Informatie gemeente Súdwest-Fryslân:

Informatie gemeente Súdwest-Fryslân:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Súdwest-Fryslân! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Súdwest-Fryslân!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 9% naar 89.999 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Gegevens voor de jaren 2011 tot en met 2021.

Inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân, 2011 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân is met 7.554 personen gestegen van 82.445 in 2011 tot 89.999 in 2021 (dat is 9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Súdwest-Fryslân
Kaart van de gemeente Súdwest-Fryslân met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Súdwest-Fryslân met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bouwhoek, 2: Littenseradiel, 3: Weidestreek Oost, 4: Weidestreek West, 5: Boarnsterhim ...Toon meer... Kaart van de gemeente Súdwest-Fryslân met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bouwhoek, 2: Littenseradiel, 3: Weidestreek Oost, 4: Weidestreek West, 5: Boarnsterhim, 6: Bolsward, 7: Makkum, 8: Oost IJlst, 9: Noordwest IJlst, 10: Sneek, 11: Weidestreek Zuid, 12: Weidestreek Zuidwest, 13: Oosthem, 14: IJlst, 15: Zuidoost IJlst, 16: West IJlst, 17: Zuid IJlst, 18: Nijefurd, 19: Woudsend, 20: Koudum, 21: Hemelum ...Toon minder...

Over gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft afgerond een totale oppervlakte van 90.787 hectare, waarvan 52.301 land en 38.486 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 846 adressen per km2. Er wonen 40.192 huishoudens in gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeente telt 89 woonplaatsen, 21 wijken en 155 buurten.

De gemeente Súdwest-Fryslân is meerdere keren onderdeel geweest van gemeentelijke herindelingen: In 2011 is de gemeente ontstaan vanuit de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel, op 1 januari 2014 werd een deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim toegevoegd en op 1 januari 2018 werd de gemeente uitgebreid met een deel van de opgeheven gemeente Littenseradiel.

Kenmerken van de 42.501 woningen in de gemeente Súdwest-Fryslân
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Súdwest-Fryslân:

42.501 woningen & 51.227 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 4,48% naar €210.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Gegevens voor de jaren 2011 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Súdwest-Fryslân, 2011 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Súdwest-Fryslân is met €9.000 toegenomen van €201.000 in 2011 tot €210.000 in 2020 (dat is 4,48%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 51.227 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Gemeente Súdwest-Fryslân telt in totaal 51.227 adressen, met 50.991 verblijfsobjecten, 99 standplaatsen en 137 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Súdwest-Fryslân.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

42.501 woningen & 51.227 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Súdwest-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Súdwest-Fryslân bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Súdwest-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Súdwest-Fryslân
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Súdwest-Fryslân: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 9.482 personen uit de gemeente Súdwest-Fryslân positief op Corona getest, er zijn 239 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 93 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 23 oktober 2021, week 42 2021).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Súdwest-Fryslân
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Gemiddeld overleden 17,32 personen per week uit de gemeente Súdwest-Fryslân (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 40 van 2021).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021, uitslag gemeente Súdwest-Fryslân
Winnende partij in Súdwest-Fryslân: VVD met 18,40 procent van de stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Percentage per partij in de gemeente Súdwest-Fryslân, verkiezingsuitslag van 17 maart 2021.

Bekijk ook de uitslagen per stembureau en voor heel veel andere verkiezingen voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Súdwest-Fryslân
Grootste partij in Súdwest-Fryslân: PvdA met 6493 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal stemmen per partij in de gemeente Súdwest-Fryslân, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Alle uitslagen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.100) gemeente Súdwest-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Indijk heeft met €43.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân. En buurt Verspreide huizen Hemelum heeft met €13.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Súdwest-Fryslân.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Súdwest-Fryslân is €24.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.700. Gemeente Súdwest-Fryslân telt 71.400 inkomensontvangers op 89.999 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,90% procent van de huishoudens in gemeente Súdwest-Fryslân heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Súdwest-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Súdwest-Fryslân is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Súdwest-Fryslân is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Súdwest-Fryslân voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Súdwest-Fryslân ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Súdwest-Fryslân.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Gegevens voor de jaren 2011 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Súdwest-Fryslân, 2011 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân is met 5.469 personen toegenomen van 76.068 in 2011 tot 81.537 in 2021 (dat is 7%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Súdwest-Fryslân: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Bedrijven (9.345 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Súdwest-Fryslân.

