Corona-statistieken gemeente Schouwen Duiveland

Informatie woonplaats Oosterland:

Informatie woonplaats Oosterland:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oosterland in de gemeente Schouwen Duiveland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Oosterland in de gemeente Schouwen Duiveland!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Oosterland, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Oosterland is tussen 2013 en 2020 met 0 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 2.323 in 2013 tot 2.323 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Oosterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Oosterland wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Oosterland en voor de wijk Oosterland. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Oosterland

Woonplaats Oosterland heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.334 hectare, waarvan 1.298 land en 37 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oosterland telt 1.091 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 125 adressen per km2. Er wonen 914 huishoudens en er zijn in totaal 928 woningen. De woonplaats telt 1.189 auto's en 219 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oosterland ligt in de gemeente Schouwen Duiveland.

De brondata voor woonplaats Oosterland is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oosterland zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oosterland valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Oosterland zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oosterland zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 928 woningen in de woonplaats Oosterland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Oosterland:

928 woningen & 1.056 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Oosterland (€206.022 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Oosterland voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.056 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Oosterland telt in totaal 1.056 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Oosterland.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

928 woningen & 1.056 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.970)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Oosterland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oosterland was in 2017 €20.970.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (219 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oosterland.

Woonplaats Oosterland telt in totaal 219 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oosterland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal219Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij45Aantal2019
B-F Nijverheid en energie50Aantal2019
G+I Handel en horeca45Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten15Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.323Aantal2020
Mannen1.214Aantal2020
Vrouwen1.109Aantal2020
0 tot 15 jaar429Aantal2020
15 tot 25 jaar290Aantal2020
25 tot 45 jaar525Aantal2020
45 tot 65 jaar599Aantal2020
65 jaar of ouder455Aantal2020
Ongehuwd964Aantal2020
Gehuwd1.134Aantal2020
Gescheiden110Aantal2020
Verweduwd95Aantal2020
Westers totaal135Aantal2020
Geboorte totaal30Aantal2019
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid180Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag629Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar849Aantal2019
Opleidingsniveau hoog200Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten90Aantal2019
Wmo-cliënten relatief44%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.944Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.487Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.241Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.306Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.378Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.670Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.259Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.440Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal914Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens255Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen305Aantal2020
Huishoudens met kinderen365Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,55Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.798Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.733Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €20.970Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,97 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen36,60 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,90 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,80 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO60Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW420Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.128Aantal2020
Niet-westers totaal60Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers55Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,73Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,55Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,73Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,08Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,73Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand9,28Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand22,31Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,05Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand9,18Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,62Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,35Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,26Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,55Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,18Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,18Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,18Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,63Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,02Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,69Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,65Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,87Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,56Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,88Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,62Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,66Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,66Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,88Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,30Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,95Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand28,08Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand43,01Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand5,20Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand3,15Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand56,65Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand6,65Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand8,29Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand28,50Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand27Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand16,71Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2683CodeWP2683
RegionaamOosterlandNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.334Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.298Aantal hectaren2020
Oppervlakte water37Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid125Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.189Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine979Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof210Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen115Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad928Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€206.022Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning99%Percentage2019
Percentage meergezinswoning1%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen68%Percentage2019
Huurwoningen totaal31%Percentage2019
In bezit woningcorporatie25%Percentage2019
In bezit overige verhuurders5%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200094%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Schouwen Duiveland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Schouwen Duiveland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schouwen Duiveland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!