaats telt 2.430 auto's en 280 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Muntendam ligt in de gemeente Midden-Groningen.

De brondata voor woonplaats Muntendam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Muntendam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Muntendam valt samen met de 4 buurten Muntendam-west, Muntendam-oost, Muntendam Buitengebied oost en Muntendam Buitengebied west. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Muntendam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.179 woningen in de woonplaats Muntendam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Groningen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.179 woningen & 2.353 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 15% naar €167.381 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Muntendam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Muntendam, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Muntendam is met €21.381 toegenomen van €146.000 in 2013 tot €167.381 in 2021 (dat is 15%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Muntendam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Muntendam


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Muntendam

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Muntendam is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Muntendam.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Muntendam.

De gemeente Midden-Groningen telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Groningen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Muntendam. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Muntendam, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Muntendam is met 268 personen gedaald van 4.518 in 2013 tot 4.250 in 2022 (dat is 6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Muntendam: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Muntendam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Muntendam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Midden-Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Midden-Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Midden-Groningen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.719)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Muntendam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Muntendam was in 2019 €21.719.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (280 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Muntendam zijn in totaal 280 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 280 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 270 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Muntendam, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Muntendam zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.386 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.386 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.353 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Muntendam 147 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Muntendam.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 2.353 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Muntendam telt in totaal 2.353 adressen, met 2.352 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Muntendam. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Muntendam. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.179 woningen & 2.353 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Muntendam. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Muntendam: 551 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Muntendam
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Muntendam. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Muntendam vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Muntendam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal280Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2021
B-F Nijverheid en energie50Aantal2021
G+I Handel en horeca55Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie20Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg35Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten45Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.600Aantal2022
Mannen2.315Aantal2022
Vrouwen2.290Aantal2022
0 tot 15 jaar590Aantal2022
15 tot 25 jaar490Aantal2022
25 tot 45 jaar990Aantal2022
45 tot 65 jaar1.405Aantal2022
65 jaar of ouder1.135Aantal2022
Ongehuwd1.945Aantal2022
Gehuwd1.965Aantal2022
Gescheiden425Aantal2022
Verweduwd280Aantal2022
Westers totaal210Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal45Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid560,51Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.300Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.830Aantal2020
Opleidingsniveau hoog500Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,33%Percentage2020
WMO cliënten515Aantal2020
WMO cliënten relatief111Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.698Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.889Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.253Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.282Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.641Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.396Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.048Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.117Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.430Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement960Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.318Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.520Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.283Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.727Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.246Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.553Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.295Aantal2022
Energielabels Voorlopig928Aantal2022
Energielabels Onbepaald120Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++1Aantal2022
Energielabels A+3Aantal2022
Energielabels A550Aantal2022
Energielabels B374Aantal2022
Energielabels C551Aantal2022
Energielabels D268Aantal2022
Energielabels E88Aantal2022
Energielabels F149Aantal2022
Energielabels G239Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.200Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens780Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen755Aantal2022
Huishoudens met kinderen660Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,05Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€26.677Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.719Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen48,04%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen11,42%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar25,96%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen45,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen10,43%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen8,85%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,16%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19,39%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€53x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand190Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO350Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW960Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.250Aantal2022
Niet-westers totaal140Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname30Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers90Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal37Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting31Aantal2021
Verkeersovertredingen19Aantal2021
Vernieling25Aantal2021
Overige misdrijven4Aantal2021
Totaal misdrijven147Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,71Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand13,19Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,46Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand13,19Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,72Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,72Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,76Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,69Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,57Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,57Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,57Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,33Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,32Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,23Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,73Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,89Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,73Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,33Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,35Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,35Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand25,15Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,26Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand0,77Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand25,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,61Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand3,61Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand25Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand10,15Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand8,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2278CodeWP2278
RegionaamMuntendamNaamMuntendam
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.288Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.256Aantal hectaren2022
Oppervlakte water31Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid261Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode2.343Aantal2022
Adressen totaal2.353Aantal2022
Adressen met woonfunctie2.207Aantal2022
Panden2.156Aantal2022
Percelen1.584Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 190058Aantal2022
Panden 1900 tot 1925108Aantal2022
Panden 1925 tot 1950136Aantal2022
Panden 1950 tot 1970533Aantal2022
Panden 1970 tot 1980632Aantal2022
Panden 1980 tot 1990286Aantal2022
Panden 1990 tot 2000258Aantal2022
Panden 2000 tot 2010249Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 202067Aantal2022
Panden 2020 en later15Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade11Aantal2021
Verkeersongevallen totaal11Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.430Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.055Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof375Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen235Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.179Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€167.381Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning91%Percentage2021
Percentage meergezinswoning9%Percentage2021
Percentage bewoond99%Percentage2021
Percentage onbewoond1%Percentage2021
Koopwoningen59%Percentage2021
Huurwoningen totaal41%Percentage2021
In bezit woningcorporatie37%Percentage2021
In bezit overige verhuurders3%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200086%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!