Corona-statistieken gemeente Beek

Informatie woonplaats Beek (Beek):

Informatie woonplaats Beek (Beek):

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Beek (Beek) in de gemeente Beek! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Beek (Beek) in de gemeente Beek!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Beek (Beek), jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Beek (Beek) is tussen 2013 en 2019 met 329 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 12.849 in 2013 tot 12.520 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Beek (Beek)


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Beek wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Beek en voor de gemeente Beek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Beek (Beek)

Woonplaats Beek (Beek) heeft een totale oppervlakte van 923 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Beek (Beek) telt 6.827 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 684 adressen per km2. Er wonen 5.791 huishoudens en er zijn in totaal 5.924 woningen. De woonplaats telt 7.369 auto's en 1.114 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Beek (Beek) ligt in de gemeente Beek.

De brondata voor woonplaats Beek (Beek) is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Beek (Beek) zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Beek (Beek) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 7 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Beek (Beek) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Beek (Beek) zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Beek. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 5.924 woningen in Beek (Beek)
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Beek (Beek):

5.924 woningen & 6.827 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Beek (Beek).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Beek (Beek):
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 6.827 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Beek (Beek) telt in totaal 6.827 adressen, met 6.802 verblijfsobjecten en 25 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Beek (Beek).


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.924 woningen & 6.827 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Beek (Beek).


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Beek (Beek) was in 2018 €25.800.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (1.114 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Beek (Beek).

Woonplaats Beek (Beek) telt in totaal 1.114 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.114aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij21aantal2019
B-F Nijverheid en energie139aantal2019
G+I Handel en horeca309aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie77aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed104aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening289aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten146aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners12.520aantal2019
Mannen6.072aantal2019
Vrouwen6.437aantal2019
0 tot 15 jaar1.506aantal2019
15 tot 25 jaar1.310aantal2019
25 tot 45 jaar2.571aantal2019
45 tot 65 jaar3.956aantal2019
65 jaar of ouder3.156aantal2019
Ongehuwd4.892aantal2019
Gehuwd5.702aantal2019
Gescheiden1.065aantal2019
Verweduwd880aantal2019
Geboorte totaal80aantal2018
Geboorte relatief7aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal125aantal2018
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.019gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.938gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.036gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.283gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.392gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.975gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.299gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.371gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.577gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.028gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.384gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.577gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.755gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.388gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.261gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.725gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.791aantal2019
Eenpersoonshuishoudens1.930aantal2019
Huishoudens zonder kinderen2.051aantal2019
Huishoudens met kinderen1.846aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,11gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  10.400aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.300Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.800Euro2018
40% personen met laagste inkomen40%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen19%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,42 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen36,46 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen20,24 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,63 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,17 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand240aantal2019
Personen per soort uitkering; AO670aantal2019
Personen per soort uitkering; WW180aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW2.890aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon10.554aantal2019
Westers totaal1.281aantal2019
Niet-westers totaal686aantal2019
Marokko185aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba40aantal2019
Suriname25aantal2019
Turkije61aantal2019
Overig niet-westers415aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,81gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,08gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,79gemiddeld km2019
Afstand tot school0,72gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km6,77gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1670CodeWP1670
RegionaamBeek (Beek)Naam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.356aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal923hectaren2019
Oppervlakte land923hectaren2019
Oppervlakte watergeen datahectarengeen data
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid684gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.369aantal2019
Personenautos brandstof benzine6.553aantal2019
Personenautos overige brandstof821aantal2019
Personenautos per huishouden1,28gemiddeld2019
Motorfietsen602aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.924aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€200.515Euro2019
Percentage eengezinswoning73%percentage2019
Percentage meergezinswoning27%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen68%percentage2019
Huurwoningen totaal32%percentage2019
In bezit woningcorporatie23%percentage2019
In bezit overige verhuurders8%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200094%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20006%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Beek:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Beek. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Beek. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!