Veenstra makelaars en taxateurs: Makelaar-Heerenveen.nl voor woningen in Heerenveen en omgeving

Corona-statistieken gemeente Heerenveen

Informatie woonplaats Akkrum:

Informatie woonplaats Akkrum:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Akkrum in de gemeente Heerenveen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Akkrum in de gemeente Heerenveen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (10% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Akkrum, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Akkrum is tussen 2013 en 2019 met 399 personen afgenomen (afgerond is dat 10%): van 3.754 in 2013 tot 3.355 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Akkrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Akkrum wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Akkrum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Akkrum

Woonplaats Akkrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.192 hectare, waarvan 1.119 land en 73 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Akkrum telt 1.939 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 519 adressen per km2. Er wonen 1.480 huishoudens en er zijn in totaal 1.600 woningen. De woonplaats telt 1.660 auto's en 310 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Akkrum ligt in de gemeente Heerenveen.

De brondata voor woonplaats Akkrum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Akkrum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Akkrum valt precies samen met de buurt Akkrum, de cijfers voor woonplaats Akkrum en buurt Akkrum zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Akkrum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 1.600 woningen in Akkrum
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Akkrum:

1.600 woningen & 1.939 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Akkrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Akkrum:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 1.939 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Akkrum telt in totaal 1.939 adressen, met 1.924 verblijfsobjecten en 15 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Akkrum.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.600 woningen & 1.939 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Akkrum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Akkrum was in 2018 €23.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (310 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Akkrum.

Woonplaats Akkrum telt in totaal 310 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal310aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij15aantal2019
B-F Nijverheid en energie70aantal2019
G+I Handel en horeca75aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie20aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed25aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening85aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten25aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners3.355aantal2019
Mannen1.635aantal2019
Vrouwen1.720aantal2019
0 tot 15 jaar540aantal2019
15 tot 25 jaar365aantal2019
25 tot 45 jaar670aantal2019
45 tot 65 jaar925aantal2019
65 jaar of ouder850aantal2019
Ongehuwd1.495aantal2019
Gehuwd1.295aantal2019
Gescheiden290aantal2019
Verweduwd270aantal2019
Geboorte totaal25aantal2018
Geboorte relatief7aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal60aantal2018
Sterfte relatief18aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.240gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.390gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.310gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.290gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.570gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.560gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.930gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.550gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.450gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.270gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.510gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.900gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.230gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.480aantal2019
Eenpersoonshuishoudens520aantal2019
Huishoudens zonder kinderen455aantal2019
Huishoudens met kinderen500aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  2.600aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.400Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.600Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar60,20 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen40,30 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,40 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen7,90 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,50 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand80aantal2019
Personen per soort uitkering; AO90aantal2019
Personen per soort uitkering; WW50aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW790aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.100aantal2019
Westers totaal130aantal2019
Niet-westers totaal125aantal2019
Marokko10aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba15aantal2019
Suriname5aantal2019
Turkije5aantal2019
Overig niet-westers85aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,70gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,70gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,40gemiddeld km2019
Afstand tot school1,10gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km2,00gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2525CodeWP2525
RegionaamAkkrumNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid300aantal per km22019
Personenautos naar oppervlakte148gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal1.192hectaren2019
Oppervlakte land1.119hectaren2019
Oppervlakte water73hectaren2019
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid519gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.660aantal2019
Personenautos brandstof benzine1.210aantal2019
Personenautos overige brandstof450aantal2019
Personenautos per huishouden1,10gemiddeld2019
Motorfietsen125aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.600aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€188.000Euro2019
Percentage eengezinswoning80%percentage2019
Percentage meergezinswoning20%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen60%percentage2019
Huurwoningen totaal35%percentage2019
In bezit woningcorporatie30%percentage2019
In bezit overige verhuurders5%percentage2019
Eigendom onbekend6%percentage2019
Bouwjaar voor 200087%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Heerenveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Heerenveen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerenveen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!