Corona-statistieken gemeente Hilversum

Informatie buurt Landelijk gebied 92:

Informatie buurt Landelijk gebied 92:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Landelijk gebied 92 in de gemeente Hilversum! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Landelijk gebied 92 in de gemeente Hilversum!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote afname van 100% naar 0 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Landelijk gebied 92. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de buurt Landelijk gebied 92, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2016 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Landelijk gebied 92 is met 5 personen gedaald van 5 in 2013 tot 0 in 2020 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Landelijk gebied 92
Kaart van de wijk Landelijk gebied met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Landelijk gebied met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Landelijk gebied 97, 2: Landelijk gebied 91, 3: Landelijk gebied 96, 4: Landelijk gebied 92, 5: Landelijk gebied 93, 6: Landelijk gebied 95, 7: Landelijk gebied 94.

Over de buurt Landelijk gebied 92

Buurt Landelijk gebied 92 heeft afgerond een totale oppervlakte van 75 hectare, waarvan 71 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.082 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Landelijk gebied 92. Postcode 1223 is de meest voorkomende postcode in buurt Landelijk gebied 92. Buurt Landelijk gebied 92 ligt binnen Wijk Landelijk gebied in de gemeente Hilversum. Het heidegebied Zuiderheide valt gedeeltelijk binnen de buurt Landelijk gebied 92.

De gegevens van de buurt Landelijk gebied 92 voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de woningen in de buurt Landelijk gebied 92
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Landelijk gebied 92:

0 woningen & 4 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (bijna gelijk gebleven: €455.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Landelijk gebied (voor de buurt Landelijk gebied 92 zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Landelijk gebied, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Landelijk gebied is met €455.000 in 2019 bijna gelijk gebleven ten opzichte van de waarde in 2013.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 4 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Landelijk gebied 92 telt in totaal 4 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Landelijk gebied 92.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

0 woningen & 4 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - buurt Landelijk gebied 92


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hilversum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Landelijk gebied 92


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Hilversum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Hilversum. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hilversum. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Wijkcentrum 'St.Joseph'


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Wijkcentrum 'St.Joseph' bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Wijkcentrum 'St.Joseph' is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Landelijk gebied 92 geen stembureau. Stembureau Wijkcentrum 'St.Joseph' is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Landelijk gebied 92 ligt. De gemeente Hilversum telde bij deze verkiezingen in totaal 41 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hilversum. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hilversum.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Landelijk gebied 92. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Landelijk gebied 92, 2015 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Landelijk gebied 92 is met 5 personen afgenomen van 5 in 2015 tot 0 in 2020 (dat is 100%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Landelijk gebied 92: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Landelijk gebied 92


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Landelijk gebied 92


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Landelijk gebied 92. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Landelijk gebied 92, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Landelijk gebied 92 zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 76 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 76 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 75 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Landelijk gebied 92 7 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 7 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Landelijk gebied 92.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Landelijk gebied 92 voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Landelijk gebied 92 ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Landelijk gebied 92.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Landelijk gebied 92: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Landelijk gebied 92 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2020
Mannen0Aantal2020
Vrouwen0Aantal2020
0 tot 15 jaar0Aantal2020
15 tot 25 jaar0Aantal2020
25 tot 45 jaar0Aantal2020
45 tot 65 jaar0Aantal2020
65 jaar of ouder0Aantal2020
Ongehuwd0Aantal2020
Gehuwd0Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal0Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid76Aantal per km²2016
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.320Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.740Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.490Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.440Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.160Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.850Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.880Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.440Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.300Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.450Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.580Gemiddeld per m³2016
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker88%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn33%percentage2016
Overgewicht42%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker21%percentage2016
Sporter61%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam36%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2016
Moeite met rondkomen18%percentage2016
Vrijwilligerswerk29%percentage2016
Mantelzorger12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening31%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking8%percentage2016
Minstens één beperking12%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2020
Huishoudens met kinderen0Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2016
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AO1Aantal2016
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AOW1Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2016
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 3 km13Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2016
Huisartsenpost afstand6,40Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuis met poli afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2016
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2016
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2016
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2016
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km59Gemiddeld aantal2016
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km98Gemiddeld aantal2016
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2016
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 10 km11Gemiddeld aantal2016
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2016
Café afstand1,40Gemiddelde afstand in km2016
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 3 km50Gemiddeld aantal2016
Cafés binnen 5 km56Gemiddeld aantal2016
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2016
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 3 km52Gemiddeld aantal2016
Cafetaria binnen 5 km74Gemiddeld aantal2016
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2016
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 3 km97Gemiddeld aantal2016
Restaurants binnen 5 km132Gemiddeld aantal2016
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 5 km6,00Gemiddelde afstand in km2016
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2016
Hotels binnen 20 km75Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2016
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2016
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2016
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2016
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2016
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2016
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2016
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2016
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2016
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2016
Zwembad afstand1,10Gemiddelde afstand in km2016
Kunstijsbaan afstand17,20Gemiddelde afstand in km2016
Museum afstand2,50Gemiddelde afstand in km2016
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2016
Musea binnen 20 km37Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2016
Podiumkunsten binnen 20 km25Gemiddeld aantal2016
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2016
Bioscoop afstand2,20Gemiddelde afstand in km2016
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2016
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2016
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2016
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2016
Attractie afstand6,30Gemiddelde afstand in km2016
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2016
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2016
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2016
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04020902Code2020
RegionaamLandelijk gebied 92Naam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode04020902Code2020
Diefstal per 1000 inwoners16Aantal per 1000 inwoners2016
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2016
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners33Aantal per 1000 inwoners2016
Oppervlakte totaal75Aantal hectaren2020
Oppervlakte land71Aantal hectaren2020
Oppervlakte water5Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode1223.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.082Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode4Aantal2021
Adressen totaal5Aantal2021
Panden5Aantal2021
Percelen5Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad0Aantal2020
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning93%Percentage2016
Percentage meergezinswoning7%Percentage2016
Percentage bewoond83%Percentage2016
Percentage onbewoond17%Percentage2016
Koopwoningen48%Percentage2016
Huurwoningen totaal52%Percentage2016
In bezit woningcorporatie41%Percentage2016
In bezit overige verhuurders10%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 200052%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 200048%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hilversum. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Landelijk gebied 92

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Landelijk gebied 92. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hilversum.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Harry Banninkstraat2 - 51223MPHilversum
Liebergerweg2151223PVHilversum
Weg Over Anna S Hoeve31223PWHilversum
De gegevens van de buurt Landelijk gebied 92 voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Hilversum bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Landelijk gebied 92. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Landelijk gebied 92 danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2019-2020BU04020902100,00%100,00%BU04020902Landelijk gebied 92Hilversum
2018-2019BU04020902100,00%100,00%BU04020902Landelijk gebied 92Hilversum
2017-2018BU04020902100,00%100,00%BU04020902Landelijk gebied 92Hilversum
2016-2017BU04020902100,00%8,82%BU04020902Landelijk gebied 92Hilversum
2015-2016BU04020902100,00%100,00%BU04020902Landelijk gebied 92Hilversum
2014-2015BU04020902100,00%100,00%BU04020902Landelijk gebied 92Hilversum
2013-2014BU04020902100,00%100,00%BU04020902Landelijk gebied 92Hilversum

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Hilversum):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Hilversum eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.