Corona-statistieken gemeente Meierijstad

Informatie woonplaats Veghel:

Informatie woonplaats Veghel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Veghel in de gemeente Meierijstad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Veghel in de gemeente Meierijstad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Veghel, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Veghel is tussen 2013 en 2020 met 1.527 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 30.768 in 2013 tot 32.295 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Veghel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Veghel wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Veghel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Veghel

Woonplaats Veghel heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.306 hectare, waarvan 4.258 land en 48 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Veghel telt 16.288 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.183 adressen per km2. Er wonen 13.830 huishoudens en er zijn in totaal 13.498 woningen. De woonplaats telt 17.525 auto's en 2.995 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Veghel ligt in de gemeente Meierijstad.

De brondata voor woonplaats Veghel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Veghel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Veghel valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Veghel en wijk Veghel zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Veghel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Meierijstad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 13.498 woningen in de woonplaats Veghel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Veghel:

13.498 woningen & 15.710 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Veghel (€249.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Veghel voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 15.710 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Veghel telt in totaal 15.710 adressen, met 15.705 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Veghel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

13.498 woningen & 15.710 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Veghel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Veghel was in 2018 €25.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.995 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Veghel.

Woonplaats Veghel telt in totaal 2.995 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Veghel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.995aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij160aantal2019
B-F Nijverheid en energie600aantal2019
G+I Handel en horeca650aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie220aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed345aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening665aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten355aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners32.295aantal2020
Mannen16.260aantal2020
Vrouwen16.035aantal2020
0 tot 15 jaar5.085aantal2020
15 tot 25 jaar3.790aantal2020
25 tot 45 jaar7.800aantal2020
45 tot 65 jaar9.265aantal2020
65 jaar of ouder6.360aantal2020
Ongehuwd14.695aantal2020
Gehuwd13.620aantal2020
Gescheiden2.395aantal2020
Verweduwd1.575aantal2020
Geboorte totaal305aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal295aantal2019
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.160gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.920gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.060gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.720gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.510gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.320gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.520gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.360gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.350gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.660gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.190gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.520gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.830aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.330aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.385aantal2020
Huishoudens met kinderen5.115aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  25.300aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.700Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.800Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen19%percentage2018
Actieven 15-75 jaar62,90 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen30,60 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,70 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,80 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand430aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.400aantal2020
Personen per soort uitkering; WW420aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.790aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon25.070aantal2020
Westers totaal3.505aantal2020
Niet-westers totaal3.720aantal2020
Marokko585aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba100aantal2020
Suriname340aantal2020
Turkije1.455aantal2020
Overig niet-westers1.235aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,20gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,40gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school0,70gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km6,50gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2827CodeWP2827
RegionaamVeghelNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid758aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte412gemiddeld per km²2020
Oppervlakte totaal4.306hectaren2020
Oppervlakte land4.258hectaren2020
Oppervlakte water48hectaren2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.183gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal17.525aantal2020
Personenautos brandstof benzine14.085aantal2020
Personenautos overige brandstof3.440aantal2020
Personenautos per huishouden1,30gemiddeld2020
Motorfietsen1.550aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.498aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€249.000Euro2019
Percentage eengezinswoning81%percentage2019
Percentage meergezinswoning19%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen70%percentage2019
Huurwoningen totaal30%percentage2019
In bezit woningcorporatie22%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200080%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Meierijstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Meierijstad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Meierijstad. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!