Corona-statistieken gemeente Edam Volendam

Informatie woonplaats Volendam:

Informatie woonplaats Volendam:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Volendam in de gemeente Edam Volendam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Volendam in de gemeente Edam Volendam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Volendam, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Volendam is tussen 2013 en 2020 met 950 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 21.520 in 2013 tot 22.469 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Volendam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Volendam wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Volendam. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Volendam

Woonplaats Volendam heeft afgerond een totale oppervlakte van 583 hectare, waarvan 559 land en 25 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Volendam telt 11.071 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.392 adressen per km2. Er wonen 8.966 huishoudens en er zijn in totaal 9.131 woningen. De woonplaats telt 8.124 auto's en 2.773 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Volendam ligt in de gemeente Edam Volendam.

De brondata voor woonplaats Volendam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Volendam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Volendam valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 12 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Volendam zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Volendam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Edam Volendam. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 9.131 woningen in de woonplaats Volendam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Volendam:

9.131 woningen & 11.069 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Volendam (€264.535 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Volendam voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 11.069 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Volendam telt in totaal 11.069 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Volendam.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

9.131 woningen & 11.069 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.609)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Volendam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Volendam was in 2018 €26.609.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.773 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Volendam.

Woonplaats Volendam telt in totaal 2.773 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Volendam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.773Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.142Aantal2019
G+I Handel en horeca494Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie94Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed363Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening378Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten253Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners22.469Aantal2020
Mannen11.312Aantal2020
Vrouwen11.128Aantal2020
0 tot 15 jaar3.796Aantal2020
15 tot 25 jaar2.944Aantal2020
25 tot 45 jaar5.292Aantal2020
45 tot 65 jaar6.265Aantal2020
65 jaar of ouder4.246Aantal2020
Ongehuwd10.120Aantal2020
Gehuwd10.283Aantal2020
Gescheiden1.120Aantal2020
Verweduwd1.066Aantal2020
Westers totaal652Aantal2020
Geboorte totaal204Aantal2019
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal145Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.019Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag6.940Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar6.893Aantal2019
Opleidingsniveau hoog3.142Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura217Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg4%Percentage2019
Wmo-cliënten729Aantal2019
Wmo-cliënten relatief33%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.463Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.952Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.567Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.719Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.125Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.621Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.679Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.469Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement706Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.505Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.681Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.681Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.591Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.591Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.966Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.461Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.693Aantal2020
Huishoudens met kinderen3.902Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2019
Percentage werknemers77%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  17.507Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.300Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.609Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,78 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen24,55 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen31,53 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen2,30 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,43 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand128Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO805Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW158Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.887Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.003Aantal2020
Niet-westers totaal815Aantal2020
Marokko129Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba24Aantal2020
Suriname54Aantal2020
Turkije35Aantal2020
Overig niet-westers602Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,10Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,72Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,94Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,51Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,28Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand10,28Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,72Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,54Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km44Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km50Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,94Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km29Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km7,96Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km29Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,94Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,94Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,51Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,59Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,59Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,86Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand5,24Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,65Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand17,66Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,65Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,69Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,39Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,45Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,15Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand10,03Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand20,29Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,35Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,75Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand21,21Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,45Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand10,48Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,43Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km40Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1748CodeWP1748
RegionaamVolendamNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal583Aantal hectaren2020
Oppervlakte land559Aantal hectaren2020
Oppervlakte water25Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.392Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.124Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine7.059Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.075Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen352Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.131Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€264.535Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning86%Percentage2019
Percentage meergezinswoning14%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen81%Percentage2019
Huurwoningen totaal19%Percentage2019
In bezit woningcorporatie14%Percentage2019
In bezit overige verhuurders5%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200080%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Edam Volendam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Edam Volendam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Edam Volendam. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!