Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Oldebroek:

Informatie woonplaats Oldebroek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oldebroek in de gemeente Oldebroek! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oldebroek in de gemeente Oldebroek!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 7% naar 6.299 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Oldebroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Oldebroek, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Oldebroek is met 426 personen gestegen van 5.873 in 2013 tot 6.299 in 2021 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Oldebroek
Kaart van de woonplaats oldebroek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oldebroek binnen de gemeente Oldebroek.

De naam Oldebroek wordt 4 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Oldebroek, voor de gemeente Oldebroek en voor de wijk Oldebroek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Oldebroek

Woonplaats Oldebroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.796 hectare, waarvan 2.796 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oldebroek telt 2.849 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 142 adressen per km2. Er wonen 2.378 huishoudens en er zijn in totaal 2.479 woningen. De woonplaats telt 3.204 auto's en 594 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oldebroek ligt in de gemeente Oldebroek.

De brondata voor woonplaats Oldebroek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oldebroek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oldebroek valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 9 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Oldebroek zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oldebroek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oldebroek. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.479 woningen in de woonplaats Oldebroek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Oldebroek:

2.479 woningen & 2.849 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 6% naar €270.158 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Oldebroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oldebroek, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oldebroek is met €15.594 toegenomen van €254.563 in 2013 tot €270.158 in 2019 (dat is 6%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 2.849 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Oldebroek telt in totaal 2.849 adressen, met 2.819 verblijfsobjecten en 30 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Oldebroek.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.479 woningen & 2.849 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Oldebroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oldebroek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Oldebroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Oldebroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Oldebroek, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Oldebroek is met 269 personen toegenomen van 5.642 in 2013 tot 5.911 in 2021 (dat is 4,76%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Oldebroek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Oldebroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oldebroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Kulturhus De Talter


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Kulturhus De Talter bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Kulturhus De Talter is uitgebracht. Er liggen 4 stembureau's binnen de woonplaats Oldebroek. Stembureau Kulturhus De Talter is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Oldebroek ligt. De gemeente Oldebroek telde bij deze verkiezingen in totaal 15 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oldebroek. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oldebroek.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Oldebroek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oldebroek was in 2019 €21.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (594 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Oldebroek.

Woonplaats Oldebroek telt in totaal 594 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oldebroek, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Oldebroek zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.162 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.162 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.133 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Oldebroek 132 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Oldebroek.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oldebroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal594Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij71Aantal2020
B-F Nijverheid en energie171Aantal2020
G+I Handel en horeca105Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening80Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.299Aantal2021
Mannen3.113Aantal2021
Vrouwen3.180Aantal2021
0 tot 15 jaar1.171Aantal2021
15 tot 25 jaar823Aantal2021
25 tot 45 jaar1.407Aantal2021
45 tot 65 jaar1.688Aantal2021
65 jaar of ouder1.258Aantal2021
Ongehuwd2.544Aantal2021
Gehuwd3.131Aantal2021
Gescheiden245Aantal2021
Verweduwd340Aantal2021
Westers totaal208Aantal2021
Geboorte totaal90Aantal2019
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal45Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid225Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.922Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.032Aantal2019
Opleidingsniveau hoog591Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
WMO cliënten330Aantal2019
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.271Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.228Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.697Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.647Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.866Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.663Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.552Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.511Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.112Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.146Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.255Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.710Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.984Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.172Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.651Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.378Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens575Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen765Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.014Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,61Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers82%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers4.707Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.000Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.600Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar28,17%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen32,95%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen20,76%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen4,70%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,84%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€157x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.122Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.911Aantal2021
Niet-westers totaal180Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije15Aantal2021
Overig niet-westers160Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,06Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand18,80Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,29Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand14,60Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand18,93Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,07Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,77Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,51Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,04Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,03Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,19Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,18Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,87Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,07Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,89Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,22Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,22Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,83Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,48Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,59Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,78Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,37Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,44Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand6,24Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,86Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,09Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,16Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,79Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,68Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,80Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand16,21Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,28Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand7,70Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand17,41Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,51Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand15,55Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand15,65Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,53Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3071Code2021
RegionaamOldebroekNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal2.796Aantal hectaren2021
Oppervlakte land2.796Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid142Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.848Aantal2021
Adressen totaal2.849Aantal2021
Panden2.403Aantal2021
Percelen2.088Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.204Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.520Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof684Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen319Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.479Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€270.158Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning80%Percentage2020
Percentage meergezinswoning20%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen67%Percentage2020
Huurwoningen totaal33%Percentage2020
In bezit woningcorporatie24%Percentage2020
In bezit overige verhuurders9%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200073%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200027%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Oldebroek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oldebroek. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oldebroek. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 augustus 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!