Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Silvolde:

Informatie woonplaats Silvolde:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Silvolde in de gemeente Oude IJsselstreek! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Silvolde in de gemeente Oude IJsselstreek!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine krimp van 2,98% naar 5.471 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Silvolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Silvolde, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Silvolde is met 168 personen gedaald van 5.639 in 2013 tot 5.471 in 2021 (dat is 2,98%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Silvolde
Kaart van de woonplaats silvolde. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Silvolde binnen de gemeente Oude IJsselstreek.

De naam Silvolde wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Silvolde. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Silvolde

Woonplaats Silvolde heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.170 hectare, waarvan 1.169 land en 0 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Silvolde telt 2.731 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 226 adressen per km2. Er wonen 2.427 huishoudens en er zijn in totaal 2.556 woningen. De woonplaats telt 2.874 auto's en 386 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Silvolde ligt in de gemeente Oude IJsselstreek.

De brondata voor woonplaats Silvolde is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Silvolde zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Silvolde valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Silvolde zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Silvolde zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 2.556 woningen in de woonplaats Silvolde
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oude IJsselstreek in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.556 woningen & 2.731 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (bijna gelijk gebleven: €208.628 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Silvolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Silvolde, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Silvolde is met €208.628 in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2013.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 2.731 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Silvolde telt in totaal 2.731 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Silvolde.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.556 woningen & 2.731 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Silvolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Silvolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Silvolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Silvolde, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Silvolde is met 124 personen afgenomen van 4.752 in 2013 tot 4.628 in 2021 (dat is 2,60%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Silvolde: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Silvolde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Silvolde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Ons Pakhuus Silvolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Ons Pakhuus Silvolde bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Ons Pakhuus Silvolde is uitgebracht. Er liggen 3 stembureau's binnen de woonplaats Silvolde. Stembureau Ons Pakhuus Silvolde is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Silvolde ligt. De gemeente Oude IJsselstreek telde bij deze verkiezingen in totaal 23 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oude IJsselstreek. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.964)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Silvolde.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Silvolde was in 2019 €22.964.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (386 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Silvolde.

Woonplaats Silvolde telt in totaal 386 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Silvolde, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Silvolde zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.291 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.291 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.268 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Silvolde 108 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Silvolde.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Silvolde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal386Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij38Aantal2020
B-F Nijverheid en energie67Aantal2020
G+I Handel en horeca87Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie21Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed36Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening67Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten66Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.471Aantal2021
Mannen2.766Aantal2021
Vrouwen2.705Aantal2021
0 tot 15 jaar753Aantal2021
15 tot 25 jaar620Aantal2021
25 tot 45 jaar1.071Aantal2021
45 tot 65 jaar1.705Aantal2021
65 jaar of ouder1.307Aantal2021
Ongehuwd2.361Aantal2021
Gehuwd2.312Aantal2021
Gescheiden429Aantal2021
Verweduwd369Aantal2021
Westers totaal410Aantal2021
Geboorte totaal41Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal77Aantal2020
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid470Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.424Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar1.827Aantal2019
Opleidingsniveau hoog891Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura124Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
WMO cliënten484Aantal2019
WMO cliënten relatief88Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.984Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.634Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.829Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.202Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.747Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.371Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.356Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.423Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.535Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.991Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.167Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.615Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.427Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens840Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen785Aantal2021
Huishoudens met kinderen817Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,23Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers84%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers4.482Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.474Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.964Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen46%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar27,45%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen41,36%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen15,46%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,68%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,59%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€68x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand114Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO356Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW71Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.226Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.628Aantal2021
Niet-westers totaal433Aantal2021
Marokko10Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname5Aantal2021
Turkije297Aantal2021
Overig niet-westers121Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand11,33Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,92Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand8,73Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand11,43Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,88Gemiddelde afstand in km2019
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Warenhuis afstand3,13Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,49Gemiddelde afstand in km2019
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Restaurant afstand0,81Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,99Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,85Gemiddelde afstand in km2019
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang afstand0,93Gemiddelde afstand in km2019
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,79Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,22Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,84Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,02Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,48Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,02Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,06Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,12Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,57Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,84Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,61Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,37Gemiddelde afstand in km2019
Treinstation afstand2,54Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand33,91Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,63Gemiddelde afstand in km2019
Zwembad afstand1,78Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand48,36Gemiddelde afstand in km2019
Museum afstand4,01Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,23Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand39Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand10,43Gemiddelde afstand in km2019
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand11,58Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km11Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1578Code2021
RegionaamSilvoldeNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.170Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.169Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid226Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.730Aantal2021
Adressen totaal2.731Aantal2021
Panden2.326Aantal2021
Percelen1.931Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.874Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.458Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof416Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen263Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.556Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€208.628Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning84%Percentage2020
Percentage meergezinswoning16%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen62%Percentage2020
Huurwoningen totaal38%Percentage2020
In bezit woningcorporatie30%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200090%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Oude IJsselstreek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Oude IJsselstreek. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oude IJsselstreek. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!