Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Vaals:

Informatie woonplaats Vaals:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vaals in de gemeente Vaals! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vaals in de gemeente Vaals!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 4,56% naar 7.855 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Vaals. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Vaals, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Vaals is met 342 personen toegenomen van 7.513 in 2013 tot 7.855 in 2021 (dat is 4,56%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Vaals
Kaart van de woonplaats vaals. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vaals binnen de gemeente Vaals.

De naam Vaals wordt 4 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Vaals, voor de gemeente Vaals en voor de wijk Vaals. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Vaals

Woonplaats Vaals heeft een totale oppervlakte van 912 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vaals telt 5.684 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 710 adressen per km2. Er wonen 4.456 huishoudens en er zijn in totaal 4.677 woningen. De woonplaats telt 3.549 auto's en 465 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vaals ligt in de gemeente Vaals.

De brondata voor woonplaats Vaals is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vaals zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vaals valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Vaals zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vaals zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vaals. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 4.677 woningen in de woonplaats Vaals
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vaals in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.677 woningen & 5.685 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 10% naar €155.595 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Vaals. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vaals, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Vaals is met €14.550 gestegen van €141.044 in 2013 tot €155.595 in 2020 (dat is 10%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 5.685 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Vaals telt in totaal 5.685 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Vaals. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Vaals. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.677 woningen & 5.685 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Vaals


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Vaals bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Vaals


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Vaals. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Vaals, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Vaals is met 188 personen gedaald van 3.307 in 2013 tot 3.119 in 2021 (dat is 6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Vaals: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Vaals.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vaals. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Brede School


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Brede School bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Brede School is uitgebracht. Er liggen 4 stembureau's binnen de woonplaats Vaals. Stembureau Brede School is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Vaals ligt. De gemeente Vaals telde bij deze verkiezingen in totaal 6 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vaals. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vaals.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Vaals.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vaals was in 2019 €23.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (465 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Vaals.

Woonplaats Vaals telt in totaal 465 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vaals, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Vaals zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 3.076 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.076 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.041 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Vaals 240 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Vaals.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vaals voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal465Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2020
B-F Nijverheid en energie65Aantal2020
G+I Handel en horeca145Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening90Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten75Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.855Aantal2021
Mannen4.039Aantal2021
Vrouwen3.816Aantal2021
0 tot 15 jaar785Aantal2021
15 tot 25 jaar983Aantal2021
25 tot 45 jaar1.428Aantal2021
45 tot 65 jaar2.391Aantal2021
65 jaar of ouder2.258Aantal2021
Ongehuwd3.311Aantal2021
Gehuwd3.131Aantal2021
Gescheiden838Aantal2021
Verweduwd583Aantal2021
Westers totaal4.223Aantal2021
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal105Aantal2020
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid862Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.676Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.111Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.181Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura110Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2020
WMO cliënten375Aantal2020
WMO cliënten relatief50Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.446Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.603Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.680Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.898Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.196Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.874Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.266Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.359Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.500Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.729Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.265Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.057Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.652Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.456Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.363Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.263Aantal2021
Huishoudens met kinderen840Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,72Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie51%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers5.752Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.500Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.800Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar26,00%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen56,00%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen10,00%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen12,30%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11,40%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum21%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€21x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand270Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO345Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.866Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.119Aantal2021
Niet-westers totaal513Aantal2021
Marokko20Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije40Aantal2021
Overig niet-westers418Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,88Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand14,81Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,88Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand14,81Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand14,81Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,78Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,63Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,88Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,57Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,58Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,43Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km12Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km6,81Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km134Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,96Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,98Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,98Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand11,38Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand11,38Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,38Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,46Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,03Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,17Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand10,24Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,24Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand16,92Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,72Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand14,42Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand15,52Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,47Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand15,29Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand17,71Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,98Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand11,48Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand29,51Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand16,31Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand13,51Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand13,51Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1429Code2021
RegionaamVaalsNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal912Aantal hectaren2021
Oppervlakte land912Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage2%Percentage2021
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid710Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode5.629Aantal2021
Adressen totaal5.684Aantal2021
Panden3.090Aantal2021
Percelen2.161Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.549Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.224Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof325Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen325Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.677Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€155.595Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning44%Percentage2020
Percentage meergezinswoning56%Percentage2020
Percentage bewoond92%Percentage2020
Percentage onbewoond8%Percentage2020
Koopwoningen39%Percentage2020
Huurwoningen totaal58%Percentage2020
In bezit woningcorporatie29%Percentage2020
In bezit overige verhuurders29%Percentage2020
Eigendom onbekend3%Percentage2020
Bouwjaar voor 200081%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Vaals:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Vaals. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vaals. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!