Statistieken gemeente Voorst

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 5,1% naar 24.994 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Voorst. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Voorst is met 1.217 personen toegenomen van 23.777 in 1996 tot 24.994 in 2022 (dat is 5,1%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Voorst

De gemeente Voorst is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Voorst heeft afgerond een totale oppervlakte van 12.647 hectare, waarvan 12.293 land en 354 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 581 adressen per km2. Er wonen 10.391 huishoudens in de gemeente Voorst en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 4 wijken en 31 buurten.

De naam Voorst wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Voorst, voor de buurt Voorst en voor de wijk Voorst. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Voorst

Vlag van de gemeente Voorst

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Voorst
Kaart van de gemeente Voorst met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Voorst met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Twello-Nijbroek, 2: Klarenbeek-Teuge, 3: Wilp, 4: Voorst.

Kenmerken van de 10.863 woningen in de gemeente Voorst
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Voorst in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

10.863 woningen & 12.602 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 35% naar €361.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Voorst. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Voorst, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Voorst is met €93.000 gestegen van €268.000 in 2005 tot €361.000 in 2022 (dat is 35%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 12.602 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Voorst telt in totaal 12.602 adressen, met 12.597 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Voorst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Voorst. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

10.863 woningen & 12.602 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Voorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Voorst bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Voorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Voorst
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Voorst: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 12.426 personen uit de gemeente Voorst positief op Corona getest en er zijn 185 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 24 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Voorst
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Voorst.

Gemiddeld overleden 4,91 personen per week uit de gemeente Voorst (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 01 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100) gemeente Voorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Voorst.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Twello-Noord heeft met €38.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Voorst. En buurt De Vecht heeft met €24.100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Voorst.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Voorst is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.300. Gemeente Voorst telt 19.800 inkomensontvangers op 24.994 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,90% procent van de huishoudens in gemeente Voorst heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Voorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Voorst is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Voorst is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Voorst
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Voorst. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Voorst vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Voorst voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Voorst ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Voorst. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Voorst: 2.768 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Voorst bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Voorst.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Voorst. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Voorst, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Voorst is met 684 personen gestegen van 22.125 in 1996 tot 22.809 in 2022 (dat is 3,09%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Voorst: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Voorst
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Voorst.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Voorst:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Gemeente Belangen Voorst3.13226%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.00617%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD / Liberaal 20002.00117%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Jansen A.A.)1.90616%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS1.81215%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D665724,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP5304,43%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD4.59828%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.33614%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.18813%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.3448,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA8595,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP8245%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB8114,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks6193,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD5243,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD4432,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU4372,67%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213482,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2991,82%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2781,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1801,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK630,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje600,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter360,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG280,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten210,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1200,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots190,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst150,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht120,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft110,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol80,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.68720%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.65419%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.53018%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD7428,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks6737,9%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D666427,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4194,92%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3373,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2312,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2112,48%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2092,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1281,50%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK290,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft90,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio80,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.99717%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.87716%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD1.45313%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.1059,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.0639,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D668397,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP6055,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5895,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV5805%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU4784,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4113,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP3082,66%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje2131,84%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK440,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Jezus leeft140,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer2.09219%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.94217%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.90917%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.40713%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.26711%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS9428,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP6175,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU4914,42%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP3913,52%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP630,57%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Voorst. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Voorst: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Voorst.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Voorst het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Voorst van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (3.050 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Voorst (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Voorst zijn in totaal 3.050 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 3.050 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.060 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Voorst.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Voorst. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Voorst, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Voorst zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 9.124 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 9.124 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 8.895 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Voorst 851 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Voorst.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Voorst


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Voorst.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Voorst. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 44 wijken en buurten in gemeente Voorst. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Voorst als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Voorst als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Voorst: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Voorst voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.050Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij315Aantal2021
B-F Nijverheid en energie375Aantal2021
G+I Handel en horeca545Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie170Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed285Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening625Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg480Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten265Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.994Aantal2022
Mannen12.495Aantal2022
Vrouwen12.499Aantal2022
0 tot 15 jaar3.928Aantal2022
15 tot 25 jaar2.702Aantal2022
25 tot 45 jaar4.848Aantal2022
45 tot 65 jaar7.330Aantal2022
65 jaar of ouder6.186Aantal2022
Ongehuwd10.914Aantal2022
Gehuwd11.156Aantal2022
Gescheiden1.495Aantal2022
Verweduwd1.429Aantal2022
Westers totaal1.246Aantal2022
Geboorte totaal206Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal251Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid203,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag4.900Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar8.420Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.980Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura530Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,7%Percentage2020
WMO cliënten1.910Aantal2020
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.250Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.380Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.580Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.180Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.650Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.640Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.270Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.260Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.820Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief5.637Aantal2023
Energielabels Voorlopig5.758Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.098Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++53Aantal2023
Energielabels A+++82Aantal2023
Energielabels A++20Aantal2023
Energielabels A+47Aantal2023
Energielabels A2.455Aantal2023
Energielabels B1.632Aantal2023
Energielabels C2.768Aantal2023
Energielabels D1.019Aantal2023
Energielabels E409Aantal2023
Energielabels F728Aantal2023
Energielabels G2.182Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.391Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.921Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen3.851Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.619Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers19.800Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen31%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,3%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€230x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand280Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.090Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW160Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW5.680Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon22.809Aantal2022
Niet-westers totaal939Aantal2022
Marokko18Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba57Aantal2022
Suriname41Aantal2022
Turkije227Aantal2022
Overig niet-westers596Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal375Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven53Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting123Aantal2022
Verkeersovertredingen196Aantal2022
Vernieling73Aantal2022
Overige misdrijven16Aantal2022
Totaal misdrijven851Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand8,90Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand8,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand8,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,80Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km45Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand6,70Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand10,70Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand6,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0285Code2022
RegionaamVoorstNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode02850000Code2022
Oppervlakte totaal12.647Aantal hectaren2022
Oppervlakte land12.293Aantal hectaren2022
Oppervlakte water354Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid581Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal12.602Aantal2023
Adressen met postcode12.493Aantal2023
Adressen met woonfunctie11.121Aantal2023
Panden10.754Aantal2023
Percelen8.870Aantal2023
Panden voor 170040Aantal2023
Panden 1700 tot 1900670Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.041Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.305Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.850Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.116Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.414Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.151Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.392Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.165Aantal2023
Panden 2020 en later330Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade18Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade188Aantal2021
Verkeersongevallen totaal207Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal13.320Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine10.890Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.435Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte108Aantal2022
Motorfietsen1.395Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.863Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€361.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning83%Percentage2022
Percentage meergezinswoning17%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Voorst. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Voorst:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Voorst. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Voorst. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!