Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Teuge:

Informatie woonplaats Teuge:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Teuge in de gemeente Voorst! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Teuge in de gemeente Voorst!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (7% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Teuge, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Teuge is tussen 2013 en 2020 met 53 personen toegenomen (afgerond is dat 7%): van 739 in 2013 tot 792 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Teuge
Kaart van de woonplaats teuge. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Teuge binnen de gemeente Voorst.

De naam Teuge wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Teuge. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Teuge

Woonplaats Teuge heeft afgerond een totale oppervlakte van 677 hectare, waarvan 674 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Teuge telt 458 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 73 adressen per km2. Er wonen 327 huishoudens en er zijn in totaal 289 woningen. De woonplaats telt 499 auto's en 130 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Teuge ligt in de gemeente Voorst.

De brondata voor woonplaats Teuge is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Teuge zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Teuge valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Teuge zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Teuge zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorst. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 289 woningen in de woonplaats Teuge
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Teuge:

289 woningen & 452 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 452 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Teuge telt in totaal 452 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Teuge.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

289 woningen & 452 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Teuge


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Voorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Teuge


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Teuge.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Teuge. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Dorpshuis 'op den Toega'


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Dorpshuis 'op den Toega' bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Dorpshuis 'op den Toega' is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis 'op den Toega' is het enige stembureau binnen de woonplaats Teuge. De gemeente Voorst telde bij deze verkiezingen in totaal 17 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorst. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Voorst.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.831)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Teuge.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Teuge was in 2017 €26.831.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (130 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Teuge.

Woonplaats Teuge telt in totaal 130 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Teuge, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Teuge zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 312 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 312 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 308 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Teuge 24 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Teuge.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Teuge voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal130Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij26Aantal2019
B-F Nijverheid en energie17Aantal2019
G+I Handel en horeca27Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie12Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed13Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening18Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten12Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners792Aantal2020
Mannen405Aantal2020
Vrouwen383Aantal2020
0 tot 15 jaar134Aantal2020
15 tot 25 jaar97Aantal2020
25 tot 45 jaar165Aantal2020
45 tot 65 jaar259Aantal2020
65 jaar of ouder156Aantal2020
Ongehuwd343Aantal2020
Gehuwd362Aantal2020
Gescheiden41Aantal2020
Verweduwd28Aantal2020
Westers totaal22Aantal2020
Geboorte totaal5Aantal2019
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal4Aantal2019
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid118Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag145Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar285Aantal2019
Opleidingsniveau hoog164Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten28Aantal2019
Wmo-cliënten relatief37%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.784Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement4.840Gemiddeld in kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.300Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.716Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.014Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.013Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.058Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.862Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement2.040Gemiddeld per m³2015
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.671Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.127Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.688Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.947Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal327Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens92Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen101Aantal2020
Huishoudens met kinderen129Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,41Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2019
Percentage werknemers74%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 26%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  631Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.027Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.831Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar67,44 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen28,20 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen27,15 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,00 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,89 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand8Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO18Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW138Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon753Aantal2020
Niet-westers totaal17Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba4Aantal2020
Suriname4Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers13Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,73Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt3,27Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,43Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,80Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand3,73Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,96Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand3,73Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand10,96Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand10,96Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,27Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,90Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,81Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Café afstand3,50Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand3,40Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,41Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,98Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,43Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,33Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,12Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,12Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,42Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,74Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,21Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,46Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,69Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,01Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,69Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,78Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,97Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,45Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,98Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,60Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,55Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,92Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand7,02Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand4,03Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand4,29Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand12,00Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand7,36Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand7,41Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,25Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,95Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km32Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2610CodeWP2610
RegionaamTeugeNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal677Aantal hectaren2020
Oppervlakte land674Aantal hectaren2020
Oppervlakte water3Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid73Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal499Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine403Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof96Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen54Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad289Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€328.209Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning85%Percentage2019
Percentage meergezinswoning15%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen74%Percentage2019
Huurwoningen totaal26%Percentage2019
In bezit woningcorporatie11%Percentage2019
In bezit overige verhuurders15%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200086%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Voorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Voorst. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorst. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!