Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Zorgvlied:

Informatie woonplaats Zorgvlied:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zorgvlied in de gemeente Westerveld! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Zorgvlied in de gemeente Westerveld!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (19% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Zorgvlied, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Zorgvlied is tussen 2013 en 2020 met 41 personen toegenomen (afgerond is dat 19%): van 210 in 2013 tot 251 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Zorgvlied
Kaart van de woonplaats zorgvlied. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zorgvlied binnen de gemeente Westerveld.

De naam Zorgvlied wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Zorgvlied en voor de wijk Zorgvlied. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Zorgvlied

Woonplaats Zorgvlied heeft afgerond een totale oppervlakte van 657 hectare, waarvan 651 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zorgvlied telt 204 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 50 adressen per km2. Er wonen 116 huishoudens en er zijn in totaal 90 woningen. De woonplaats telt 173 auto's en 33 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zorgvlied ligt in de gemeente Westerveld.

De brondata voor woonplaats Zorgvlied is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zorgvlied zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zorgvlied valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Zorgvlied zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zorgvlied zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 90 woningen in de woonplaats Zorgvlied
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Zorgvlied:

90 woningen & 204 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 204 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Zorgvlied telt in totaal 204 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Zorgvlied.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

90 woningen & 204 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Zorgvlied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Westerveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Zorgvlied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Zorgvlied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zorgvlied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Hotel Villa Nova Zorgvlied


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Hotel Villa Nova Zorgvlied bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Hotel Villa Nova Zorgvlied is uitgebracht. Stembureau Hotel Villa Nova Zorgvlied is het enige stembureau binnen de woonplaats Zorgvlied. De gemeente Westerveld telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerveld. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.675)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Zorgvlied.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zorgvlied was in 2017 €24.675.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (33 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Zorgvlied.

Woonplaats Zorgvlied telt in totaal 33 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zorgvlied, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Zorgvlied zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 51 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 14 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 51 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 49 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 15% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 51 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de woonplaats Zorgvlied 8 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2020, woonplaats Zorgvlied.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zorgvlied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal33Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij7Aantal2018
B-F Nijverheid en energie1Aantal2018
G+I Handel en horeca9Aantal2018
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goed1Aantal2018
M-N Zakelijke dienstverlening7Aantal2018
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten6Aantal2018
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners251Aantal2020
Mannen123Aantal2020
Vrouwen128Aantal2020
0 tot 15 jaar21Aantal2020
15 tot 25 jaar15Aantal2020
25 tot 45 jaar35Aantal2020
45 tot 65 jaar80Aantal2020
65 jaar of ouder81Aantal2020
Ongehuwd92Aantal2020
Gehuwd119Aantal2020
Gescheiden20Aantal2020
Verweduwd15Aantal2020
Westers totaal10Aantal2020
Geboorte totaalgeen dataAantalgeen data
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid38Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag51Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar97Aantal2019
Opleidingsniveau hoog48Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorg33%Percentage2019
Wmo-cliënten12Aantal2019
Wmo-cliënten relatief53%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners14Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.500Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.371Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.600Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.416Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.767Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.410Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.892Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.420Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.788Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal116Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens42Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen51Aantal2020
Huishoudens met kinderen27Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,03Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2019
Percentage werknemers62%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 38%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  153Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.068Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.675Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar53,38 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen39,80 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen21,80 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,20 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,30 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand3Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO15Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW83Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon236Aantal2020
Niet-westers totaal5Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataAantalgeen data
Suriname0Aantal2020
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk8,53Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt7,23Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf4,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school3,61Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand8,53Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand11,74Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand8,53Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand19,84Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand27,72Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand7,23Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand7,13Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand11,14Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand8,35Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand4,20Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,48Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,05Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand4,10Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand4,57Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand3,61Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,70Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand9,44Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,45Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,46Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,17Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,17Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,31Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand8,46Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,38Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,82Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,93Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand5,83Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand19,98Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand46,82Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand7,50Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand10,96Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand27,70Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand8,92Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand20,22Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km0Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand29Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand18,93Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand28Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand8,97Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand9Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3129CodeWP3129
RegionaamZorgvliedNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal657Aantal hectaren2020
Oppervlakte land651Aantal hectaren2020
Oppervlakte water6Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage5%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid50Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal173Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine124Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof50Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen19Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad90Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€251.794Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning99%Percentage2019
Percentage meergezinswoning1%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen87%Percentage2019
Huurwoningen totaal12%Percentage2019
In bezit woningcorporatie8%Percentage2019
In bezit overige verhuurders4%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200091%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Westerveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Westerveld. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerveld. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!