Corona-statistieken gemeente Krimpenerwaard

Informatie woonplaats Schoonhoven:

Informatie woonplaats Schoonhoven:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schoonhoven in de gemeente Krimpenerwaard! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Schoonhoven in de gemeente Krimpenerwaard!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (9% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Schoonhoven, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Schoonhoven is tussen 2013 en 2019 met 1.080 personen toegenomen (afgerond is dat 9%): van 11.850 in 2013 tot 12.930 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Schoonhoven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Schoonhoven wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de Wijk 12 Schoonhoven. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Schoonhoven

Woonplaats Schoonhoven heeft afgerond een totale oppervlakte van 692 hectare, waarvan 625 land en 67 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Schoonhoven telt 6.525 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.153 adressen per km2. Er wonen 5.695 huishoudens en er zijn in totaal 5.615 woningen. De woonplaats telt 6.010 auto's en 1.265 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Schoonhoven ligt in de gemeente Krimpenerwaard.

De brondata voor woonplaats Schoonhoven is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Schoonhoven zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Schoonhoven valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Schoonhoven en Wijk 12 Schoonhoven zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Schoonhoven zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Krimpenerwaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 5.615 woningen in Schoonhoven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Schoonhoven:

5.615 woningen & 6.525 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Schoonhoven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Schoonhoven:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 6.525 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Schoonhoven telt in totaal 6.525 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Schoonhoven.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.615 woningen & 6.525 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Schoonhoven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Schoonhoven was in 2018 €25.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (1.265 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Schoonhoven.

Woonplaats Schoonhoven telt in totaal 1.265 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.265aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij15aantal2019
B-F Nijverheid en energie275aantal2019
G+I Handel en horeca250aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie90aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed170aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening305aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten160aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners12.930aantal2019
Mannen6.380aantal2019
Vrouwen6.550aantal2019
0 tot 15 jaar2.170aantal2019
15 tot 25 jaar1.660aantal2019
25 tot 45 jaar3.020aantal2019
45 tot 65 jaar3.440aantal2019
65 jaar of ouder2.645aantal2019
Ongehuwd5.810aantal2019
Gehuwd5.585aantal2019
Gescheiden885aantal2019
Verweduwd640aantal2019
Geboorte totaal120aantal2018
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal105aantal2018
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.780gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.850gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.430gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.820gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.250gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.600gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.970gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.440gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.695aantal2019
Eenpersoonshuishoudens1.980aantal2019
Huishoudens zonder kinderen1.785aantal2019
Huishoudens met kinderen1.930aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  10.000aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.800Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.400Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,50 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen21,30 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,30 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,80 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand240aantal2019
Personen per soort uitkering; AO440aantal2019
Personen per soort uitkering; WW160aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW2.360aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon10.610aantal2019
Westers totaal860aantal2019
Niet-westers totaal1.460aantal2019
Marokko875aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba75aantal2019
Suriname60aantal2019
Turkije10aantal2019
Overig niet-westers445aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,50gemiddeld km2019
Afstand tot school0,50gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km5,10gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2390CodeWP2390
RegionaamSchoonhovenNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.068aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte961gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal692hectaren2019
Oppervlakte land625hectaren2019
Oppervlakte water67hectaren2019
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid1.153gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal6.010aantal2019
Personenautos brandstof benzine5.020aantal2019
Personenautos overige brandstof985aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen520aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.615aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€233.000Euro2019
Percentage eengezinswoning77%percentage2019
Percentage meergezinswoning23%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen60%percentage2019
Huurwoningen totaal39%percentage2019
In bezit woningcorporatie31%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200080%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Krimpenerwaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Krimpenerwaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Krimpenerwaard. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!