Gemeente Súdwest-Fryslân telt in totaal 9.345 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de gemeente Súdwest-Fryslân.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Súdwest-Fryslân, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 29.739 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 29.739 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 28.943 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Súdwest-Fryslân 2.964 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Súdwest-Fryslân.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Súdwest-Fryslân


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Súdwest-Fryslân. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 266 wijken en buurten in gemeente Súdwest-Fryslân. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Súdwest-Fryslân als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Súdwest-Fryslân als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Súdwest-Fryslân: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Súdwest-Fryslân voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.345Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij1.020Aantal2020
B-F Nijverheid en energie1.955Aantal2020
G+I Handel en horeca1.950Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie620Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed700Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening2.020Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.075Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners89.999Aantal2021
Mannen45.294Aantal2021
Vrouwen44.705Aantal2021
0 tot 15 jaar14.142Aantal2021
15 tot 25 jaar10.421Aantal2021
25 tot 45 jaar18.465Aantal2021
45 tot 65 jaar26.264Aantal2021
65 jaar of ouder20.707Aantal2021
Ongehuwd41.533Aantal2021
Gehuwd36.403Aantal2021
Gescheiden7.016Aantal2021
Verweduwd5.047Aantal2021
Westers totaal4.607Aantal2021
Geboorte totaal837Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal884Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid172Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag19.170Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar31.490Aantal2019
Opleidingsniveau hoog15.990Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura2.065Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
WMO cliënten6.515Aantal2019
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.440Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.190Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.360Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.370Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.730Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.470Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker85%percentage2016
Zware drinker10%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2016
Overgewicht49%percentage2016
Obesitas13%percentage2016
Roker21%percentage2016
Sporter47%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen17%percentage2016
Vrijwilligerswerk38%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening34%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking9%percentage2016
Minstens één beperking13%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal40.192Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens14.208Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen12.818Aantal2021
Huishoudens met kinderen13.166Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers79%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers71.400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.700Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.100Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar29,50%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen39,70%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen17,10%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,50%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,90%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€74x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand2.270Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.000Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.240Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW18.800Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon81.537Aantal2021
Niet-westers totaal3.855Aantal2021
Marokko121Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba52Aantal2021
Suriname270Aantal2021
Turkije337Aantal2021
Overig niet-westers3.075Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand9,70Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand8,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand9,70Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand5,20Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,40Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,30Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand28,50Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand4,50Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand27,60Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,80Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,80Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand28Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand10,30Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1900Code2021
RegionaamSúdwest-FryslânNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode19000000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal90.787Aantal hectaren2021
Oppervlakte land52.301Aantal hectaren2021
Oppervlakte water38.486Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid846Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode50.889Aantal2021
Adressen totaal51.227Aantal2021
Panden41.736Aantal2021
Percelen36.767Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal44.910Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine32.890Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof12.020Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte86Aantal2020
Motorfietsen4.265Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad42.501Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€210.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning82%Percentage2020
Percentage meergezinswoning18%Percentage2020
Percentage bewoond94%Percentage2020
Percentage onbewoond6%Percentage2020
Koopwoningen65%Percentage2020
Huurwoningen totaal35%Percentage2020
In bezit woningcorporatie26%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200085%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Súdwest-Fryslân. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 augustus 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Súdwest-Fryslân:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Súdwest-Fryslân. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Súdwest-Fryslân. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!