Statistieken woonplaats Alkmaar

Aantal inwoners per jaar
(toename van 5,6% naar 92.821 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Alkmaar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Alkmaar is met 4.959 personen toegenomen van 87.862 in 2013 tot 92.821 in 2023 (dat is 5,6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Alkmaar

Woonplaats Alkmaar heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.714 hectare, waarvan 2.550 land en 161 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Alkmaar telt 54.880 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.872 adressen per km2. Er wonen 45.579 huishoudens en er zijn in totaal 44.780 woningen. De woonplaats telt 48.016 auto's en 12.200 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Alkmaar ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Alkmaar is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Alkmaar zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Alkmaar valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 49 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Alkmaar zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Alkmaar zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Alkmaar
Kaart van de woonplaats Alkmaar. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Alkmaar binnen de gemeente Alkmaar.

Woningkenmerken
Er zijn 44.780 woningen in de woonplaats Alkmaar.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alkmaar in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 45% naar €274.719 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Alkmaar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alkmaar, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alkmaar is met €84.650 toegenomen van €190.068 in 2013 tot €274.719 in 2022 (dat is 45%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Alkmaar.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alkmaar is €274.719, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 44.780 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Alkmaar (geel), 16 woonplaatsen (groen), 11 wijken (oranje) en 63 buurten (blauw). De woonplaats Alkmaar wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Alkmaar: er zijn 20.442 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Alkmaar.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 54.880 totaal in de woonplaats Alkmaar

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Alkmaar telt in totaal 54.880 adressen, met 54.747 verblijfsobjecten, 45 standplaatsen en 88 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Alkmaar liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Alkmaar
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Alkmaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Alkmaar. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Alkmaar

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Alkmaar. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alkmaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Alkmaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Alkmaar. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Alkmaar, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Alkmaar is met 1.006 personen gestegen van 67.173 in 2013 tot 68.179 in 2022 (dat is 1,50%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alkmaar naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Alkmaar
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Alkmaar in 2022 zijn Westers (9.555 inwoners) en Overig (7.075 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Alkmaar: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Alkmaar.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Alkmaar. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alkmaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alkmaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Alkmaar zijn C (16.226 adressen) en A (9.715 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Alkmaar. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Alkmaar: 16.226 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Alkmaar
Er waren 788 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Alkmaar. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Alkmaar vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Alkmaar

