Corona-statistieken gemeente Zaanstad

Informatie woonplaats Zaandijk:

Informatie woonplaats Zaandijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zaandijk in de gemeente Zaanstad! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zaandijk in de gemeente Zaanstad!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (0% kleine daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zaandijk, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Zaandijk is tussen 2013 en 2020 met 83 personen afgenomen (afgerond is dat 0%): van 8.720 in 2013 tot 8.637 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Zaandijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Over woonplaats Zaandijk

Woonplaats Zaandijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 215 hectare, waarvan 172 land en 44 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zaandijk telt 4.323 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.343 adressen per km2. Er wonen 3.891 huishoudens en er zijn in totaal 3.887 woningen. De woonplaats telt 3.701 auto's en 605 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zaandijk ligt in de gemeente Zaanstad.

De brondata voor woonplaats Zaandijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zaandijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zaandijk valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Zaandijk zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zaandijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Zaanstad. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.887 woningen in de woonplaats Zaandijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Zaandijk:

3.887 woningen & 4.139 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Zaandijk (€226.882 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Zaandijk voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 4.139 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Zaandijk telt in totaal 4.139 adressen, met 4.137 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Zaandijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.887 woningen & 4.139 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.332)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Zaandijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zaandijk was in 2018 €27.332.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (605 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Zaandijk.

Woonplaats Zaandijk telt in totaal 605 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zaandijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal605Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energie150Aantal2019
G+I Handel en horeca95Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening160Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners8.637Aantal2020
Mannen4.276Aantal2020
Vrouwen4.361Aantal2020
0 tot 15 jaar1.190Aantal2020
15 tot 25 jaar1.095Aantal2020
25 tot 45 jaar1.816Aantal2020
45 tot 65 jaar2.825Aantal2020
65 jaar of ouder1.730Aantal2020
Ongehuwd3.941Aantal2020
Gehuwd3.381Aantal2020
Gescheiden925Aantal2020
Verweduwd410Aantal2020
Westers totaal770Aantal2020
Geboorte totaal60Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal100Aantal2019
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid5.029Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag2.090Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.981Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.620Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura265Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliënten585Aantal2019
Wmo-cliënten relatief67%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.536Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.745Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.699Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.883Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.280Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.546Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.955Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.021Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.157Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement830Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.422Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.589Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.006Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning939Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.368Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.891Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.375Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.075Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.460Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  7.101Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.640Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.332Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,89 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen40,58 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen20,48 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen8,93 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,73 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand260Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO510Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW130Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.590Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.446Aantal2020
Niet-westers totaal1.420Aantal2020
Marokko275Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2020
Suriname280Aantal2020
Turkije280Aantal2020
Overig niet-westers550Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,80Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,60Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,58Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,94Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,97Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,83Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,84Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km29Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km83Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,07Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km37Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km35Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,53Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km61Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,54Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km21Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km68Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,87Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km469Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km47Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,58Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,99Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,08Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,11Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,57Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,85Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,05Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand3,21Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,83Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,01Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand0,83Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,91Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand0,87Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,65Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,91Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,15Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,82Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand0,98Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand11,36Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand3,62Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,38Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand18,65Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,01Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand5,04Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km53Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,15Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,66Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km50Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1885CodeWP1885
RegionaamZaandijkNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal215Aantal hectaren2020
Oppervlakte land172Aantal hectaren2020
Oppervlakte water44Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.343Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.701Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.296Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof400Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen415Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.887Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€226.882Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning68%Percentage2019
Percentage meergezinswoning32%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen52%Percentage2019
Huurwoningen totaal47%Percentage2019
In bezit woningcorporatie46%Percentage2019
In bezit overige verhuurders3%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200099%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Zaanstad:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Zaanstad. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Zaanstad. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!