Corona-statistieken gemeente Vlissingen

Informatie woonplaats Vlissingen:

Informatie woonplaats Vlissingen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vlissingen in de gemeente Vlissingen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Vlissingen in de gemeente Vlissingen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Vlissingen, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Vlissingen is tussen 2013 en 2020 met 66 personen toegenomen (afgerond is dat 0%): van 33.584 in 2013 tot 33.650 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Vlissingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Vlissingen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Vlissingen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Vlissingen

Woonplaats Vlissingen heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.425 hectare, waarvan 1.354 land en 72 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Vlissingen telt 21.407 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.652 adressen per km2. Er wonen 17.470 huishoudens en er zijn in totaal 17.902 woningen. De woonplaats telt 15.495 auto's en 2.085 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Vlissingen ligt in de gemeente Vlissingen.

De brondata voor woonplaats Vlissingen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Vlissingen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Vlissingen valt samen met deze 5 wijken: wijk Binnenstad, wijk Middengebied, wijk Paauwenburg Westduin, wijk Lammerenburg, wijk Binnen en Buitenhavens. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Vlissingen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vlissingen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 17.902 woningen in de woonplaats Vlissingen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Vlissingen:

17.902 woningen & 20.051 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Vlissingen (€160.491 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Vlissingen voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 20.051 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Vlissingen telt in totaal 20.051 adressen, met 20.018 verblijfsobjecten, 32 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Vlissingen.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

17.902 woningen & 20.051 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.124)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Vlissingen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Vlissingen was in 2018 €24.124.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.085 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Vlissingen.

Woonplaats Vlissingen telt in totaal 2.085 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Vlissingen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.085aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij10aantal2019
B-F Nijverheid en energie340aantal2019
G+I Handel en horeca545aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie170aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed195aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening465aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten350aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners33.650aantal2020
Mannen16.810aantal2020
Vrouwen16.830aantal2020
0 tot 15 jaar4.570aantal2020
15 tot 25 jaar3.905aantal2020
25 tot 45 jaar7.680aantal2020
45 tot 65 jaar9.400aantal2020
65 jaar of ouder8.110aantal2020
Ongehuwd15.415aantal2020
Gehuwd12.585aantal2020
Gescheiden3.575aantal2020
Verweduwd2.115aantal2020
Geboorte totaal265aantal2019
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal340aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.204gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.821gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.361gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.306gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.364gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.026gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.877gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.502gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.022gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement828gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.075gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.212gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.205gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.712gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning942gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.117gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming9%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.470aantal2020
Eenpersoonshuishoudens8.250aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.795aantal2020
Huishoudens met kinderen4.450aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,91gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  27.300aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.050Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.124Euro2018
40% personen met laagste inkomen44%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar54,85 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen49,36 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen12,13 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen11,85 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,77 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand1.490aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.540aantal2020
Personen per soort uitkering; WW530aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW7.480aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon24.040aantal2020
Westers totaal5.115aantal2020
Niet-westers totaal4.495aantal2020
Marokko915aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba650aantal2020
Suriname575aantal2020
Turkije410aantal2020
Overig niet-westers1.905aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,66gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,67gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,56gemiddeld km2019
Afstand tot school0,64gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km8,69gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1078CodeWP1078
RegionaamVlissingenNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.485aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.425hectaren2020
Oppervlakte land1.354hectaren2020
Oppervlakte water72hectaren2020
Mate van stedelijkheid2indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.652gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal15.495aantal2020
Personenautos brandstof benzine13.255aantal2020
Personenautos overige brandstof2.235aantal2020
Personenautos per huishouden0,90gemiddeld2020
Motorfietsen1.320aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.902aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€160.491Euro2019
Percentage eengezinswoning56%percentage2019
Percentage meergezinswoning44%percentage2019
Percentage bewoond92%percentage2019
Percentage onbewoond8%percentage2019
Koopwoningen53%percentage2019
Huurwoningen totaal47%percentage2019
In bezit woningcorporatie31%percentage2019
In bezit overige verhuurders16%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200088%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200012%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Vlissingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Vlissingen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vlissingen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!