Corona-statistieken gemeente Nijkerk

Informatie buurt De Flier/Arkerpoort:

Informatie buurt De Flier/Arkerpoort:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Flier/Arkerpoort in de gemeente Nijkerk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt De Flier/Arkerpoort in de gemeente Nijkerk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote afname van 100% naar 0 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt De Flier/Arkerpoort. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt De Flier/Arkerpoort, 2015 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt De Flier/Arkerpoort is met 5 personen afgenomen van 5 in 2015 tot 0 in 2021 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Flier/Arkerpoort
Kaart van de wijk Nijkerk-stad met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nijkerk-stad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Industriegebied, 2: Zilverschoon/Oranjebuurt, 3: Bruins Slotlaan/Campenbuurt, 4: Nautena-noord/Havenstraat, 5: Doornsteeg ...Toon meer... Kaart van de wijk Nijkerk-stad met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Industriegebied, 2: Zilverschoon/Oranjebuurt, 3: Bruins Slotlaan/Campenbuurt, 4: Nautena-noord/Havenstraat, 5: Doornsteeg, 6: Centrum, 7: Luxool, 8: Nautena-zuid/Schulpkamp, 9: Groot Corlaer, 10: Coltoflaan/van Oldenbarneveldstraat, 11: Paasbos-oost, 12: Corlaer, 13: Paasbos-west, 14: De Bogen, 15: Strijland-west, 16: Strijland-oost, 17: Spoorkamp/De Terrassen, 18: De Flier/Arkerpoort ...Toon minder...

Over de buurt De Flier/Arkerpoort

Buurt De Flier/Arkerpoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 57 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 323 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt De Flier/Arkerpoort. Postcode 3861 is de meest voorkomende postcode in buurt De Flier/Arkerpoort. Buurt De Flier/Arkerpoort ligt binnen Wijk Nijkerk-stad in de gemeente Nijkerk.

De gegevens van de buurt De Flier/Arkerpoort voor de jaren 2015 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de woningen in de buurt De Flier/Arkerpoort
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nijkerk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

0 woningen & 72 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (gelijk gebleven: €396.000 in 2016)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt De Flier/Arkerpoort. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2016.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt De Flier/Arkerpoort, 2015 tot en met 2016.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt De Flier/Arkerpoort is met €396.000 in 2016 gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2015.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 72 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt De Flier/Arkerpoort telt in totaal 72 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt De Flier/Arkerpoort.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

0 woningen & 72 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt De Flier/Arkerpoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijkerk: De Flier/Arkerpoort is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt De Flier/Arkerpoort is €23.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.500. Buurt De Flier/Arkerpoort telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,60% procent van de huishoudens in buurt De Flier/Arkerpoort heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijkerk: De Flier/Arkerpoort is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (65 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt De Flier/Arkerpoort.

Buurt De Flier/Arkerpoort telt in totaal 65 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt De Flier/Arkerpoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Nijkerk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt De Flier/Arkerpoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Nijkerk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Nijkerk. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijkerk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Kerkelijk centrum de Verbinding


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Kerkelijk centrum de Verbinding bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Kerkelijk centrum de Verbinding is uitgebracht. Er ligt binnen buurt De Flier/Arkerpoort geen stembureau. Stembureau Kerkelijk centrum de Verbinding is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt De Flier/Arkerpoort ligt. De gemeente Nijkerk telde bij deze verkiezingen in totaal 21 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijkerk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nijkerk.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt De Flier/Arkerpoort. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt De Flier/Arkerpoort, 2015 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt De Flier/Arkerpoort is met 5 personen afgenomen van 5 in 2015 tot 0 in 2021 (dat is 100%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt De Flier/Arkerpoort: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt De Flier/Arkerpoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt De Flier/Arkerpoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt De Flier/Arkerpoort. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt De Flier/Arkerpoort, 2012 tot en met 2020.

