Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Nunspeet:

Informatie woonplaats Nunspeet:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nunspeet in de gemeente Nunspeet! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Nunspeet in de gemeente Nunspeet!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Nunspeet, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Nunspeet is tussen 2013 en 2020 met 842 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 19.521 in 2013 tot 20.363 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Nunspeet
Kaart van de woonplaats nunspeet. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Nunspeet binnen de gemeente Nunspeet.

De naam Nunspeet wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de gemeente Nunspeet en voor de wijk Nunspeet. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Nunspeet

Woonplaats Nunspeet heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.948 hectare, waarvan 2.943 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Nunspeet telt 10.388 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 518 adressen per km2. Er wonen 8.268 huishoudens en er zijn in totaal 8.259 woningen. De woonplaats telt 10.007 auto's en 1.814 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Nunspeet ligt in de gemeente Nunspeet.

De brondata voor woonplaats Nunspeet is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Nunspeet zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Nunspeet valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Nunspeet zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Nunspeet zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nunspeet. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 8.259 woningen in de woonplaats Nunspeet
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Nunspeet:

8.259 woningen & 10.322 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 10.322 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Nunspeet telt in totaal 10.322 adressen, met 10.303 verblijfsobjecten en 19 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Nunspeet.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

8.259 woningen & 10.322 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Nunspeet


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Nunspeet bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Nunspeet


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Nunspeet.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Nunspeet. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gemeentehuis


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gemeentehuis bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gemeentehuis is uitgebracht. Er liggen 13 stembureau's binnen de woonplaats Nunspeet. Stembureau Gemeentehuis is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Nunspeet ligt. De gemeente Nunspeet telde bij deze verkiezingen in totaal 18 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nunspeet. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nunspeet.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Nunspeet.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Nunspeet was in 2018 €23.700.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.814 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Nunspeet.

Woonplaats Nunspeet telt in totaal 1.814 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Nunspeet, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Nunspeet zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 6.130 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.130 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.953 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Nunspeet 610 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Nunspeet.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Nunspeet voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.814Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij59Aantal2019
B-F Nijverheid en energie359Aantal2019
G+I Handel en horeca439Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie135Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed230Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening399Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten175Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners20.363Aantal2020
Mannen10.019Aantal2020
Vrouwen10.340Aantal2020
0 tot 15 jaar3.618Aantal2020
15 tot 25 jaar2.457Aantal2020
25 tot 45 jaar4.601Aantal2020
45 tot 65 jaar5.367Aantal2020
65 jaar of ouder4.385Aantal2020
Ongehuwd8.406Aantal2020
Gehuwd9.546Aantal2020
Gescheiden1.262Aantal2020
Verweduwd1.129Aantal2020
Westers totaal824Aantal2020
Geboorte totaal225Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal190Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid693Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag4.886Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar6.423Aantal2019
Opleidingsniveau hoog3.359Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura349Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg6%Percentage2019
Wmo-cliënten1.250Aantal2019
Wmo-cliënten relatief63%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.877Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.661Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.823Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.253Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.839Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.271Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.274Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.369Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement899Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.147Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.319Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.581Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.109Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.081Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.558Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.268Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.485Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.629Aantal2020
Huishoudens met kinderen3.119Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,43Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  15.274Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.997Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.700Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,61 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen33,37 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen20,38 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,17 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,48 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand270Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO841Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW200Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.016Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon18.642Aantal2020
Niet-westers totaal898Aantal2020
Marokko80Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2020
Suriname40Aantal2020
Turkije65Aantal2020
Overig niet-westers703Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,93Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,63Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,94Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,61Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,93Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand14,17Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,89Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand13,71Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand14,17Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,63Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,66Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,24Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,08Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km25Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km6,25Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,94Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,90Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,61Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,57Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,02Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,81Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,33Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,36Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,45Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,84Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,52Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,08Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,97Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,28Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,23Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,74Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand26,81Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,94Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,69Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand21,46Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,59Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand12,77Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand13,10Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,33Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km30Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2982CodeWP2982
RegionaamNunspeetNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.948Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.943Aantal hectaren2020
Oppervlakte water5Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid518Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10.007Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine8.230Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.782Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen807Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.259Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€265.844Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning81%Percentage2019
Percentage meergezinswoning19%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen62%Percentage2019
Huurwoningen totaal37%Percentage2019
In bezit woningcorporatie28%Percentage2019
In bezit overige verhuurders9%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200084%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Nunspeet:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nunspeet. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nunspeet. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!