Corona-statistieken gemeente Noordwijk

Informatie woonplaats Noordwijk (Noordwijk):

Informatie woonplaats Noordwijk (Noordwijk):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Noordwijk (Noordwijk) in de gemeente Noordwijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Noordwijk (Noordwijk) in de gemeente Noordwijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Noordwijk (Noordwijk), jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Noordwijk (Noordwijk) is tussen 2013 en 2020 met 945 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 25.646 in 2013 tot 26.591 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Noordwijk (Noordwijk)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Noordwijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Noordwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Noordwijk (Noordwijk)

Woonplaats Noordwijk (Noordwijk) heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.596 hectare, waarvan 3.580 land en 17 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Noordwijk (Noordwijk) telt 17.020 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 675 adressen per km2. Er wonen 12.196 huishoudens en er zijn in totaal 12.544 woningen. De woonplaats telt 13.321 auto's en 2.960 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Noordwijk (Noordwijk) ligt in de gemeente Noordwijk.

De brondata voor woonplaats Noordwijk (Noordwijk) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Noordwijk (Noordwijk) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Noordwijk (Noordwijk) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 12 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Noordwijk (Noordwijk) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Noordwijk (Noordwijk) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordwijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 12.544 woningen in de woonplaats Noordwijk (Noordwijk)
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Noordwijk (Noordwijk):

12.544 woningen & 16.958 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Noordwijk (Noordwijk) (€367.792 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Noordwijk (Noordwijk) voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 16.958 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Noordwijk (Noordwijk) telt in totaal 16.958 adressen, met 16.943 verblijfsobjecten, 12 standplaatsen en 3 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Noordwijk (Noordwijk).


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

12.544 woningen & 16.958 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.980)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Noordwijk (Noordwijk).


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Noordwijk (Noordwijk) was in 2018 €28.980.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.960 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Noordwijk (Noordwijk).

Woonplaats Noordwijk (Noordwijk) telt in totaal 2.960 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Noordwijk (Noordwijk) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.960Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij80Aantal2019
B-F Nijverheid en energie380Aantal2019
G+I Handel en horeca650Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie225Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed395Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening875Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten335Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners26.591Aantal2020
Mannen13.306Aantal2020
Vrouwen13.256Aantal2020
0 tot 15 jaar3.860Aantal2020
15 tot 25 jaar2.920Aantal2020
25 tot 45 jaar5.925Aantal2020
45 tot 65 jaar7.940Aantal2020
65 jaar of ouder5.970Aantal2020
Ongehuwd12.541Aantal2020
Gehuwd10.415Aantal2020
Gescheiden2.295Aantal2020
Verweduwd1.405Aantal2020
Westers totaal3.360Aantal2020
Geboorte totaal180Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal225Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid745Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag5.040Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar8.130Aantal2019
Opleidingsniveau hoog6.230Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura620Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten1.760Aantal2019
Wmo-cliënten relatief68%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.840Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.941Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.117Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.278Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.749Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.089Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.193Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.275Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement794Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.254Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.551Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.843Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.765Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning992Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.426Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.196Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.715Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.620Aantal2020
Huishoudens met kinderen3.940Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  20.701Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.399Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.980Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,07 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen35,05 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen25,48 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,26 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,67 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand320Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.100Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW360Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.500Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.666Aantal2020
Niet-westers totaal1.565Aantal2020
Marokko275Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba85Aantal2020
Suriname120Aantal2020
Turkije65Aantal2020
Overig niet-westers980Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,70Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,15Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,02Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,50Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,82Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand6,64Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand9,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,15Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,12Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km22Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,44Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,73Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,83Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,49Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km47Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km64Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km27,69Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km44Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km72Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,02Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,01Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,35Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,35Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,36Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,33Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,46Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,77Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,85Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,15Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,15Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand9,10Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,55Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,12Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,42Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,04Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,65Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,04Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand4,96Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand10,65Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,85Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,26Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand11,93Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,58Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,75Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,85Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,84Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2061CodeWP2061
RegionaamNoordwijk (Noordwijk)Naam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.596Aantal hectaren2020
Oppervlakte land3.580Aantal hectaren2020
Oppervlakte water17Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid675Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal13.321Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine11.541Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.780Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.010Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.544Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€367.792Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning61%Percentage2019
Percentage meergezinswoning39%Percentage2019
Percentage bewoond90%Percentage2019
Percentage onbewoond10%Percentage2019
Koopwoningen63%Percentage2019
Huurwoningen totaal35%Percentage2019
In bezit woningcorporatie18%Percentage2019
In bezit overige verhuurders18%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200083%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Noordwijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Noordwijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordwijk. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!