Corona-statistieken gemeente Nissewaard

Informatie woonplaats Spijkenisse:

Informatie woonplaats Spijkenisse:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkenisse in de gemeente Nissewaard! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkenisse in de gemeente Nissewaard!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Spijkenisse, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Spijkenisse is tussen 2013 en 2020 met 1.140 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 70.845 in 2013 tot 71.985 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Spijkenisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Over woonplaats Spijkenisse

Woonplaats Spijkenisse heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.417 hectare, waarvan 2.045 land en 375 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spijkenisse telt 37.099 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.658 adressen per km2. Er wonen 32.905 huishoudens en er zijn in totaal 33.128 woningen. De woonplaats telt 32.130 auto's en 3.755 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spijkenisse ligt in de gemeente Nissewaard.

De brondata voor woonplaats Spijkenisse is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spijkenisse zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spijkenisse valt samen met deze 17 wijken: wijk Centrum, wijk Schiekamp, wijk Hoogwerf, wijk Vierambachten, wijk De Hoek, Gildenwijk, wijk Groenewoud, wijk Sterrenkwartier, wijk Schenkel, wijk De Elementen, wijk Vogelenzang, wijk De Akkers, wijk Vriesland, wijk Waterland, Maaswijk, wijk Halfweg, wijk Buitengebied. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spijkenisse zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 33.128 woningen in Spijkenisse
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Spijkenisse:

33.128 woningen & 36.043 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Spijkenisse.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Spijkenisse:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 36.043 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Spijkenisse telt in totaal 36.043 adressen, met 36.009 verblijfsobjecten, 31 standplaatsen en 3 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Spijkenisse.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

33.128 woningen & 36.043 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.466)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Spijkenisse.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spijkenisse was in 2018 €25.466.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (3.755 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Spijkenisse.

Woonplaats Spijkenisse telt in totaal 3.755 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Spijkenisse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.755aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie765aantal2019
G+I Handel en horeca905aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie365aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed290aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening850aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten565aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners71.985aantal2020
Mannen35.135aantal2020
Vrouwen36.900aantal2020
0 tot 15 jaar11.400aantal2020
15 tot 25 jaar7.955aantal2020
25 tot 45 jaar17.975aantal2020
45 tot 65 jaar20.715aantal2020
65 jaar of ouder14.090aantal2020
Ongehuwd32.685aantal2020
Gehuwd28.740aantal2020
Gescheiden6.795aantal2020
Verweduwd3.605aantal2020
Geboorte totaal715aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal580aantal2019
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.835gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.157gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.060gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.213gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.479gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.473gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.301gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.215gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal961gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement729gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.033gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.368gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.022gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning847gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.062gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming14%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal32.905aantal2020
Eenpersoonshuishoudens11.430aantal2020
Huishoudens zonder kinderen9.625aantal2020
Huishoudens met kinderen11.820aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  56.900aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.924Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.466Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,06 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen38,99 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,14 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,13 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,46 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand2.260aantal2019
Personen per soort uitkering; AO3.190aantal2019
Personen per soort uitkering; WW1.150aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW12.400aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon51.700aantal2020
Westers totaal7.340aantal2020
Niet-westers totaal12.945aantal2020
Marokko565aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba2.465aantal2020
Suriname3.530aantal2020
Turkije1.170aantal2020
Overig niet-westers5.225aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,70gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,75gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,67gemiddeld km2019
Afstand tot school0,62gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km12,31gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3032CodeWP3032
RegionaamSpijkenisseNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid3.730aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.417hectaren2020
Oppervlakte land2.045hectaren2020
Oppervlakte water375hectaren2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.658gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal32.130aantal2019
Personenautos brandstof benzine28.610aantal2019
Personenautos overige brandstof3.500aantal2019
Personenautos per huishouden0,97gemiddeld2019
Motorfietsen2.595aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad33.128aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€173.772Euro2019
Percentage eengezinswoning63%percentage2019
Percentage meergezinswoning37%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen56%percentage2019
Huurwoningen totaal44%percentage2019
In bezit woningcorporatie41%percentage2019
In bezit overige verhuurders4%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200089%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Nissewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nissewaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nissewaard. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!