Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Bussum:

Informatie woonplaats Bussum:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bussum in de gemeente Gooise Meren! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Bussum in de gemeente Gooise Meren!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine toename van 3,64% naar 33.780 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Bussum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Bussum, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Bussum is met 1.185 personen gestegen van 32.595 in 2013 tot 33.780 in 2020 (dat is 3,64%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Bussum
Kaart van de woonplaats bussum. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bussum binnen de gemeente Gooise Meren.

Over woonplaats Bussum

Woonplaats Bussum heeft afgerond een totale oppervlakte van 815 hectare, waarvan 808 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bussum telt 19.134 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.325 adressen per km2. Er wonen 15.510 huishoudens en er zijn in totaal 15.953 woningen. De woonplaats telt 15.585 auto's en 4.660 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bussum ligt in de gemeente Gooise Meren.

De brondata voor woonplaats Bussum is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bussum zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bussum valt samen met deze 4 wijken: wijk Bussum Centrum, wijk Brediuskwartier, wijk Eng, wijk Spiegel. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bussum zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Bussum:

15.953 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 12% naar €403.740 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Bussum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bussum, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bussum is met €44.150 gestegen van €359.589 in 2013 tot €403.740 in 2019 (dat is 12%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Bussum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gooise Meren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Bussum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Bussum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Bussum, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Bussum is met 26.135 personen in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Bussum: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Bussum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bussum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau GGD Gooi en Vechtstreek


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau GGD Gooi en Vechtstreek bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau GGD Gooi en Vechtstreek is uitgebracht. Er liggen 21 stembureau's binnen de woonplaats Bussum. Stembureau GGD Gooi en Vechtstreek is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Bussum ligt. De gemeente Gooise Meren telde bij deze verkiezingen in totaal 36 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gooise Meren. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gooise Meren.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€36.073)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Bussum.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bussum was in 2019 €36.073.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (4.660 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Bussum.

Woonplaats Bussum telt in totaal 4.660 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bussum, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Bussum zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 16.279 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 16.279 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 16.075 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Bussum 1.475 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Bussum.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bussum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.660Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2020
B-F Nijverheid en energie520Aantal2020
G+I Handel en horeca740Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie405Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed570Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening1.880Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten540Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners33.780Aantal2020
Mannen16.245Aantal2020
Vrouwen17.545Aantal2020
0 tot 15 jaar6.195Aantal2020
15 tot 25 jaar3.625Aantal2020
25 tot 45 jaar7.690Aantal2020
45 tot 65 jaar9.500Aantal2020
65 jaar of ouder6.800Aantal2020
Ongehuwd17.155Aantal2020
Gehuwd11.740Aantal2020
Gescheiden3.010Aantal2020
Verweduwd1.840Aantal2020
Westers totaal4.320Aantal2020
Geboorte totaal310Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal330Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid4.178Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag5.180Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar8.260Aantal2019
Opleidingsniveau hoog10.780Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura715Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.848Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.952Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.875Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.316Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.995Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.809Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.029Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.341Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.511Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement924Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.462Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.812Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.246Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.152Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.113Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.774Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal15.510Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens6.455Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen3.745Aantal2020
Huishoudens met kinderen5.310Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers77%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers25.600Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€46.892Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€36.073Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar33,11%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen36,43%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen29,05%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,36%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,03%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€176x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand570Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.020Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW500Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.340Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon26.135Aantal2020
Niet-westers totaal3.325Aantal2020
Marokko780Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba190Aantal2020
Suriname235Aantal2020
Turkije275Aantal2020
Overig niet-westers1.835Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,61Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,11Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,66Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,32Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,32Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,52Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,39Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km15Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km51Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km74Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,98Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,73Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,52Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km42Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km58Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,67Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km17Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km52Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km83Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,28Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,38Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km31Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km44Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,43Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km25Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,46Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,88Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km26Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,35Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,32Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,54Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,63Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,05Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,18Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,61Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,64Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,43Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,78Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,18Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,62Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,37Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,55Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand6,44Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,37Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,79Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand20,23Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand3,13Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,23Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,51Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,04Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km49Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1331Code2021
RegionaamBussumNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal815Aantal hectaren2020
Oppervlakte land808Aantal hectaren2020
Oppervlakte water7Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid2.325Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode18.214Aantal2021
Adressen totaal19.134Aantal2021
Panden11.978Aantal2021
Percelen10.478Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal15.585Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine12.995Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.590Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.080Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad15.953Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€403.740Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning60%Percentage2020
Percentage meergezinswoning40%Percentage2020
Percentage bewoond95%Percentage2020
Percentage onbewoond5%Percentage2020
Koopwoningen60%Percentage2020
Huurwoningen totaal40%Percentage2020
In bezit woningcorporatie22%Percentage2020
In bezit overige verhuurders17%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200094%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Gooise Meren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gooise Meren. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gooise Meren. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!