Statistieken woonplaats Delfgauw

Aantal inwoners per jaar
(kleine daling van 1,76% naar 9.065 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Delfgauw. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Delfgauw is met 162 personen afgenomen van 9.227 in 2013 tot 9.065 in 2022 (dat is 1,76%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Delfgauw

Woonplaats Delfgauw heeft afgerond een totale oppervlakte van 981 hectare, waarvan 941 land en 40 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Delfgauw telt 3.771 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.324 adressen per km2. Er wonen 3.590 huishoudens en er zijn in totaal 3.438 woningen. De woonplaats telt 4.360 auto's en 1.000 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Delfgauw ligt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De brondata voor woonplaats Delfgauw is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Delfgauw zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Delfgauw valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Delfgauw en wijk Delfgauw zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Delfgauw zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Delfgauw
Kaart van de woonplaats Delfgauw. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Delfgauw binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De naam Delfgauw wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Delfgauw. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 3.438 woningen in de woonplaats Delfgauw
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.438 woningen & 3.771 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 38% naar €394.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Delfgauw. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Delfgauw, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Delfgauw is met €108.098 gestegen van €285.901 in 2013 tot €394.000 in 2022 (dat is 38%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Delfgauw


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Delfgauw


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Delfgauw

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Delfgauw is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Delfgauw.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Delfgauw.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp telde bij deze verkiezingen in totaal 18 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Delfgauw. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Delfgauw, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Delfgauw is met 603 personen gedaald van 7.588 in 2013 tot 6.985 in 2022 (dat is 7,9%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Delfgauw: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Delfgauw.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Delfgauw. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Pijnacker-Nootdorp:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Pijnacker-Nootdorp. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Delfgauw.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Delfgauw was in 2021 €33.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.000 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Delfgauw zijn in totaal 1.000 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Delfgauw, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Delfgauw zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.672 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.672 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.610 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Delfgauw 244 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Delfgauw.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 3.771 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Delfgauw telt in totaal 3.771 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Delfgauw. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Delfgauw. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.438 woningen & 3.771 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Delfgauw. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats Delfgauw: 1.539 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Delfgauw
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Delfgauw. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Delfgauw vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Delfgauw voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.000Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij50Aantal2021
B-F Nijverheid en energie145Aantal2021
G+I Handel en horeca135Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening295Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg145Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.065Aantal2022
Mannen4.660Aantal2022
Vrouwen4.405Aantal2022
0 tot 15 jaar1.585Aantal2022
15 tot 25 jaar1.505Aantal2022
25 tot 45 jaar1.740Aantal2022
45 tot 65 jaar3.050Aantal2022
65 jaar of ouder1.185Aantal2022
Ongehuwd4.470Aantal2022
Gehuwd3.805Aantal2022
Gescheiden515Aantal2022
Verweduwd270Aantal2022
Westers totaal870Aantal2022
Geboorte totaal85Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal35Aantal2021
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid963,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.510Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar2.700Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.770Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura205Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,8%Percentage2020
WMO cliënten345Aantal2021
WMO cliënten relatief38Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.260Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.830Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.460Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.190Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming11%Percentage2016
Energielabels Definitief1.591Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.949Aantal2023
Energielabels Onbepaald223Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++4Aantal2023
Energielabels A++3Aantal2023
Energielabels A+87Aantal2023
Energielabels A1.173Aantal2023
Energielabels B1.539Aantal2023
Energielabels C278Aantal2023
Energielabels D121Aantal2023
Energielabels E67Aantal2023
Energielabels F148Aantal2023
Energielabels G120Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.590Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.000Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen915Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.675Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers7.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar39%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen39%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,10%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,70%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,4%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€219x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO220Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.070Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.985Aantal2022
Niet-westers totaal1.210Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2022
Suriname240Aantal2022
Turkije125Aantal2022
Overig niet-westers725Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal90Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting56Aantal2022
Verkeersovertredingen48Aantal2022
Vernieling23Aantal2022
Overige misdrijven12Aantal2022
Totaal misdrijven244Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand5,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km97Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km54Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km54Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km111Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km157Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km15,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km194Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,46Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,19Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,16Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand14,67Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,16Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,24Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,05Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,36Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand12,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km58Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km51Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km29Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1143CodeWP1143
RegionaamDelfgauwNaamDelfgauw
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal981Aantal hectaren2022
Oppervlakte land941Aantal hectaren2022
Oppervlakte water40Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.324Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal3.771Aantal2023
Adressen met postcode3.763Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.459Aantal2023
Panden2.873Aantal2023
Percelen2.593Aantal2023
Panden voor 17006Aantal2023
Panden 1700 tot 19009Aantal2023
Panden 1900 tot 192559Aantal2023
Panden 1925 tot 1950213Aantal2023
Panden 1950 tot 1970314Aantal2023
Panden 1970 tot 198095Aantal2023
Panden 1980 tot 199068Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.649Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.168Aantal2023
Panden 2010 tot 2020165Aantal2023
Panden 2020 en later17Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2021
Verkeersongevallen totaal51Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.360Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.560Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof800Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte463Aantal2022
Motorfietsen330Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.438Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€394.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning78%Percentage2022
Percentage meergezinswoning22%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen75%Percentage2022
Huurwoningen totaal25%Percentage2022
In bezit woningcorporatie20%Percentage2022
In bezit overige verhuurders5%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200061%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200039%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!