Corona-statistieken gemeente Woerden

Informatie woonplaats Woerden:

Informatie woonplaats Woerden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woerden in de gemeente Woerden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Woerden in de gemeente Woerden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (5% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Woerden, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Woerden is tussen 2013 en 2020 met 1.920 personen toegenomen (afgerond is dat 5%): van 36.010 in 2013 tot 37.930 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Woerden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Woerden wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Woerden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Woerden

Woonplaats Woerden heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.448 hectare, waarvan 2.300 land en 148 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Woerden telt 19.122 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 945 adressen per km2. Er wonen 16.135 huishoudens en er zijn in totaal 16.188 woningen. De woonplaats telt 17.190 auto's en 3.945 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Woerden ligt in de gemeente Woerden.

De brondata voor woonplaats Woerden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Woerden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Woerden valt samen met deze 5 wijken: wijk Woerden Midden, wijk Woerden West, wijk Woerden Oost, wijk Buitengebied Woerden West, wijk Buitengebied Woerden Oost. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Woerden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Woerden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 16.188 woningen in Woerden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Woerden:

16.188 woningen & 19.112 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Woerden.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Woerden:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 19.112 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Woonplaats Woerden telt in totaal 19.112 adressen, met 19.095 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 14 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Woerden.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

16.188 woningen & 19.112 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.541)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Woerden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Woerden was in 2018 €28.541.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (3.945 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Woerden.

Woonplaats Woerden telt in totaal 3.945 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Woerden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.945aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij50aantal2019
B-F Nijverheid en energie575aantal2019
G+I Handel en horeca830aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie360aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed475aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.230aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten430aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners37.930aantal2020
Mannen18.655aantal2020
Vrouwen19.275aantal2020
0 tot 15 jaar6.735aantal2020
15 tot 25 jaar4.505aantal2020
25 tot 45 jaar9.115aantal2020
45 tot 65 jaar10.580aantal2020
65 jaar of ouder7.010aantal2020
Ongehuwd18.540aantal2020
Gehuwd15.050aantal2020
Gescheiden2.675aantal2020
Verweduwd1.700aantal2020
Geboorte totaal355aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal260aantal2019
Sterfte relatief7aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.730gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.934gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.889gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.009gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.543gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.286gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.064gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.098gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.144gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement731gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.154gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.364gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.686gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.266gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning902gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.301gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16.135aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5.265aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.750aantal2020
Huishoudens met kinderen6.160aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,36gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  29.100aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.318Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.541Euro2018
40% personen met laagste inkomen35%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen26%percentage2018
Actieven 15-75 jaar63,43 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen30,65 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen27,76 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,00 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,03 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand500aantal2019
Personen per soort uitkering; AO1.410aantal2019
Personen per soort uitkering; WW480aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW6.300aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon31.180aantal2020
Westers totaal2.800aantal2020
Niet-westers totaal3.950aantal2020
Marokko1.350aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba130aantal2020
Suriname455aantal2020
Turkije205aantal2020
Overig niet-westers1.805aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,98gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,92gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,60gemiddeld km2019
Afstand tot school0,50gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km10,63gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1071CodeWP1071
RegionaamWoerdenNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.649aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal2.448hectaren2020
Oppervlakte land2.300hectaren2020
Oppervlakte water148hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid945gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal17.190aantal2019
Personenautos brandstof benzine14.005aantal2019
Personenautos overige brandstof3.175aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen1.280aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.188aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€275.480Euro2019
Percentage eengezinswoning67%percentage2019
Percentage meergezinswoning33%percentage2019
Percentage bewoond98%percentage2019
Percentage onbewoond2%percentage2019
Koopwoningen64%percentage2019
Huurwoningen totaal36%percentage2019
In bezit woningcorporatie25%percentage2019
In bezit overige verhuurders11%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200080%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200020%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Woerden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Woerden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Woerden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!