Statistieken woonplaats Burgum:

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Burgum. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Tytsjerksteradiel en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Burgum. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 58 gebieden Tytsjerksteradiel / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine daling van 1,53% naar 9.694 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Burgum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Burgum, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Burgum is met 150 personen gedaald van 9.844 in 2013 tot 9.694 in 2021 (dat is 1,53%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Burgum
Kaart van de woonplaats Burgum. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Burgum binnen de gemeente Tytsjerksteradiel.

De naam Burgum wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Burgum en voor de wijk Burgum. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Burgum

Woonplaats Burgum heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.175 hectare, waarvan 1.099 land en 76 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Burgum telt 5.367 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 468 adressen per km2. Er wonen 4.175 huishoudens en er zijn in totaal 4.424 woningen. De woonplaats telt 4.921 auto's en 783 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Burgum ligt in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De brondata voor woonplaats Burgum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Burgum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Burgum valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Burgum zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Burgum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 4.424 woningen in de woonplaats Burgum
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tytsjerksteradiel in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.424 woningen & 5.367 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 10% naar €216.198 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Burgum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Burgum, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Burgum is met €18.968 toegenomen van €197.229 in 2013 tot €216.198 in 2021 (dat is 10%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Burgum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Burgum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Burgum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Burgum is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de woonplaats Burgum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Burgum.

De gemeente Tytsjerksteradiel telde bij deze verkiezingen in totaal 24 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Burgum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Burgum, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Burgum is met 242 personen gedaald van 9.076 in 2013 tot 8.835 in 2021 (dat is 2,66%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Burgum: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Burgum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Burgum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Tytsjerksteradiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Tytsjerksteradiel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tytsjerksteradiel. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Burgum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Burgum was in 2020 €23.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (783 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Burgum zijn in totaal 783 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 783 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 792 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Burgum, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Burgum zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 2.590 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.590 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.525 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Burgum 256 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Burgum.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 5.367 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Burgum telt in totaal 5.367 adressen, met 5.360 verblijfsobjecten, 6 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Burgum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Burgum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.424 woningen & 5.367 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Burgum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal783Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij17Aantal2021
B-F Nijverheid en energie117Aantal2021
G+I Handel en horeca172Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie54Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed58Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening161Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg114Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten99Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.694Aantal2021
Mannen4.724Aantal2021
Vrouwen4.964Aantal2021
0 tot 15 jaar1.506Aantal2021
15 tot 25 jaar1.093Aantal2021
25 tot 45 jaar1.886Aantal2021
45 tot 65 jaar2.608Aantal2021
65 jaar of ouder2.604Aantal2021
Ongehuwd4.095Aantal2021
Gehuwd4.244Aantal2021
Gescheiden667Aantal2021
Verweduwd696Aantal2021
Westers totaal305Aantal2021
Geboorte totaal75Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal115Aantal2020
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid881Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag2.085Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.160Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.690Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura218Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,89%Percentage2020
WMO cliënten795Aantal2020
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.482Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.690Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.770Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.114Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.898Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.830Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.289Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.678Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.038Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.434Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.175Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.396Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.427Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.361Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers7.441Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen45,18%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen14,31%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,10%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39,71%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen14,72%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,53%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,10%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,42%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€329x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand200Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO398Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW128Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.370Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon8.835Aantal2021
Niet-westers totaal554Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2021
Suriname15Aantal2021
Turkije5Aantal2021
Overig niet-westers514Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,33Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand15,98Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,04Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand16,61Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand16,61Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,84Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,83Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,03Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,83Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,93Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,93Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,41Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,63Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,53Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,73Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,93Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,93Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,93Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,43Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,09Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,07Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,69Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,07Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,61Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,08Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,22Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,53Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,11Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand5,29Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand16,99Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,03Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,03Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand18,19Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand14,53Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand15,31Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand1,54Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km23Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2451Code2022
RegionaamBurgumNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.175Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.099Aantal hectaren2021
Oppervlakte water76Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid468Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode5.313Aantal2022
Adressen totaal5.367Aantal2022
Panden4.133Aantal2022
Percelen3.755Aantal2022
Diefstal58Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven36Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting66Aantal2021
Verkeersovertredingen37Aantal2021
Vernieling37Aantal2021
Overige misdrijven15Aantal2021
Totaal misdrijven256Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.921Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.812Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.109Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,21Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen337Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.424Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€216.198Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning81%Percentage2021
Percentage meergezinswoning19%Percentage2021
Percentage bewoond94%Percentage2021
Percentage onbewoond6%Percentage2021
Koopwoningen63%Percentage2021
Huurwoningen totaal37%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2021
In bezit overige verhuurders12%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200080%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!