Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Vianen:

Informatie woonplaats Vianen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vianen in de gemeente Vijfheerenlanden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vianen in de gemeente Vijfheerenlanden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Vianen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Vianen is tussen 2013 en 2020 met 368 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 16.196 in 2013 tot 16.565 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Vianen
Kaart van de woonplaats vianen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Vianen binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

De naam Vianen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Vianen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Vianen

Woonplaats Vianen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.107 hectare, waarvan 1.971 land en 133 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vianen telt 8.437 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 446 adressen per km2. Er wonen 7.093 huishoudens en er zijn in totaal 7.106 woningen. De woonplaats telt 14.557 auto's en 1.573 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vianen ligt in de gemeente Vijfheerenlanden.

De brondata voor woonplaats Vianen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vianen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vianen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 11 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Vianen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vianen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 7.106 woningen in de woonplaats Vianen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Vianen:

7.106 woningen & 8.257 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 8.257 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Vianen telt in totaal 8.257 adressen, met 8.241 verblijfsobjecten, 14 standplaatsen en 2 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Vianen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.106 woningen & 8.257 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Vianen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Vianen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Vianen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Vianen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Vianen V.V. Brederodes


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Vianen V.V. Brederodes bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Vianen V.V. Brederodes is uitgebracht. Er liggen 9 stembureau's binnen de woonplaats Vianen. Stembureau Vianen V.V. Brederodes is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Vianen ligt. De gemeente Vijfheerenlanden telde bij deze verkiezingen in totaal 29 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vijfheerenlanden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.637)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Vianen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vianen was in 2018 €26.637.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.573 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Vianen.

Woonplaats Vianen telt in totaal 1.573 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Vianen, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Vianen zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 6.768 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.768 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 6.678 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Vianen 702 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Vianen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vianen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.573Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij14Aantal2019
B-F Nijverheid en energie328Aantal2019
G+I Handel en horeca329Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie160Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed140Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening409Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten179Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners16.565Aantal2020
Mannen8.155Aantal2020
Vrouwen8.425Aantal2020
0 tot 15 jaar2.732Aantal2020
15 tot 25 jaar1.915Aantal2020
25 tot 45 jaar3.859Aantal2020
45 tot 65 jaar4.519Aantal2020
65 jaar of ouder3.560Aantal2020
Ongehuwd7.479Aantal2020
Gehuwd6.841Aantal2020
Gescheiden1.254Aantal2020
Verweduwd904Aantal2020
Westers totaal1.183Aantal2020
Geboorte totaal185Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal169Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid838Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag4.010Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar5.384Aantal2019
Opleidingsniveau hoog2.847Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura300Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten878Aantal2019
Wmo-cliënten relatief54%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.824Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.959Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.775Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.661Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.120Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.299Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.211Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement679Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.124Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.303Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.591Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.311Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.027Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.262Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.093Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.141Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.229Aantal2020
Huishoudens met kinderen2.684Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,32Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers87%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  12.674Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.340Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.637Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar59,72 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen33,68 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen22,02 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,14 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,76 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand280Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO680Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW200Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.272Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.251Aantal2020
Niet-westers totaal2.130Aantal2020
Marokko710Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba100Aantal2020
Suriname280Aantal2020
Turkije220Aantal2020
Overig niet-westers805Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,25Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,52Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf1,14Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,59Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,25Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand6,25Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,84Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand6,25Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand6,25Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,52Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,56Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,37Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,49Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,72Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand1,14Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,17Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,59Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,59Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,59Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,59Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,37Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,14Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,96Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,53Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,26Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,14Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,25Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,34Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,32Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,55Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand12,07Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand14,77Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,05Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,52Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand19,04Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,35Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,79Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand12,25Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand6,69Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km45Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2843CodeWP2843
RegionaamVianenNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.107Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.971Aantal hectaren2020
Oppervlakte water133Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid446Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal14.557Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine10.195Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.353Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen707Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.106Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€231.971Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning78%Percentage2019
Percentage meergezinswoning22%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen60%Percentage2019
Huurwoningen totaal40%Percentage2019
In bezit woningcorporatie35%Percentage2019
In bezit overige verhuurders5%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200083%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Vijfheerenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Vijfheerenlanden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!