Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Spijkenisse:

Informatie woonplaats Spijkenisse:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkenisse in de gemeente Nissewaard! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkenisse in de gemeente Nissewaard!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Spijkenisse, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Spijkenisse is tussen 2013 en 2020 met 1.140 personen toegenomen (afgerond is dat 1%): van 70.845 in 2013 tot 71.985 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Spijkenisse
Kaart van de woonplaats spijkenisse. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Spijkenisse binnen de gemeente Nissewaard.

Over woonplaats Spijkenisse

Woonplaats Spijkenisse heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.417 hectare, waarvan 2.045 land en 375 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spijkenisse telt 37.229 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.658 adressen per km2. Er wonen 32.905 huishoudens en er zijn in totaal 33.128 woningen. De woonplaats telt 32.580 auto's en 3.755 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spijkenisse ligt in de gemeente Nissewaard.

De brondata voor woonplaats Spijkenisse is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spijkenisse zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spijkenisse valt samen met deze 17 wijken: wijk Centrum, wijk Schiekamp, wijk Hoogwerf, wijk Vierambachten, wijk De Hoek, Gildenwijk, wijk Groenewoud, wijk Sterrenkwartier, wijk Schenkel, wijk De Elementen, wijk Vogelenzang, wijk De Akkers, wijk Vriesland, wijk Waterland, Maaswijk, wijk Halfweg, wijk Buitengebied. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spijkenisse zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 33.128 woningen in de woonplaats Spijkenisse
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Spijkenisse:

33.128 woningen & 36.043 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 36.043 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Spijkenisse telt in totaal 36.043 adressen, met 36.009 verblijfsobjecten, 31 standplaatsen en 3 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Spijkenisse.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

33.128 woningen & 36.043 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Spijkenisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Nissewaard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Spijkenisse


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Spijkenisse.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Spijkenisse. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gymzaal Rijnlaan


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gymzaal Rijnlaan bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gymzaal Rijnlaan is uitgebracht. Er liggen 20 stembureau's binnen de woonplaats Spijkenisse. Stembureau Gymzaal Rijnlaan is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Spijkenisse ligt. De gemeente Nissewaard telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nissewaard. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nissewaard.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.466)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Spijkenisse.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spijkenisse was in 2018 €25.466.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (3.755 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Spijkenisse.

Woonplaats Spijkenisse telt in totaal 3.755 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Spijkenisse, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Spijkenisse zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 35.453 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 35.453 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 34.544 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Spijkenisse 3.531 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Spijkenisse.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Spijkenisse voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.755Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2019
B-F Nijverheid en energie765Aantal2019
G+I Handel en horeca905Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie365Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed290Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening850Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten565Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners71.985Aantal2020
Mannen35.135Aantal2020
Vrouwen36.900Aantal2020
0 tot 15 jaar11.400Aantal2020
15 tot 25 jaar7.955Aantal2020
25 tot 45 jaar17.975Aantal2020
45 tot 65 jaar20.715Aantal2020
65 jaar of ouder14.090Aantal2020
Ongehuwd32.685Aantal2020
Gehuwd28.740Aantal2020
Gescheiden6.795Aantal2020
Verweduwd3.605Aantal2020
Westers totaal7.340Aantal2020
Geboorte totaal715Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal580Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid3.730Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag18.080Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar26.870Aantal2019
Opleidingsniveau hoog10.360Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura2.045Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliënten6.370Aantal2019
Wmo-cliënten relatief89%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.835Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.157Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.060Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.213Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.479Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.473Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.301Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.215Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal961Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement729Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.033Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.368Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.022Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning847Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.062Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming14%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal32.905Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens11.430Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen9.625Aantal2020
Huishoudens met kinderen11.820Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2019
Percentage werknemers91%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 9%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  56.900Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.924Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.466Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,35 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen38,99 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,14 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,13 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,46 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand2.210Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.150Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.080Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.750Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon51.700Aantal2020
Niet-westers totaal12.945Aantal2020
Marokko565Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba2.465Aantal2020
Suriname3.530Aantal2020
Turkije1.170Aantal2020
Overig niet-westers5.225Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,69Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,82Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,81Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,62Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,69Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,03Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,77Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,03Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,03Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,82Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,72Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km34Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km64Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,19Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,66Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km29Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,57Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km42Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,87Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km71Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,81Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,75Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,92Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,92Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,06Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,27Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,32Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,77Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,98Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand18,67Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,98Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,93Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,03Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,64Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,59Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,21Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,86Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,29Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand15,75Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand19,08Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,14Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,62Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand21,74Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand14,06Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,46Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,36Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,15Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3032CodeWP3032
RegionaamSpijkenisseNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.417Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.045Aantal hectaren2020
Oppervlakte water375Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2014
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.658Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal32.580Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine28.940Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.630Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.645Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad33.128Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€173.772Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning63%Percentage2019
Percentage meergezinswoning37%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen56%Percentage2019
Huurwoningen totaal44%Percentage2019
In bezit woningcorporatie41%Percentage2019
In bezit overige verhuurders4%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200089%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Nissewaard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nissewaard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nissewaard. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!