Corona-statistieken gemeente Zaanstad

Informatie woonplaats Westknollendam:

Informatie woonplaats Westknollendam:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Westknollendam in de gemeente Zaanstad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Westknollendam in de gemeente Zaanstad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (geen verandering)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Westknollendam, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Westknollendam is tussen 2013 en 2020 precies gelijk gebleven. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Westknollendam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Westknollendam wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Westknollendam. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Westknollendam

Woonplaats Westknollendam heeft afgerond een totale oppervlakte van 69 hectare, waarvan 55 land en 14 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Westknollendam telt 372 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 675 adressen per km2. Er wonen 249 huishoudens en er zijn in totaal 244 woningen. De woonplaats telt 406 auto's en 150 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Westknollendam ligt in de gemeente Zaanstad.

De brondata voor woonplaats Westknollendam is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Westknollendam zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Westknollendam valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Westknollendam zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Westknollendam zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 244 woningen in de woonplaats Westknollendam
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Westknollendam:

244 woningen & 369 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Westknollendam (€264.591 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Westknollendam voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 369 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Westknollendam telt in totaal 369 adressen, met 362 verblijfsobjecten, 6 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Westknollendam.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

244 woningen & 369 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.862)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Westknollendam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Westknollendam was in 2017 €28.862.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (150 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Westknollendam.

Woonplaats Westknollendam telt in totaal 150 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Westknollendam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal150Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij2Aantal2019
B-F Nijverheid en energie46Aantal2019
G+I Handel en horeca28Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie11Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed18Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten14Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners578Aantal2020
Mannen294Aantal2020
Vrouwen282Aantal2020
0 tot 15 jaar73Aantal2020
15 tot 25 jaar78Aantal2020
25 tot 45 jaar113Aantal2020
45 tot 65 jaar230Aantal2020
65 jaar of ouder91Aantal2020
Ongehuwd264Aantal2020
Gehuwd244Aantal2020
Gescheiden53Aantal2020
Verweduwd21Aantal2020
Westers totaal63Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief4Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.045Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag156Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar241Aantal2019
Opleidingsniveau hoog87Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura14Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatief33%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.943Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.723Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.005Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.177Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.388Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.460Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.251Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.506Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.312Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.531Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.516Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.043Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.357Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.602Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal249Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens77Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen84Aantal2020
Huishoudens met kinderen97Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,28Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers77%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  485Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.862Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.862Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,69 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen27,37 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen28,82 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,61 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,41 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO24Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW81Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon469Aantal2020
Niet-westers totaal46Aantal2020
Marokko5Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije5Aantal2020
Overig niet-westers24Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk3,14Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt2,25Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf2,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,32Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand3,14Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand9,26Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand2,94Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand4,86Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand9,16Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,25Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,45Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km56Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,86Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2019
Café afstand2,34Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,30Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,34Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km43Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,10Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km158Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand2,10Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km30Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand2,55Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,32Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,74Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,94Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,74Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,18Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,02Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,20Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,86Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,18Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,48Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,18Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,44Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,44Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand2,89Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,21Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,69Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,32Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,38Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand16,56Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,35Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,56Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand17,85Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand6,16Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km30Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,28Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand9,85Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand7,86Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1881CodeWP1881
RegionaamWestknollendamNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal69Aantal hectaren2020
Oppervlakte land55Aantal hectaren2020
Oppervlakte water14Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage3%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid675Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal406Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine323Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof90Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen78Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad244Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€264.591Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning91%Percentage2019
Percentage meergezinswoning9%Percentage2019
Percentage bewoond94%Percentage2019
Percentage onbewoond6%Percentage2019
Koopwoningen64%Percentage2019
Huurwoningen totaal36%Percentage2019
In bezit woningcorporatie30%Percentage2019
In bezit overige verhuurders7%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200097%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!