Statistieken buurt Akkrum

Aantal inwoners per jaar
(krimp van 12% naar 3.320 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Akkrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Akkrum is met 434 personen afgenomen van 3.754 in 2013 tot 3.320 in 2023 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Akkrum

Buurt Akkrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.192 hectare, waarvan 1.118 land en 73 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 525 adressen per km2. Er wonen 1.485 huishoudens in de buurt Akkrum. Postcode 8491 is de meest voorkomende postcode in de buurt Akkrum. De buurt Akkrum ligt binnen Boarnsterhim in de gemeente Heerenveen. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Akkrum: de polder Polder Trijegreppel, de streek De Marren en de polder Polder Jinshuzen.

De naam Akkrum wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Akkrum. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Heerenveen (gemeentecode GM0074) is bij een gemeentelijke herindeling in 2014 groter geworden vanuit de gemeente Boarnsterhim. Hierbij is de gemeente Boarnsterhim voor 31% naar de nieuwe gemeente Heerenveen overgegaan. De voormalige gemeente Boarnsterhim ging verder naar de gemeenten De Friese Meren, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. De gegevens van de buurt Akkrum voor het jaar 2013 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Akkrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Boarnsterhim met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nes, 2: Akkrum, 3: Aldeboarn.

Woningkenmerken
Er zijn 1.600 woningen in de buurt Akkrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerenveen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(stijging van 25% naar €243.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Akkrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Akkrum, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Akkrum is met €48.000 toegenomen van €195.000 in 2013 tot €243.000 in 2022 (dat is 25%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Akkrum met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heerenveen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Akkrum is €243.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 1.600 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), gemeente Heerenveen (geel), 21 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 29 buurten (blauw). De buurt Akkrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Akkrum: er zijn 414 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Akkrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 2.097 totaal in de buurt Akkrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Akkrum telt in totaal 2.097 adressen, met 2.082 verblijfsobjecten en 15 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). 96% van de adressen in buurt Akkrum ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Heerenveen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Akkrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Akkrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Akkrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Akkrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Akkrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heerenveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Akkrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Akkrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Akkrum, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Akkrum is met 474 personen afgenomen van 3.529 in 2013 tot 3.055 in 2022 (dat is 13%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Heerenveen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Akkrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Akkrum in 2022 zijn Westers (110 inwoners) en Overig (105 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Akkrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Akkrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Akkrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Heerenveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerenveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Akkrum zijn A (481 adressen) en C (382 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Akkrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Akkrum: 481 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Akkrum
Er waren 22 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Akkrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Akkrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Akkrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Akkrum.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Akkrum voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Akkrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Akkrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Akkrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de buurt Akkrum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Heerenveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de buurt Akkrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 73 stembureaus in de gemeente Heerenveen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerenveen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Akkrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heerenveen: Akkrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Akkrum is €26.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.299. Buurt Akkrum telt 2.600 inkomensontvangers op 3.320 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,5% procent van de huishoudens in buurt Akkrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Heerenveen: Akkrum is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (420 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Akkrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Akkrum zijn in totaal 420 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 420 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 415 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Akkrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Akkrum