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 36 stembureaus in de woonplaats Alkmaar. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 36 stembureaus in de woonplaats Alkmaar. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Alkmaar.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 36 stembureaus in de woonplaats Alkmaar.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 150 stembureaus in de gemeente Alkmaar en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alkmaar. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.783)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Alkmaar.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Alkmaar was in 2021 €27.783.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (12.200 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Alkmaar (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Alkmaar zijn in totaal 12.200 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 12.200 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 12.160 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Alkmaar. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Alkmaar
Er zijn 3.491 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Alkmaar op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 3.491 elektrische auto’s in de woonplaats Alkmaar. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Alkmaar die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 48.650 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Alkmaar in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Alkmaar geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 69.225 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Alkmaar (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 51.657 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Alkmaar in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Alkmaar geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Alkmaar. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 5.558 misdrijven in de woonplaats Alkmaar geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Alkmaar, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Alkmaar zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 67.238 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Alkmaar 5.558 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Alkmaar in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (778 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (558 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Alkmaar.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 499 misdrijven in de woonplaats Alkmaar geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Alkmaar met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Alkmaar over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 26,03 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Alkmaar.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Alkmaar. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Alkmaar.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Alkmaar genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Alkmaar.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Alkmaar.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Alkmaar voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal12.200Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.672Aantal2022
G+I Handel en horeca2.286Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie906Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed882Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.698Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.253Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.457Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners92.821Aantal2023
Mannen45.762Aantal2023
Vrouwen47.029Aantal2023
0 tot 15 jaar14.118Aantal2023
15 tot 25 jaar10.130Aantal2023
25 tot 45 jaar25.067Aantal2023
45 tot 65 jaar25.015Aantal2023
65 jaar of ouder18.506Aantal2023
Ongehuwd48.224Aantal2023
Gehuwd31.177Aantal2023
Gescheiden9.319Aantal2023
Verweduwd4.071Aantal2023
Geboorte totaal861Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal883Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.090Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag18.180Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar28.890Aantal2021
Opleidingsniveau hoog22.340Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura2.142Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2021
WMO cliënten5.930Aantal2021
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.436Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.917Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.689Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.844Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.083Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.689Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.978Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.770Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement820Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.467Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.680Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.232Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.232Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming24%Percentage2021
Energielabels Definitief31.864Aantal2023
Energielabels Voorlopig16.313Aantal2023
Energielabels Onbepaald6.222Aantal2023
Energielabels A+++++7Aantal2023
Energielabels A++++93Aantal2023
Energielabels A+++290Aantal2023
Energielabels A++685Aantal2023
Energielabels A+747Aantal2023
Energielabels A9.716Aantal2023
Energielabels B6.072Aantal2023
Energielabels C16.227Aantal2023
Energielabels D3.791Aantal2023
Energielabels E3.670Aantal2023
Energielabels F3.591Aantal2023
Energielabels G3.289Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal45.579Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens19.789Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen11.702Aantal2023
Huishoudens met kinderen14.073Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,02Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers74.204Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.257Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.783Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar31%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,8%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€5.215x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand2.402Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO5.455Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW681Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW16.633Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland67.257Aantal2023
Herkomst Europa7.612Aantal2023
Herkomst buiten Europa17.967Aantal2023
Geboren in Nederland67.222Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa3.270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa8.268Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.328Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa9.664Aantal2023
Autochtoon68.179Aantal2022
Westers totaal9.556Aantal2022
Niet-westers totaal14.202Aantal2022
Marokko2.072Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.121Aantal2022
Suriname1.386Aantal2022
Turkije2.516Aantal2022
Overig niet-westers7.075Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.416Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven554Aantal2022
Milieu overtredingen5Aantal2022
Oplichting682Aantal2022
Verkeersovertredingen951Aantal2022
Vernieling594Aantal2022
Overige misdrijven201Aantal2022
Totaal misdrijven5.558Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,97Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,02Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km64Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km106Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,38Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,19Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km83Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km78Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km116Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km10,34Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km68Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,53Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,04Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,17Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,23Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,32Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,85Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,44Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,71Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,76Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,71Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,62Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,14Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,07Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,95Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,17Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,07Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,76Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,35Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,33Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,19Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,18Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,79Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,53Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,46Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2348CodeWP2348
RegionaamAlkmaarNaamAlkmaar
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.714Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.550Aantal hectaren2023
Oppervlakte water161Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.872Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal54.880Aantal2023
Adressen met postcode54.397Aantal2023
Adressen met woonfunctie47.547Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom54.789Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom91Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom47.533Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom15Aantal2023
Panden32.156Aantal2023
Percelen28.632Aantal2023
Panden voor 170075Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.022Aantal2023
Panden 1900 tot 19255.225Aantal2023
Panden 1925 tot 19503.968Aantal2023
Panden 1950 tot 19709.455Aantal2023
Panden 1970 tot 19808.303Aantal2023
Panden 1980 tot 199011.630Aantal2023
Panden 1990 tot 20004.351Aantal2023
Panden 2000 tot 20104.206Aantal2023
Panden 2010 tot 20203.303Aantal2023
Panden 2020 en later2.382Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade112Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade675Aantal2021
Verkeersongevallen totaal788Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal48.016Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine38.229Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof9.772Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,87Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen3.344Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad44.780Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€274.719Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning59%Percentage2022
Percentage meergezinswoning41%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen55%Percentage2022
Huurwoningen totaal44%Percentage2022
In bezit woningcorporatie30%Percentage2022
In bezit overige verhuurders14%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022
Appartement20.442Aantal2023
Tussen of geschakelde woning18.302Aantal2023
Hoekwoning6.285Aantal2023
Tweeonder1kap1.303Aantal2023
Vrijstaande woning1.216Aantal2023
Ligplaats88Aantal2023
Standplaats45Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend211Aantal2023
Woningtype n.v.t.7.199Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!