Corona-statistieken gemeente Weert

Informatie woonplaats Weert:

Informatie woonplaats Weert:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weert in de gemeente Weert! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weert in de gemeente Weert!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Weert, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Weert is tussen 2013 en 2019 met 1.255 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 43.395 in 2013 tot 44.650 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Weert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Weert wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Weert. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Weert

Woonplaats Weert heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.339 hectare, waarvan 9.220 land en 120 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Weert telt 23.582 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 580 adressen per km2. Er wonen 20.160 huishoudens en er zijn in totaal 20.494 woningen. De woonplaats telt 22.120 auto's en 3.870 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Weert ligt in de gemeente Weert.

De brondata voor woonplaats Weert is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Weert zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Weert valt samen met deze 15 wijken: Wijk 01 Boshoven, Wijk 02 Laar en Hushoven, Wijk 03 Molenakker en Kampershoek, Wijk 11 Weert Centrum, Wijk 12 Biest, Wijk 13 Groenewoud, Wijk 14 Fatima, Wijk 21 Keent, Wijk 22 Moesel, Wijk 23 Graswinkel, Wijk 24 Leuken, Wijk 25 Kazernelaan, Wijk 31 Altweerterheide, Wijk 32 Tungelroy, Wijk 33 Swartbroek. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Weert zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Weert. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 20.494 woningen in Weert
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Weert:

20.494 woningen & 23.582 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Weert.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Weert:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 23.582 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Weert telt in totaal 23.582 adressen, met 23.522 verblijfsobjecten, 59 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Weert.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

20.494 woningen & 23.582 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.606)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Weert.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Weert was in 2018 €24.606.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (3.870 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Weert.

Woonplaats Weert telt in totaal 3.870 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.870aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij150aantal2019
B-F Nijverheid en energie565aantal2019
G+I Handel en horeca990aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie275aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed445aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening895aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten540aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners44.650aantal2019
Mannen22.305aantal2019
Vrouwen22.315aantal2019
0 tot 15 jaar6.310aantal2019
15 tot 25 jaar4.960aantal2019
25 tot 45 jaar10.060aantal2019
45 tot 65 jaar13.105aantal2019
65 jaar of ouder10.165aantal2019
Ongehuwd19.530aantal2019
Gehuwd18.770aantal2019
Gescheiden3.630aantal2019
Verweduwd2.745aantal2019
Geboorte totaal345aantal2018
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal405aantal2018
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.012gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.951gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.940gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.055gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.433gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.085gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.290gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.375gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.458gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement826gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.342gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.558gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.789gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.310gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.195gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.618gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.160aantal2019
Eenpersoonshuishoudens7.130aantal2019
Huishoudens zonder kinderen6.495aantal2019
Huishoudens met kinderen6.610aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  35.800aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.758Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.606Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,83 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,68 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen19,22 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,92 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,43 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand970aantal2019
Personen per soort uitkering; AO2.130aantal2019
Personen per soort uitkering; WW700aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW9.320aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon34.670aantal2019
Westers totaal4.865aantal2019
Niet-westers totaal5.115aantal2019
Marokko2.055aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba385aantal2019
Suriname185aantal2019
Turkije630aantal2019
Overig niet-westers1.970aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,86gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,85gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,70gemiddeld km2019
Afstand tot school0,72gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km6,25gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1974CodeWP1974
RegionaamWeertNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid484aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal9.339hectaren2019
Oppervlakte land9.220hectaren2019
Oppervlakte water120hectaren2019
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid580gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal22.120aantal2019
Personenautos brandstof benzine18.685aantal2019
Personenautos overige brandstof3.415aantal2019
Personenautos per huishouden1,09gemiddeld2019
Motorfietsen1.740aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20.494aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€234.423Euro2019
Percentage eengezinswoning72%percentage2019
Percentage meergezinswoning28%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen65%percentage2019
Huurwoningen totaal34%percentage2019
In bezit woningcorporatie24%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200086%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Weert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Weert. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Weert. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!