Informatie wijk Bedrijventerrein Kraaiven:

Informatie wijk Bedrijventerrein Kraaiven:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bedrijventerrein Kraaiven in de gemeente Tilburg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Bedrijventerrein Kraaiven in de gemeente Tilburg!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 6% naar 50 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Bedrijventerrein Kraaiven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Bedrijventerrein Kraaiven, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Bedrijventerrein Kraaiven is met 3 personen toegenomen van 47 in 2013 tot 50 in 2021 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Bedrijventerrein Kraaiven
Kaart van de wijk Bedrijventerrein Kraaiven met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bedrijventerrein Kraaiven met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Kraaiven Oost, 2: Buitengebied Kraaiven West, 3: Bedrijventerrein Kraaiven West, 4: Bedrijventerrein Kraaiven, 5: Bedrijventerrein Kraaiven PDV.

Over wijk Bedrijventerrein Kraaiven

Wijk Bedrijventerrein Kraaiven heeft afgerond een totale oppervlakte van 378 hectare, waarvan 372 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 965 adressen per km2. Er wonen 30 huishoudens in wijk Bedrijventerrein Kraaiven. Wijk Bedrijventerrein Kraaiven is een wijk in de gemeente Tilburg.

De naam Bedrijventerrein Kraaiven wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de buurt Bedrijventerrein Kraaiven. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Tilburg (gemeentecode GM0855) is bij een gemeentelijke herindeling in 2021 groter geworden vanuit de gemeente Haaren. Hierbij is de gemeente Haaren voor 10% naar de nieuwe gemeente Tilburg overgegaan. De voormalige gemeente Haaren ging verder naar de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. De gegevens van de wijk Bedrijventerrein Kraaiven voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 25 woningen in de wijk Bedrijventerrein Kraaiven
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tilburg in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

25 woningen & 475 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 18% naar €228.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Tilburg (voor de wijk Bedrijventerrein Kraaiven zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Tilburg, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Tilburg is met €35.000 gestegen van €193.000 in 2005 tot €228.000 in 2020 (dat is 18%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 475 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De wijk Bedrijventerrein Kraaiven telt in totaal 475 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Bedrijventerrein Kraaiven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Bedrijventerrein Kraaiven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

25 woningen & 475 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Bedrijventerrein Kraaiven. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Bedrijventerrein Kraaiven, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Bedrijventerrein Kraaiven is met 1 personen gedaald van 16 in 2013 tot 15 in 2021 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Bedrijventerrein Kraaiven: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inwoners naar leeftijd - wijk Bedrijventerrein Kraaiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Bedrijventerrein Kraaiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Tilburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gymzaal Donizettistraat


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gymzaal Donizettistraat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gymzaal Donizettistraat is uitgebracht. Er ligt binnen wijk Bedrijventerrein Kraaiven geen stembureau. Stembureau Gymzaal Donizettistraat is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Bedrijventerrein Kraaiven ligt. De gemeente Tilburg telde bij deze verkiezingen in totaal 68 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Percentage inwoners dat heeft aangegeven de eigen gezondheid als goed of zeer goed te ervaren, danwel een langdurige ziekte of aandoening te hebben, door zijn of haar gezondheid beperkt te worden of door de gezondheid zeer ernstig beperkt te worden. Het betreft inwoners met een leeftijd van 19 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - wijk Bedrijventerrein Kraaiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - wijk Bedrijventerrein Kraaiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Bedrijventerrein Kraaiven. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Bedrijventerrein Kraaiven, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Bedrijventerrein Kraaiven zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.160 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.160 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.133 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Bedrijventerrein Kraaiven 97 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Bedrijventerrein Kraaiven.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Bedrijventerrein Kraaiven voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Bedrijventerrein Kraaiven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Bedrijventerrein Kraaiven.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Bedrijventerrein Kraaiven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Bedrijventerrein Kraaiven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal360Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie95Aantal2020
G+I Handel en horeca120Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners50Aantal2021
Mannen30Aantal2021
Vrouwen15Aantal2021
0 tot 15 jaar0Aantal2021
15 tot 25 jaar5Aantal2021
25 tot 45 jaar15Aantal2021
45 tot 65 jaar20Aantal2021
65 jaar of ouder10Aantal2021
Ongehuwd25Aantal2021
Gehuwd20Aantal2021
Gescheiden5Aantal2021
Verweduwd0Aantal2021
Westers totaal25Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief24Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid13Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.410Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.610Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.260Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.365Gemiddeld in kWh2016
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.640Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.230Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.690Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.222Gemiddeld per m³2016
Percentage woningen met stadsverwarming12%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker29%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk30%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam61%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam19%percentage2020
Emotioneel Eenzaam42%percentage2020
Sociaal Eenzaam40%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk16%percentage2020
Mantelzorger9%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal30Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens20Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen10Aantal2021
Huishoudens met kinderen5Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwonergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2016
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2016
Personen per soort uitkering; AOW3Aantal2016
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon15Aantal2021
Niet-westers totaal10Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije5Aantal2021
Overig niet-westers5Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,88Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand2,01Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand2,01Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,43Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand1,43Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,11Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km31Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,43Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km48Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km126Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand2,48Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,67Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km82Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,65Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km30Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km129Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand2,26Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km86Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km4,32Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand1,53Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand2,18Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand1,68Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km28Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,83Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,93Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,28Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,13Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,55Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,59Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,33Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,69Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,69Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,71Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,28Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,47Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,77Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,43Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand4,51Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,58Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand5,27Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand6,03Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,83Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand4,61Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand4,63Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand8,43Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK085559Code2021
RegionaamBedrijventerrein KraaivenNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode08555900Code2021
Diefstal per 1000 inwoners18Aantal per 1000 inwoners2016
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2016
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners18Aantal per 1000 inwoners2016
Oppervlakte totaal378Aantal hectaren2021
Oppervlakte land372Aantal hectaren2021
Oppervlakte water5Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid965Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode471Aantal2021
Adressen totaal475Aantal2021
Panden304Aantal2021
Percelen270Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal21.275Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine8.510Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof12.765Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte6.732Aantal2020
Motorfietsen10Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad25Aantal2020
Gemiddelde woningwaardegeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Percentage eengezinswoning81%Percentage2016
Percentage meergezinswoning19%Percentage2016
Percentage bewoond52%Percentage2016
Percentage onbewoond48%Percentage2016
Koopwoningen43%Percentage2016
Huurwoningen totaal57%Percentage2016
In bezit woningcorporatie0%Percentage2016
In bezit overige verhuurders57%Percentage2016
Eigendom onbekend0%Percentage2016
Bouwjaar voor 200095%Percentage2016
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2016

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tilburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Bedrijventerrein Kraaiven voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Wijk Bedrijventerrein Kraaiven is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Tilburg bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.