Corona-statistieken gemeente Rijswijk

Informatie buurt Spoorzicht:

Informatie buurt Spoorzicht:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Spoorzicht in de gemeente Rijswijk! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Spoorzicht in de gemeente Rijswijk!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Spoorzicht, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Spoorzicht
Kaart van de Wijk 06 met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 06 met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Spoorzicht, 2: Kleurenbuurt, 3: Stationskwartier, 4: Artiestenbuurt.

Over buurt Spoorzicht

Buurt Spoorzicht heeft afgerond een totale oppervlakte van 22 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.566 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Spoorzicht. Postcode 2284 is de meest voorkomende postcode in buurt Spoorzicht. Buurt Spoorzicht ligt binnen Wijk 06 in de gemeente Rijswijk.

Kenmerken van de 2 woningen in de buurt Spoorzicht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Spoorzicht:

2 woningen & 8 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de de gemeente Rijswijk (voor de buurt Spoorzicht zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar) (€222.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Rijswijk voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 8 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Spoorzicht telt in totaal 8 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Buurt Spoorzicht.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2 woningen & 8 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Spoorzicht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - buurt Spoorzicht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Rijswijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Rijswijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rijswijk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Rijswijks Lyceum


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Rijswijks Lyceum.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Rijswijks Lyceum is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Spoorzicht geen stembureau. Stembureau Rijswijks Lyceum is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Spoorzicht ligt. De gemeente Rijswijk telde bij deze verkiezingen in totaal 43 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rijswijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rijswijk.

Vrouwen en mannen - buurt Spoorzicht


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Spoorzicht

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Spoorzicht, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Spoorzicht zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 25 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 11 verschillende soorten delicten. Voor 8% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 25 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt Spoorzicht 4 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2020, buurt Spoorzicht.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Spoorzicht naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.

'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Spoorzicht: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Spoorzicht voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Spoorzicht ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik

Voor buurt Spoorzicht zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.

Top 5 buurt Spoorzicht: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Spoorzicht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners10Aantal2020
Mannen0Aantal2020
Vrouwen5Aantal2020
0 tot 15 jaar5Aantal2020
15 tot 25 jaar5Aantal2020
25 tot 45 jaar0Aantal2020
45 tot 65 jaar5Aantal2020
65 jaar of ouder0Aantal2020
Ongehuwd10Aantal2020
Gehuwd5Aantal2020
Gescheiden0Aantal2020
Verweduwd0Aantal2020
Westers totaal0Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaalgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinkergeen datapercentage2016
Zware drinkergeen datapercentage2016
Overmatige drinkergeen datapercentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2016
Overgewichtgeen datapercentage2016
Obesitasgeen datapercentage2016
Rokergeen datapercentage2016
Sportergeen datapercentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2016
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2016
Moeite met rondkomengeen datapercentage2016
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2016
Mantelzorgergeen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoeninggeen datapercentage2016
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2016
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2016
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2016
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2016
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2016
Minstens één beperkinggeen datapercentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal0Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2020
Huishoudens met kinderen5Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte4,00Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid54Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers  0Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger geen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner geen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; WWgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AOWgeen dataAantalgeen data
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon10Aantal2020
Niet-westers totaal0Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname0Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers0Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,00Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,10Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,90Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km29Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km29Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km93Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,00Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km25Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km88Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km150Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km538Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km25Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km49Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km64Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km300Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km84Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km361Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km68Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km402Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km17,50Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km94Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km144Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,10Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km66Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km210Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km46Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km131Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km29Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km86Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km70Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km16Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km56Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km35Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,00Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,00Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand3,30Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand6,00Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,00Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,20Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,00Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand0,00Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,00Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,20Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,70Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,50Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand6,90Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,90Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km30Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km50Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km36Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand4,60Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU06030641Code2020
RegionaamSpoorzichtNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode06030641Code2020
Oppervlakte totaal22Aantal hectaren2020
Oppervlakte land22Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode2284.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid3.566Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal0Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine0Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte0Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2Aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage meergezinswoninggeen dataPercentagegeen data
Percentage bewoondgeen dataPercentagegeen data
Percentage onbewoondgeen dataPercentagegeen data
Koopwoningengeen dataPercentagegeen data
Huurwoningen totaalgeen dataPercentagegeen data
In bezit woningcorporatiegeen dataPercentagegeen data
In bezit overige verhuurdersgeen dataPercentagegeen data
Eigendom onbekendgeen dataPercentagegeen data
Bouwjaar voor 2000geen dataPercentagegeen data
Bouwjaar vanaf 2000geen dataPercentagegeen data

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Rijswijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Spoorzicht

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Spoorzicht. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rijswijk.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Van Vredenburchweg158 - 1642284TTRijswijk