Corona-statistieken gemeente Beemster

Informatie woonplaats Westbeemster:

Informatie woonplaats Westbeemster:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Westbeemster in de gemeente Beemster! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Westbeemster in de gemeente Beemster!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Westbeemster, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Westbeemster is tussen 2013 en 2020 met 6 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 769 in 2013 tot 763 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Westbeemster


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Westbeemster wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Westbeemster. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Westbeemster

Woonplaats Westbeemster heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.052 hectare, waarvan 2.010 land en 43 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Westbeemster telt 345 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 54 adressen per km2. Er wonen 301 huishoudens en er zijn in totaal 304 woningen. De woonplaats telt 433 auto's en 150 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Westbeemster ligt in de gemeente Beemster.

De brondata voor woonplaats Westbeemster is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Westbeemster zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Westbeemster valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Westbeemster zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Westbeemster zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beemster. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 304 woningen in de woonplaats Westbeemster
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Westbeemster:

304 woningen & 332 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Westbeemster (€470.777 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Westbeemster voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 332 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Westbeemster telt in totaal 332 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Westbeemster.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

304 woningen & 332 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.508)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Westbeemster.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Westbeemster was in 2017 €30.508.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (150 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Westbeemster.

Woonplaats Westbeemster telt in totaal 150 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Westbeemster voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal150Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij49Aantal2019
B-F Nijverheid en energie23Aantal2019
G+I Handel en horeca18Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening34Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten16Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners763Aantal2020
Mannen385Aantal2020
Vrouwen374Aantal2020
0 tot 15 jaar141Aantal2020
15 tot 25 jaar85Aantal2020
25 tot 45 jaar153Aantal2020
45 tot 65 jaar248Aantal2020
65 jaar of ouder154Aantal2020
Ongehuwd369Aantal2020
Gehuwd337Aantal2020
Gescheiden42Aantal2020
Verweduwd33Aantal2020
Westers totaal47Aantal2020
Geboorte totaal9Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid39Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag156Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar238Aantal2019
Opleidingsniveau hoog179Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliënten23Aantal2019
Wmo-cliënten relatief30%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.724Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.050Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.750Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.422Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.864Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.504Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.754Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.941Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement970Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.190Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.450Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.798Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.081Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.979Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.922Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal301Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens80Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen113Aantal2020
Huishoudens met kinderen123Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers61%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 39%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  575Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €38.966Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €30.508Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen27%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,33 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen21,29 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen35,89 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen4,88 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,00 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW141Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon700Aantal2020
Niet-westers totaal16Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Suriname4Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers16Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,64Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt3,90Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf2,23Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school1,88Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand3,64Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,90Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand4,77Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand10,88Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand10,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,90Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,60Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand8,90Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,62Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand3,60Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand2,48Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km0,83Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand2,23Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand1,88Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,55Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,55Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,04Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand2,92Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,08Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand8,35Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand4,60Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,41Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,06Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,80Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand4,45Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,15Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,99Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,57Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand10,49Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand16,63Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,00Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand9,96Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand16,60Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand3,32Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,08Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand10,03Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand11,89Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2172CodeWP2172
RegionaamWestbeemsterNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.052Aantal hectaren2020
Oppervlakte land2.010Aantal hectaren2020
Oppervlakte water43Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid54Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal433Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine332Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof96Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen62Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad304Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€470.777Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning95%Percentage2019
Percentage meergezinswoning5%Percentage2019
Percentage bewoond95%Percentage2019
Percentage onbewoond5%Percentage2019
Koopwoningen86%Percentage2019
Huurwoningen totaal14%Percentage2019
In bezit woningcorporatie2%Percentage2019
In bezit overige verhuurders12%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200088%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Beemster:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Beemster. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beemster. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!