Corona-statistieken gemeente Delfzijl

Informatie woonplaats Delfzijl:

Informatie woonplaats Delfzijl:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Delfzijl in de gemeente Delfzijl! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Delfzijl in de gemeente Delfzijl!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Delfzijl, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Delfzijl is tussen 2013 en 2020 met 559 personen afgenomen (afgerond is dat 3%): van 15.839 in 2013 tot 15.280 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Delfzijl


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Delfzijl wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Delfzijl. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Delfzijl

Woonplaats Delfzijl heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.133 hectare, waarvan 1.067 land en 63 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Delfzijl telt 8.979 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 638 adressen per km2. Er wonen 7.296 huishoudens en er zijn in totaal 7.639 woningen. De woonplaats telt 6.722 auto's en 712 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Delfzijl ligt in de gemeente Delfzijl.

De brondata voor woonplaats Delfzijl is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Delfzijl zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Delfzijl valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 29 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Delfzijl zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Delfzijl zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Delfzijl. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 7.639 woningen in Delfzijl
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Delfzijl:

7.639 woningen & 8.284 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Delfzijl.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Delfzijl:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 8.284 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Delfzijl telt in totaal 8.284 adressen, met 8.270 verblijfsobjecten en 14 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Delfzijl.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.639 woningen & 8.284 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.990)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Delfzijl.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Delfzijl was in 2018 €20.990.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (712 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Delfzijl.

Woonplaats Delfzijl telt in totaal 712 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Delfzijl voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal712aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij2aantal2019
B-F Nijverheid en energie48aantal2019
G+I Handel en horeca148aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie113aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed36aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening77aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten61aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners15.280aantal2020
Mannen7.603aantal2020
Vrouwen7.648aantal2020
0 tot 15 jaar2.143aantal2020
15 tot 25 jaar1.542aantal2020
25 tot 45 jaar3.063aantal2020
45 tot 65 jaar4.296aantal2020
65 jaar of ouder4.142aantal2020
Ongehuwd6.533aantal2020
Gehuwd6.137aantal2020
Gescheiden1.331aantal2020
Verweduwd1.220aantal2020
Geboorte totaal120aantal2019
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal210aantal2019
Sterfte relatief16aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners2aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners9aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.340gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.695gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.391gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.412gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.816gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.089gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.003gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.556gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.302gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement959gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.293gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.599gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.908gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.182gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.380gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.296aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.946aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.202aantal2020
Huishoudens met kinderen2.078aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  12.126aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €25.745Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €20.990Euro2018
40% personen met laagste inkomen47%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen13%percentage2018
Actieven 15-75 jaar50,02 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen49,81 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen10,26 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen11,99 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11,30 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand770aantal2019
Personen per soort uitkering; AO810aantal2019
Personen per soort uitkering; WW240aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW3.912aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon11.540aantal2020
Westers totaal1.290aantal2020
Niet-westers totaal2.450aantal2020
Marokko25aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba615aantal2020
Suriname230aantal2020
Turkije525aantal2020
Overig niet-westers1.000aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,22gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt1,20gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,67gemiddeld km2019
Afstand tot school0,72gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km8,74gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3234CodeWP3234
RegionaamDelfzijlNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid1.980aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal1.133hectaren2020
Oppervlakte land1.067hectaren2020
Oppervlakte water63hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid638gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal6.722aantal2019
Personenautos brandstof benzine5.693aantal2019
Personenautos overige brandstof1.029aantal2019
Personenautos per huishouden0,89gemiddeld2019
Motorfietsen556aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.639aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€122.339Euro2019
Percentage eengezinswoning69%percentage2019
Percentage meergezinswoning31%percentage2019
Percentage bewoond94%percentage2019
Percentage onbewoond6%percentage2019
Koopwoningen54%percentage2019
Huurwoningen totaal46%percentage2019
In bezit woningcorporatie35%percentage2019
In bezit overige verhuurders11%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200087%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Delfzijl:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Delfzijl. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Delfzijl. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!