In de buurt De Flier/Arkerpoort zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 46 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 15 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 46 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 45 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 15% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 46 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt De Flier/Arkerpoort 12 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt De Flier/Arkerpoort.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt De Flier/Arkerpoort voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt De Flier/Arkerpoort ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt De Flier/Arkerpoort.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt De Flier/Arkerpoort: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Flier/Arkerpoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal65Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie25Aantal2020
G+I Handel en horeca25Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2021
Mannen0Aantal2021
Vrouwen0Aantal2021
0 tot 15 jaar0Aantal2021
15 tot 25 jaar0Aantal2021
25 tot 45 jaar0Aantal2021
45 tot 65 jaar0Aantal2021
65 jaar of ouder0Aantal2021
Ongehuwd0Aantal2021
Gehuwd0Aantal2021
Gescheiden0Aantal2021
Verweduwd0Aantal2021
Westers totaal0Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid207Aantal per km²2016
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.860Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.130Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning4.290Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.150Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.400Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.300Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.900Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.180Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.520Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.040Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.430Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.880Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.190Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2021
Huishoudens met kinderen0Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,70Gemiddeld aantal2016
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.500Gemiddeld in Euro2016
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.200Gemiddeld in Euro2016
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2016
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2016
Actieven 15-75 jaar60,20%Percentage2016
40% huishoudens met laagste inkomen24,40%Percentage2016
20% huishoudens met hoogste inkomen33,50%Percentage2016
Huishoudens met een laag inkomen6,40%Percentage2016
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2016
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2016
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2021
Niet-westers totaal0Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers0Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand9,30Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand9,30Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2016
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km46Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand3,50Gemiddelde afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2016
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2016
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km37Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2016
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand1,70Gemiddelde afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand2,00Gemiddelde afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand1,70Gemiddelde afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2016
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand9,60Gemiddelde afstand in km2016
Bibliotheek afstand3,30Gemiddelde afstand in km2016
Zwembad afstand4,00Gemiddelde afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand32,00Gemiddelde afstand in km2016
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2016
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand7,90Gemiddelde afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand8,70Gemiddelde afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand11,40Gemiddelde afstand in km2016
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02670116Code2021
RegionaamDe Flier/ArkerpoortNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode02670116Code2021
Diefstal per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2016
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2016
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2016
Oppervlakte totaal57Aantal hectaren2021
Oppervlakte land57Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode3861.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid323Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode72Aantal2021
Adressen totaal72Aantal2021
Panden51Aantal2021
Percelen37Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal55Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine15Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof35Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2016
Personenauto's naar oppervlakte96Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€396.000Gemiddeld in Euro2016
Percentage eengezinswoning93%Percentage2016
Percentage meergezinswoning7%Percentage2016
Percentage bewoond93%Percentage2016
Percentage onbewoond7%Percentage2016
Koopwoningen83%Percentage2016
Huurwoningen totaal16%Percentage2016
In bezit woningcorporatie3%Percentage2016
In bezit overige verhuurders13%Percentage2016
Eigendom onbekend1%Percentage2016
Bouwjaar voor 200079%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nijkerk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt De Flier/Arkerpoort

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt De Flier/Arkerpoort. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nijkerk.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Arkerpoort1 - 323861PSNijkerk
Fliererf43861ZZNijkerk
Pelenerf143861PRNijkerk
Riddererf1 - 263861PTNijkerk
Rijnerf9 - 123861PVNijkerk
Sindelererf1 - 93861PWNijkerk
De gegevens van de buurt De Flier/Arkerpoort voor de jaren 2015 tot en met 2016 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Nijkerk bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt De Flier/Arkerpoort. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt De Flier/Arkerpoort danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU02670116100,00%100,00%BU02670116De Flier ArkerpoortNijkerk
2019-2020BU02670116100,00%100,00%BU02670116De Flier ArkerpoortNijkerk
2018-2019BU02670116100,00%100,00%BU02670116De Flier ArkerpoortNijkerk
2017-2018BU02670116100,00%100,00%BU02670116De Flier ArkerpoortNijkerk
2016-2017BU02670116100,00%0,51%BU02670302HolkerveenNijkerk
2015-2016BU02670302100,00%100,00%BU02670302HolkerveenNijkerk
2014-2015BU02670302100,00%100,00%BU02670302HolkerveenNijkerk
2013-2014BU02670302100,00%100,00%BU02670302HolkerveenNijkerk

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Nijkerk):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Nijkerk eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.