Informatie buurt Cranenbroek:

Informatie buurt Cranenbroek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Cranenbroek in de gemeente Alkmaar! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Cranenbroek in de gemeente Alkmaar!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 1,90% naar 535 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Cranenbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Cranenbroek, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Cranenbroek is met 10 personen gestegen van 525 in 2013 tot 535 in 2021 (dat is 1,90%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Cranenbroek
Kaart van de wijk Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bloemwijk en Zocherkwartier, 2: Nassaukwartier en Hout, 3: Cranenbroek, 4: Emmakwartier, 5: Staatsliedenkwartier en Landstraten, 6: Oud-Rochdale, 7: Oranjepark, 8: Burgemeesterskwartier, 9: Dillenburg en Stadhouderskwartier, 10: Kooimeer.

Over de buurt Cranenbroek

Buurt Cranenbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 19 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.867 adressen per km2. Er wonen 250 huishoudens in buurt Cranenbroek. Postcode 1815 is de meest voorkomende postcode in buurt Cranenbroek. Buurt Cranenbroek ligt binnen Wijk Zuid in de gemeente Alkmaar.

Kenmerken van de 252 woningen in de buurt Cranenbroek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alkmaar in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

252 woningen & 282 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 24% naar €359.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Cranenbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Cranenbroek, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Cranenbroek is met €69.000 gestegen van €290.000 in 2013 tot €359.000 in 2020 (dat is 24%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 282 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Cranenbroek telt in totaal 282 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Cranenbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen






Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!







Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Cranenbroek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

252 woningen & 282 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.900)




Heel even geduld alsjeblieft...



de data worden geladen!







Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Cranenbroek.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuid (Cranenbroek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuid is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Cranenbroek is €31.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.700. Buurt Cranenbroek telt 400 inkomensontvangers op 535 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,80% procent van de huishoudens in buurt Cranenbroek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuid (Cranenbroek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuid is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (40 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Cranenbroek.

Buurt Cranenbroek telt in totaal 40 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Cranenbroek






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Alkmaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Cranenbroek






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Alkmaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Alkmaar. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alkmaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De Alkenhorst






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De Alkenhorst bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De Alkenhorst is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Cranenbroek geen stembureau. Stembureau De Alkenhorst is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Cranenbroek ligt. De gemeente Alkmaar telde bij deze verkiezingen in totaal 50 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alkmaar. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar.

Gezondheid: gedrag






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte






Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!







Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Cranenbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Cranenbroek, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Cranenbroek is met 480 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bevolking in buurt Cranenbroek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Cranenbroek.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Cranenbroek. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Cranenbroek






Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!







Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Cranenbroek. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Cranenbroek, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Cranenbroek zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 215 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 18 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 215 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 207 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Cranenbroek 22 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict





Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!







Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Cranenbroek.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2






Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!







Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Cranenbroek voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Cranenbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik






Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!







Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Cranenbroek.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Cranenbroek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Cranenbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal40Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca5Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening20Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten10Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners535Aantal2021
Mannen250Aantal2021
Vrouwen280Aantal2021
0 tot 15 jaar90Aantal2021
15 tot 25 jaar50Aantal2021
25 tot 45 jaar95Aantal2021
45 tot 65 jaar155Aantal2021
65 jaar of ouder165Aantal2021
Ongehuwd220Aantal2021
Gehuwd245Aantal2021
Gescheiden40Aantal2021
Verweduwd40Aantal2021
Westers totaal45Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.828Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag60Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2020
Opleidingsniveau hoog190Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11,60%Percentage2020
WMO cliënten15Aantal2020
WMO cliënten relatief28Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.650Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.240Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.700Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.750Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.700Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.220Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.380Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.610Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.990Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.250Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht57%percentage2020
Overgewicht43%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn59%percentage2020
Wekelijkse sporters58%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk57%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk49%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel Eenzaam22%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal250Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens90Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen80Aantal2021
Huishoudens met kinderen75Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers400Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.700Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.900Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen26,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen29,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar37,50%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen18,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen29,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen0,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€295x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO20Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW140Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon480Aantal2021
Niet-westers totaal10Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers10Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km83Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km119Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km48Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km54Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km83Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km99Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km98Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km121Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km10,10Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km63Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km24Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03610107Code2021
RegionaamCranenbroekNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03610107Code2021
Diefstal per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal19Aantal hectaren2021
Oppervlakte land19Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1815.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.867Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode282Aantal2021
Adressen totaal282Aantal2021
Panden189Aantal2021
Percelen186Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal210Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine180Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof30Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,80Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.105Aantal2020
Motorfietsen15Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad252Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€359.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning60%Percentage2020
Percentage meergezinswoning40%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen94%Percentage2020
Huurwoningen totaal6%Percentage2020
In bezit woningcorporatie0%Percentage2020
In bezit overige verhuurders6%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200074%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Cranenbroek. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Cranenbroek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Cranenbroek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Alkmaar.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Beukenlaan1 - 201815EAAlkmaar
Eikenlaan1 - 491815EJ - 1815ELAlkmaar
Fritz Conijnlaan1 - 171815DSAlkmaar
Iepenlaan1 - 1521815ED - 1815EHAlkmaar
Kalkovensweg11815KZAlkmaar
Kastanjelaan1 - 241815EB - 1815ECAlkmaar
Notweg2 - 401815EMAlkmaar
Overkrocht1 - 451815KXAlkmaar
Westerweg156 - 3681815DK - 1815JMAlkmaar