Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Den Bosch:

Informatie woonplaats Den Bosch:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Bosch in de gemeente Den Bosch! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Bosch in de gemeente Den Bosch!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 2,76% naar 110.688 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Den Bosch. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Den Bosch, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Den Bosch is met 2.971 personen toegenomen van 107.716 in 2013 tot 110.688 in 2020 (dat is 2,76%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Den Bosch
Kaart van de woonplaats den-bosch. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Den Bosch binnen de gemeente Den Bosch.

De naam Den Bosch wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Den Bosch. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Den Bosch

Woonplaats Den Bosch heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.056 hectare, waarvan 5.376 land en 684 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Bosch telt 65.260 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.127 adressen per km2. Er wonen 55.210 huishoudens en er zijn in totaal 54.570 woningen. De woonplaats telt 51.170 auto's en 13.253 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Bosch ligt in de gemeente Den Bosch.

De brondata voor woonplaats Den Bosch is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Bosch zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Den Bosch valt samen met 75 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Bosch zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Den Bosch:

54.570 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 19% naar €261.029 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Den Bosch. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Bosch, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Bosch is met €40.853 gestegen van €220.176 in 2013 tot €261.029 in 2019 (dat is 19%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Den Bosch. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Den Bosch, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Den Bosch is met 83.863 personen in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Den Bosch: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Den Bosch.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Den Bosch. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Brede Bossche School De Hambaken


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Brede Bossche School De Hambaken bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Brede Bossche School De Hambaken is uitgebracht. Er liggen 39 stembureau's binnen de woonplaats Den Bosch. Stembureau Brede Bossche School De Hambaken is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Den Bosch ligt. De gemeente Den Bosch telde bij deze verkiezingen in totaal 56 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Bosch. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.132)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Den Bosch.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Bosch was in 2019 €30.132.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (13.253 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Den Bosch.

Woonplaats Den Bosch telt in totaal 13.253 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Den Bosch, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Den Bosch zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 80.252 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 80.252 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 78.151 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Den Bosch 7.388 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Den Bosch.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Bosch voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal13.253Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij11Aantal2020
B-F Nijverheid en energie1.950Aantal2020
G+I Handel en horeca2.859Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.190Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.215Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening4.160Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.810Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners110.688Aantal2020
Mannen54.496Aantal2020
Vrouwen56.048Aantal2020
0 tot 15 jaar15.585Aantal2020
15 tot 25 jaar12.983Aantal2020
25 tot 45 jaar31.291Aantal2020
45 tot 65 jaar30.518Aantal2020
65 jaar of ouder20.161Aantal2020
Ongehuwd57.899Aantal2020
Gehuwd37.477Aantal2020
Gescheiden10.120Aantal2020
Verweduwd5.335Aantal2020
Westers totaal10.925Aantal2020
Geboorte totaal945Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal860Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2.259Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag24.261Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar30.543Aantal2019
Opleidingsniveau hoog31.232Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura2.245Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten7.680Aantal2019
Wmo-cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.661Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.041Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.977Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.100Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.409Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.252Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.294Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.043Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.068Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.221Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.403Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.655Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.133Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning954Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.204Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming43%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal55.210Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens24.465Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15.685Aantal2020
Huishoudens met kinderen15.422Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,98Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers90.206Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.107Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.132Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar29,47%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen44,10%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen18,64%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen9,10%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,92%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€57x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand3.050Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO5.680Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.900Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW18.641Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon83.863Aantal2020
Niet-westers totaal15.900Aantal2020
Marokko4.365Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba810Aantal2020
Suriname1.425Aantal2020
Turkije2.535Aantal2020
Overig niet-westers6.320Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,79Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand4,29Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,75Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand4,29Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,59Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,53Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km53Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km97Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,98Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km34Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km56Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,47Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km66Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km117Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,56Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km19Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km92Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km152Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km11,09Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,56Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,58Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,64Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,86Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,37Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,38Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,85Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,65Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,52Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,05Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,53Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,86Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,33Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,03Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,25Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,06Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,42Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,12Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,86Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand3,51Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,65Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,62Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,69Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km37Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1595Code2021
RegionaamDen BoschNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal6.056Aantal hectaren2020
Oppervlakte land5.376Aantal hectaren2020
Oppervlakte water684Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.127Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode62.856Aantal2021
Adressen totaal65.260Aantal2021
Panden37.591Aantal2021
Percelen26.934Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal51.170Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine41.114Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof10.022Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.928Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad54.570Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€261.029Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning53%Percentage2020
Percentage meergezinswoning47%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen46%Percentage2020
Huurwoningen totaal54%Percentage2020
In bezit woningcorporatie38%Percentage2020
In bezit overige verhuurders15%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200082%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Bosch. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!