Corona-statistieken hier

Informatie gemeente Rijswijk:

Informatie gemeente Rijswijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Rijswijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Rijswijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (18% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwonersgegevens worden geladen!Aantal inwoners gemeente Rijswijk, jaren 1996 tot en met 2020.


Het aantal inwoners in gemeente Rijswijk is met 8.373 inwoners toegenomen (afgerond is dat 18%): van 46.059 in 1996 tot 54.432 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Rijswijk
Kaart van de gemeente Rijswijk met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Rijswijk met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 01, 2: Wijk 02, 3: Wijk 03, 4: Wijk 04, 5: Wijk 06 ...Toon meer... Kaart van de gemeente Rijswijk met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 01, 2: Wijk 02, 3: Wijk 03, 4: Wijk 04, 5: Wijk 06, 6: Wijk 05, 7: Wijk 08, 8: Wijk 11, 9: Wijk 07, 10: Wijk 09, 11: Wijk 10 ...Toon minder...

Over gemeente Rijswijk

Rijswijk is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Rijswijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.449 hectare, waarvan 1.396 land en 53 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.151 adressen per km2. Er wonen 26.470 huishoudens in gemeente Rijswijk en de gemeente telt 1 woonplaats, 11 wijken en 32 buurten.

De naam Rijswijk wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Rijswijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 26.666 woningen in gemeente Rijswijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Rijswijk:

26.666 woningen & 32.668 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Rijswijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in Rijswijk voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 32.668 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Gemeente Rijswijk telt in totaal 32.668 adressen, met 32.634 verblijfsobjecten en 34 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Rijswijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

26.666 woningen & 32.668 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in de gemeente Rijswijk


Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Het aantal inwoners naar leeftijd is ook beschikbaar per los jaar in plaats van per leeftijdsgroep. Deze informatie is onderdeel van de download voor gemeente Rijswijk.

Burgerlijke staat - 2020


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Rijswijk
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Rijswijk: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 3.261 personen uit de gemeente Rijswijk positief op Corona getest, er zijn 154 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 70 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 2 maart 2021, week 09 2021).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Rijswijk
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Rijswijk.

Gemiddeld overleden 12,14 personen per week uit de gemeente Rijswijk (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 06 van 2021).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 45 wijken en buurten in gemeente Rijswijk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Rijswijk als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Rijswijk als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Criminaliteit - gemeente Rijswijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Rijswijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.100)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Rijswijk.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Leeuwendaal heeft met €42.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Rijswijk. En buurt Havenkwartier heeft met €18.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Rijswijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Rijswijk is €28.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.000. Gemeente Rijswijk telt 40.800 inkomensontvangers op 54.450 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,40 % procent van de huishoudens in gemeente Rijswijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Rijswijk is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Rijswijk is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Rijswijk.

Winnende partij in Rijswijk: PvdA met 2966 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Rijswijk, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Bekijk ook de uitslagen van alle andere verkiezingen sinds 2002 die voor gemeente Rijswijk beschikbaar zijn.

Provinciale Staten verkiezingen 20 maart 2019, uitslag gemeente Rijswijk.

Grootste partij in Rijswijk: Forum voor Democratie met 3930 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal stemmen per partij in gemeente Rijswijk, verkiezingsuitslag van 20 maart 2019.

Alle uitslagen
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in gemeente Rijswijk naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in gemeente Rijswijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Rijswijk voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Rijswijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Rijswijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Bedrijven (4.820 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Rijswijk.

Gemeente Rijswijk telt in totaal 4.820 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Geboorte en sterfte per 1000 inwoners


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal geborenen- en overleden personen per 1000 inwoners in 2020.

De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. In bijzondere gevallen kunnen wat extremere cijfers ontstaan, zie deze toelichting waarbij ook de gegevens voor heel Nederland getoond worden.

Top 5 gemeente Rijswijk: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Rijswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.820aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij55aantal2019
B-F Nijverheid en energie755aantal2019
G+I Handel en horeca855aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie510aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed455aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.565aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten625aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners54.450aantal2020
Mannen26.167aantal2020
Vrouwen28.283aantal2020
0 tot 15 jaar9.080aantal2020
15 tot 25 jaar4.922aantal2020
25 tot 45 jaar14.688aantal2020
45 tot 65 jaar13.918aantal2020
65 jaar of ouder11.842aantal2020
Ongehuwd26.472aantal2020
Gehuwd19.652aantal2020
Gescheiden5.190aantal2020
Verweduwd3.136aantal2020
Geboorte totaal683aantal2019
Geboorte relatief13aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal587aantal2019
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.410gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.080gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.090gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.280gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.950gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.570gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.840gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.520gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.990gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.380gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker78%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas15%percentage2016
Roker22%percentage2016
Sporter45%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2016
Moeite met rondkomen22%percentage2016
Vrijwilligerswerk21%percentage2016
Mantelzorger13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening39%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2016
Gehoorbeperking5%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking13%percentage2016
Minstens één beperking18%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal26.470aantal2020
Eenpersoonshuishoudens11.107aantal2020
Huishoudens zonder kinderen7.161aantal2020
Huishoudens met kinderen8.202aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  40.800aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.000Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.100Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,30 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen42,30 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,30 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,10 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,40 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.520aantal2019
Personen per soort uitkering; AO2.030aantal2019
Personen per soort uitkering; WW770aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW10.890aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon34.435aantal2020
Westers totaal8.287aantal2020
Niet-westers totaal11.728aantal2020
Marokko1.782aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba883aantal2020
Suriname2.630aantal2020
Turkije1.065aantal2020
Overig niet-westers5.368aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,70gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,40gemiddeld km2019
Afstand tot school0,60gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km21,90gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0603Code2020
RegionaamRijswijkNaam2020
Soort regioGemeenteType2020
Bevolkingsdichtheid3.901aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte2.112gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.449hectaren2020
Oppervlakte land1.396hectaren2020
Oppervlakte water53hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid3.151gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal29.475aantal2019
Personenautos brandstof benzine23.770aantal2019
Personenautos overige brandstof5.700aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen1.595aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad26.666aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€222.000Euro2019
Percentage eengezinswoning29%percentage2019
Percentage meergezinswoning71%percentage2019
Percentage bewoond95%percentage2019
Percentage onbewoond5%percentage2019
Koopwoningen49%percentage2019
Huurwoningen totaal50%percentage2019
In bezit woningcorporatie34%percentage2019
In bezit overige verhuurders16%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200089%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rijswijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Rijswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rijswijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rijswijk. Met verschillende handige overzichten voor alle 45 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!