Corona-statistieken gemeente Súdwest Fryslân

Informatie woonplaats Tjalhuizum:

Informatie woonplaats Tjalhuizum:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tjalhuizum in de gemeente Súdwest Fryslân! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tjalhuizum in de gemeente Súdwest Fryslân!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (1% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Tjalhuizum, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Tjalhuizum is tussen 2013 en 2019 met 0 personen afgenomen (afgerond is dat 1%): van 28 in 2013 tot 28 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Tjalhuizum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Tjalhuizum wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Tjalhuizum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Tjalhuizum

Woonplaats Tjalhuizum heeft afgerond een totale oppervlakte van 121 hectare, waarvan 120 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tjalhuizum telt 11 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 17 adressen per km2. Er wonen 8 huishoudens en er zijn in totaal 11 woningen. De woonplaats telt 19 auto's en 6 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tjalhuizum ligt in de gemeente Súdwest Fryslân.

De brondata voor woonplaats Tjalhuizum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tjalhuizum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Tjalhuizum valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Tjalhuizum zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tjalhuizum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Súdwest Fryslân. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 11 woningen in Tjalhuizum
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Tjalhuizum:

11 woningen & 11 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Tjalhuizum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Tjalhuizum:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 11 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Tjalhuizum telt in totaal 11 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Tjalhuizum.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11 woningen & 11 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.259)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Tjalhuizum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Tjalhuizum was in 2017 €22.259.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven

Voor de woonplaats Tjalhuizum zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal6aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserijgeen dataaantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataaantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataaantalgeen data
H+J Vervoer informatie en communicatiegeen dataaantalgeen data
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataaantalgeen data
R-U Cultuur recreatie, overige dienstengeen dataaantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners28aantal2019
Mannen14aantal2019
Vrouwen14aantal2019
0 tot 15 jaar6aantal2019
15 tot 25 jaar6aantal2019
25 tot 45 jaar6aantal2019
45 tot 65 jaar18aantal2019
65 jaar of ouder7aantal2019
Ongehuwd8aantal2019
Gehuwd14aantal2019
Gescheiden0aantal2019
Verweduwd0aantal2019
Geboorte totaal0aantal2018
Geboorte relatief3aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal0aantal2018
Sterfte relatief1aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.144gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.580gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.160gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.480gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.309gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.500gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.161gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.008gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.470gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.064gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.680gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.959gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8aantal2019
Eenpersoonshuishoudens0aantal2019
Huishoudens zonder kinderen1aantal2019
Huishoudens met kinderen6aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,55gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  7aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.197Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.259Euro2017
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,42 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen26,70 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen26,00 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,80 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataaantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon28aantal2019
Westers totaal0aantal2019
Niet-westers totaal0aantal2019
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers0aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,52gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt4,03gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf2,69gemiddeld km2019
Afstand tot school1,89gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km2,25gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2422CodeWP2422
RegionaamTjalhuizumNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid21aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal121hectaren2019
Oppervlakte land120hectaren2019
Oppervlakte water1hectaren2019
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid17gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal19aantal2019
Personenautos brandstof benzine13aantal2019
Personenautos overige brandstof6aantal2019
Personenautos per huishouden1,37gemiddeld2019
Motorfietsen1aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€282.628Euro2019
Percentage eengezinswoning97%percentage2019
Percentage meergezinswoning3%percentage2019
Percentage bewoond99%percentage2019
Percentage onbewoond1%percentage2019
Koopwoningen89%percentage2019
Huurwoningen totaal11%percentage2019
In bezit woningcorporatie4%percentage2019
In bezit overige verhuurders7%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200089%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200011%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Súdwest Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Súdwest Fryslân. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Súdwest Fryslân. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!