Corona-statistieken gemeente Den Bosch

Informatie woonplaats Den Bosch:

Informatie woonplaats Den Bosch:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Bosch in de gemeente Den Bosch! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Bosch in de gemeente Den Bosch!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Den Bosch, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Den Bosch is tussen 2013 en 2019 met 2.957 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 107.716 in 2013 tot 110.674 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Den Bosch wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Den Bosch. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Den Bosch

Woonplaats Den Bosch heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.076 hectare, waarvan 5.393 land en 686 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Bosch telt 62.300 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.109 adressen per km2. Er wonen 54.845 huishoudens en er zijn in totaal 53.953 woningen. De woonplaats telt 51.314 auto's en 12.644 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Bosch ligt in de gemeente Den Bosch.

De brondata voor woonplaats Den Bosch is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Bosch zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Den Bosch valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 75 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Den Bosch zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Bosch zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 53.953 woningen in Den Bosch
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Den Bosch:

53.953 woningen & 62.300 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Den Bosch.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Den Bosch:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 62.300 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Den Bosch telt in totaal 62.300 adressen, met 62.241 verblijfsobjecten, 9 standplaatsen en 50 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Den Bosch.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

53.953 woningen & 62.300 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.007)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Den Bosch.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Bosch was in 2018 €29.007.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (12.644 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Den Bosch.

Woonplaats Den Bosch telt in totaal 12.644 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal12.644aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij11aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.815aantal2019
G+I Handel en horeca2.750aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie1.130aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed1.215aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening3.940aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten1.730aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners110.674aantal2019
Mannen54.546aantal2019
Vrouwen55.979aantal2019
0 tot 15 jaar15.970aantal2019
15 tot 25 jaar13.219aantal2019
25 tot 45 jaar30.986aantal2019
45 tot 65 jaar30.609aantal2019
65 jaar of ouder19.685aantal2019
Ongehuwd57.795aantal2019
Gehuwd37.667aantal2019
Gescheiden10.065aantal2019
Verweduwd5.285aantal2019
Geboorte totaal945aantal2018
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal830aantal2018
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.738gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.127gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.068gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.219gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.564gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.356gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.349gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.142gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.149gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartement852gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.312gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.507gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.807gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.290gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.026gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.296gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarming54%percentage2017
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal54.845aantal2019
Eenpersoonshuishoudens23.990aantal2019
Huishoudens zonder kinderen15.570aantal2019
Huishoudens met kinderen15.578aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte1,99gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  89.506aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.378Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.007Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,23 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen44,15 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,59 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,43 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,12 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand3.230aantal2019
Personen per soort uitkering; AO5.690aantal2019
Personen per soort uitkering; WW1.920aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW17.811aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon84.194aantal2019
Westers totaal10.865aantal2019
Niet-westers totaal15.615aantal2019
Marokko4.375aantal2019
Nederlandse Antillen en Aruba815aantal2019
Suriname1.435aantal2019
Turkije2.540aantal2019
Overig niet-westers6.060aantal2019
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,81gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,62gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,56gemiddeld km2019
Afstand tot school0,54gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km9,84gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1595CodeWP1595
RegionaamDen BoschNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.277aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal6.076hectaren2019
Oppervlakte land5.393hectaren2019
Oppervlakte water686hectaren2019
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid1.109gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal51.314aantal2019
Personenautos brandstof benzine40.981aantal2019
Personenautos overige brandstof10.293aantal2019
Personenautos per huishouden0,88gemiddeld2019
Motorfietsen2.870aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad53.953aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€261.029Euro2019
Percentage eengezinswoning54%percentage2019
Percentage meergezinswoning46%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen46%percentage2019
Huurwoningen totaal53%percentage2019
In bezit woningcorporatie39%percentage2019
In bezit overige verhuurders15%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200083%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Bosch. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!