Corona-statistieken gemeente Rijswijk

Informatie woonplaats Rijswijk:

Informatie woonplaats Rijswijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rijswijk in de gemeente Rijswijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Rijswijk in de gemeente Rijswijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (14% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Rijswijk, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Rijswijk is tussen 2013 en 2020 met 7.080 personen toegenomen (afgerond is dat 14%): van 47.370 in 2013 tot 54.450 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Rijswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Rijswijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Rijswijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Rijswijk

Woonplaats Rijswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.449 hectare, waarvan 1.396 land en 53 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Rijswijk telt 32.782 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.151 adressen per km2. Er wonen 26.470 huishoudens en er zijn in totaal 26.666 woningen. De woonplaats telt 29.475 auto's en 4.820 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Rijswijk ligt in de gemeente Rijswijk.

De brondata voor woonplaats Rijswijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Rijswijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Rijswijk bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Rijswijk zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Rijswijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rijswijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 26.666 woningen in Rijswijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Rijswijk:

26.666 woningen & 32.668 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Rijswijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Rijswijk:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 32.668 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Rijswijk telt in totaal 32.668 adressen, met 32.634 verblijfsobjecten en 34 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Rijswijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

26.666 woningen & 32.668 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Rijswijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Rijswijk was in 2018 €28.100.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (4.820 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Rijswijk.

Woonplaats Rijswijk telt in totaal 4.820 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Rijswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.820aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij55aantal2019
B-F Nijverheid en energie755aantal2019
G+I Handel en horeca855aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie510aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed455aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.565aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten625aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners54.450aantal2020
Mannen26.167aantal2020
Vrouwen28.283aantal2020
0 tot 15 jaar9.080aantal2020
15 tot 25 jaar4.922aantal2020
25 tot 45 jaar14.688aantal2020
45 tot 65 jaar13.918aantal2020
65 jaar of ouder11.842aantal2020
Ongehuwd26.472aantal2020
Gehuwd19.652aantal2020
Gescheiden5.190aantal2020
Verweduwd3.136aantal2020
Geboorte totaal683aantal2019
Geboorte relatief13aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal587aantal2019
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.080gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.090gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.280gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.950gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.570gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.840gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.520gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.990gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.380gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal26.470aantal2020
Eenpersoonshuishoudens11.107aantal2020
Huishoudens zonder kinderen7.161aantal2020
Huishoudens met kinderen8.202aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  40.800aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.000Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.100Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,30 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen42,30 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,30 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,10 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,40 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.520aantal2019
Personen per soort uitkering; AO2.030aantal2019
Personen per soort uitkering; WW770aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW10.890aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon34.435aantal2020
Westers totaal8.287aantal2020
Niet-westers totaal11.728aantal2020
Marokko1.782aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba883aantal2020
Suriname2.630aantal2020
Turkije1.065aantal2020
Overig niet-westers5.368aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,70gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,40gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km21,90gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2459CodeWP2459
RegionaamRijswijkNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid3.901aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte2.112gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.449hectaren2020
Oppervlakte land1.396hectaren2020
Oppervlakte water53hectaren2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid3.151gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal29.475aantal2019
Personenautos brandstof benzine23.770aantal2019
Personenautos overige brandstof5.700aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen1.595aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad26.666aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€222.000Euro2019
Percentage eengezinswoning29%percentage2019
Percentage meergezinswoning71%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen49%percentage2019
Huurwoningen totaal50%percentage2019
In bezit woningcorporatie34%percentage2019
In bezit overige verhuurders16%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200089%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Rijswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rijswijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rijswijk. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!