Er zijn 46 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Akkrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Akkrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 46 elektrische auto’s in de buurt Akkrum. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Akkrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.636 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Akkrum in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Akkrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.491 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Akkrum (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.776 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Akkrum in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Akkrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Akkrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 69 misdrijven in de buurt Akkrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Akkrum, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Akkrum zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.222 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Akkrum 69 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Akkrum in 2022 zijn Ongevallen (weg) (14 delicten) en Horizontale fraude (13 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Akkrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 6 misdrijven in de buurt Akkrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Akkrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Akkrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heerenveen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,93 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de buurt Akkrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Akkrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Akkrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Akkrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Akkrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Akkrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 20 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Akkrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Akkrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Akkrum. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Akkrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Akkrum heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Akkrum voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Akkrum heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Akkrum heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Akkrum heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
44% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Akkrum voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Akkrum heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Akkrum doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Akkrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Akkrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Akkrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal420Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2022
B-F Nijverheid en energie65Aantal2022
G+I Handel en horeca80Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening85Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg80Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.320Aantal2023
Mannen1.625Aantal2023
Vrouwen1.695Aantal2023
0 tot 15 jaar495Aantal2023
15 tot 25 jaar380Aantal2023
25 tot 45 jaar655Aantal2023
45 tot 65 jaar880Aantal2023
65 jaar of ouder915Aantal2023
Ongehuwd1.510Aantal2023
Gehuwd1.240Aantal2023
Gescheiden290Aantal2023
Verweduwd280Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal65Aantal2022
Sterfte relatief20Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid297Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag580Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.060Aantal2021
Opleidingsniveau hoog710Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura90Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten355Aantal2021
WMO cliënten relatief108Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.590Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.470Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.860Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.180Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.610Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief940Aantal2023
Energielabels Voorlopig848Aantal2023
Energielabels Onbepaald272Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++33Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+7Aantal2023
Energielabels A481Aantal2023
Energielabels B224Aantal2023
Energielabels C382Aantal2023
Energielabels D125Aantal2023
Energielabels E161Aantal2023
Energielabels F129Aantal2023
Energielabels G244Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters46%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.485Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens545Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen445Aantal2023
Huishoudens met kinderen490Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.299Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.500Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,3%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€105x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW840Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.020Aantal2023
Herkomst Europa100Aantal2023
Herkomst buiten Europa200Aantal2023
Geboren in Nederland3.020Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa45Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa70Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa50Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa135Aantal2023
Autochtoon3.055Aantal2022
Westers totaal110Aantal2022
Niet-westers totaal145Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers105Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal17Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting15Aantal2022
Verkeersovertredingen23Aantal2022
Vernieling9Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven69Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,90Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km31Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand13,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand15,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand12,30Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand13,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand13Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km22Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU00740901Code2023
RegionaamAkkrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode00740901Code2023
Oppervlakte totaal1.192Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.118Aantal hectaren2023
Oppervlakte water73Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode8491.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid525Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.097Aantal2023
