Corona-statistieken gemeente Weert

Informatie woonplaats Weert:

Informatie woonplaats Weert:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weert in de gemeente Weert! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Weert in de gemeente Weert!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Weert, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Weert is tussen 2013 en 2020 met 1.605 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 43.330 in 2013 tot 44.935 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Weert


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Weert wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Weert. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Weert

Woonplaats Weert heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.326 hectare, waarvan 9.205 land en 120 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Weert telt 24.434 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 312 adressen per km2. Er wonen 20.425 huishoudens en er zijn in totaal 20.494 woningen. De woonplaats telt 22.454 auto's en 3.869 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Weert ligt in de gemeente Weert.

De brondata voor woonplaats Weert is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Weert zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Weert valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 36 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Weert zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Weert zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Weert. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 20.494 woningen in de woonplaats Weert
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Weert:

20.494 woningen & 23.753 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Weert (€235.001 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Weert voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 23.753 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Weert telt in totaal 23.753 adressen, met 23.694 verblijfsobjecten, 58 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Weert.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

20.494 woningen & 23.753 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.478)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Weert.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Weert was in 2018 €24.478.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (3.869 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Weert.

Woonplaats Weert telt in totaal 3.869 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Weert voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.869aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij140aantal2019
B-F Nijverheid en energie564aantal2019
G+I Handel en horeca985aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie265aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed435aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening895aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten510aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners44.935aantal2020
Mannen22.430aantal2020
Vrouwen22.425aantal2020
0 tot 15 jaar6.200aantal2020
15 tot 25 jaar4.945aantal2020
25 tot 45 jaar10.240aantal2020
45 tot 65 jaar12.985aantal2020
65 jaar of ouder10.295aantal2020
Ongehuwd19.860aantal2020
Gehuwd18.610aantal2020
Gescheiden3.750aantal2020
Verweduwd2.785aantal2020
Geboorte totaal340aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal400aantal2019
Sterfte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.908gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.884gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.818gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.903gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.328gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.004gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.241gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.234gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.343gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement764gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.236gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.452gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.606gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.114gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.109gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.469gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.425aantal2020
Eenpersoonshuishoudens7.450aantal2020
Huishoudens zonder kinderen6.525aantal2020
Huishoudens met kinderen6.610aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  35.900aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.206Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.478Euro2018
40% personen met laagste inkomen41%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,83 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen37,89 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,97 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,98 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,47 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand900aantal2020
Personen per soort uitkering; AO2.170aantal2020
Personen per soort uitkering; WW700aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW9.630aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon34.550aantal2020
Westers totaal5.095aantal2020
Niet-westers totaal5.290aantal2020
Marokko2.055aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba380aantal2020
Suriname205aantal2020
Turkije675aantal2020
Overig niet-westers2.130aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,81gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,82gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,67gemiddeld km2019
Afstand tot school0,73gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km6,60gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1974CodeWP1974
RegionaamWeertNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid528aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal9.326hectaren2020
Oppervlakte land9.205hectaren2020
Oppervlakte water120hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid312gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal22.454aantal2020
Personenautos brandstof benzine18.994aantal2020
Personenautos overige brandstof3.445aantal2020
Personenautos per huishouden1,07gemiddeld2020
Motorfietsen1.755aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad20.494aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€235.001Euro2019
Percentage eengezinswoning73%percentage2019
Percentage meergezinswoning27%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen66%percentage2019
Huurwoningen totaal34%percentage2019
In bezit woningcorporatie24%percentage2019
In bezit overige verhuurders10%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200086%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200014%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Weert:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Weert. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Weert. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!