Adressen met postcode2.060Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.629Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.011Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom86Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.582Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom47Aantal2023
Percelen1.351Aantal2023
Panden1.718Aantal2023
Adressen met panden2.041Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190058Aantal2023
Panden 1900 tot 1925141Aantal2023
Panden 1925 tot 1950208Aantal2023
Panden 1950 tot 1970495Aantal2023
Panden 1970 tot 1980235Aantal2023
Panden 1980 tot 1990209Aantal2023
Panden 1990 tot 2000111Aantal2023
Panden 2000 tot 2010192Aantal2023
Panden 2010 tot 2020217Aantal2023
Panden 2020 en later174Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade2Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade20Aantal2022
Verkeersongevallen totaal22Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.710Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.260Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof455Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte153Aantal2022
Motorfietsen110Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.600Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€243.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning81%Percentage2022
Percentage meergezinswoning19%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen60%Percentage2022
Huurwoningen totaal40%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders11%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022
Appartement318Aantal2023
Tussen of geschakelde woning315Aantal2023
Hoekwoning262Aantal2023
Tweeonder1kap320Aantal2023
Vrijstaande woning414Aantal2023
Ligplaats15Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend26Aantal2023
Woningtype n.v.t.453Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerenveen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Akkrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Akkrum
Tabel met 2.097 adressen in de buurt Akkrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Akkrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heerenveen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Adam Hurdriderstrjitte1 t/m 138491DRAkkrum12
Ald Akkrumer Rak--Akkrum0
Alde Djip--Akkrum0
Alde Rykswei18491BAAkkrum1
Boarnsterdyk1 t/m 10158491AR t/m 8491KSAkkrum95
Boarnswâl1 t/m 168491ERAkkrum12
Boerepaed1 t/m 398491EAAkkrum24
Boerestege1 t/m 48491CTAkkrum2
Bokkumer Omwei--Akkrum0
Brêgegat--Akkrum0
Buorren1 t/m 458491BZ t/m 8491CAAkkrum24
Bûterwâl1 t/m 88491ESAkkrum5
De Boarn--Akkrum0
De Boarn--Akkrum0
De Kromme Sâne1 t/m 208491PEAkkrum14
De Loads1 t/m 128491PHAkkrum12
De Opfeart1 t/m 68491ASAkkrum5
De Parse1 t/m 158491PJAkkrum46
De Seame1 t/m 268491AAAkkrum22
De Silo1 t/m 48491PGAkkrum4
De Slachterij1 t/m 248491ATAkkrum20
De Stringen1 t/m 58491HAAkkrum3
De Stripe1 t/m 298491ABAkkrum23
De Trigreppel--Akkrum0
De Túntsjes1 t/m 268491AM t/m 8491ANAkkrum26
Djipsleat--Akkrum0
Dokter Idzerdastrjitte1 t/m 468491DS t/m 8491DTAkkrum35
Dringelstrjitte3 t/m 178491CRAkkrum6
Dwerspaed1 t/m 28491EJAkkrum2
Feansterdyk1 t/m 498491BT t/m 8491MSAkkrum39
Finkebuorren1 t/m 148491CZAkkrum12
Folkert Kuipersstrjitte1 t/m 678491DC t/m 8491DGAkkrum62
G.S. Ruiterstrjitte1 t/m 568491GG t/m 8491GXAkkrum33
Galamaleane1 t/m 328491BBAkkrum27
Griene Eker1 t/m 118491APAkkrum11
Grytmanswei1 t/m 128491BNAkkrum12
Heechein2 t/m 768491EL t/m 8491ENAkkrum43
Heechfinne2 t/m 518491AD t/m 8491AEAkkrum34
Himdyk1 t/m 10008491GS t/m 8491GVAkkrum38
Hopmanshôf1 t/m 58491BKAkkrum3
It Achterom18491BVAkkrum1
It Bjinstap1 t/m 238491AXAkkrum20
It Deel--Akkrum0
It Finlân1 t/m 278491GP t/m 8491GRAkkrum25
It Hiemsté1 t/m 158491ACAkkrum15
It Hop--Akkrum0
It Patroan1 t/m 58491PKAkkrum49
It Patroantsje--Akkrum0
It Stalt18491DVAkkrum1
It Vegelinskampke1 t/m 128491PDAkkrum17
It Weidlân1 t/m 368491DA t/m 8491DBAkkrum37
Jinshúster Deel--Akkrum0
Jinshúzen1 t/m 68491MRAkkrum7
Jokwei2 t/m 288491AJ t/m 8491AKAkkrum21
Kanadeeskestrjitte1 t/m 638491BC t/m 8491BEAkkrum35
Kleasterwei1 t/m 98491AHAkkrum5
Kleef1 t/m 98491BXAkkrum12
Klokmakkersstege48491CSAkkrum1
Koarte Miente1 t/m 258491BL t/m 8491BMAkkrum25
Kromme Knilles--Akkrum0
Krompaed1 t/m 68491EZAkkrum4
Lange Miente1 t/m 468491BG t/m 8491BJAkkrum42
Leechein1 t/m 348491CLAkkrum27
Leppedyk1 t/m 10048491GJ t/m 8491MVAkkrum172
Ljouwerterdyk1 t/m 718491GA t/m 8491MLAkkrum63
Meinesleatwei1 t/m 968491MKAkkrum94
Melkerspaed1 t/m 158491ALAkkrum11
Meskenwier1 t/m 78491MNAkkrum8
Mienewei1 t/m 388491AGAkkrum31
Mounedyk2 t/m 298491CCAkkrum17
Nije Boarnsterdyk--Akkrum0
Nije Schouw--Akkrum0
Nije Skou1 t/m 2-Akkrum2
Nije Wjittering--Akkrum0
Ombocht1 t/m 288491BP t/m 8491BRAkkrum18
Om’e toer2 t/m 88491CVAkkrum4
Oudeschouw2 t/m 118491MPAkkrum11
Polsleat--Akkrum0
Polsleatwei1 t/m 158491EKAkkrum18
Poppiussleat--Akkrum0
Prinses Margrietkanaal--Akkrum0
Rakswâl1 t/m 278491CM t/m 8491CPAkkrum20
Rogmounepaed1 t/m 68491EWAkkrum7
S.P. Hoytemastrjitte1 t/m 448491GZAkkrum44
Sake Visserstrjitte1 t/m 10018491DH t/m 8491DKAkkrum62
Sinnebuorren1 t/m 618491EB t/m 8491EHAkkrum50
Sitadel1 t/m 338491AZ t/m 8491BAAkkrum34
Slachtegat--Akkrum0
Smellebrêge2 t/m 68491ETAkkrum3
Smidsstege--Akkrum0
Spikerboar--Akkrum0
Spikerboor1 t/m 368491PA t/m 8491PBAkkrum121
Spoarput--Akkrum0
Suster v.d. Vegtstrjitte1 t/m 968491GEAkkrum75
Swaaikom--Akkrum0
Sylroede--Akkrum0
Trigreppel2 t/m 278491CW t/m 8491CXAkkrum23
Tsjerkebreed1 t/m 128491BSAkkrum12
Ulbe Twijnstrawei1 t/m 10038491CD t/m 8491CJAkkrum97
W Jehannes Koopmansstr1 t/m 748491DL t/m 8491DPAkkrum48
Wide Stege68491EXAkkrum1
Wjittering--Akkrum0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 102 openbare ruimtes en 2.097 adressen in de buurt Akkrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Akkrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Akkrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek84912060
BuurtschapHenshuizen15
BuurtschapOude Schouw11
Buurtschapnaam FriesAldskou11
Buurtschapnaam FriesJinshuzen15
WoonkernAkkrum2011
WoonplaatsAkkrum2123
WijkBoarnsterhim2123
GemeenteHeerenveen2123
ProvincieFriesland2123
WaterschapWetterskip Fryslân2097
LandNederland2123

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Akkrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Akkrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Akkrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Akkrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven