Corona-statistieken gemeente Den Bosch

Informatie woonplaats Den Bosch:

Informatie woonplaats Den Bosch:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Bosch in de gemeente Den Bosch! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Bosch in de gemeente Den Bosch!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Den Bosch, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Den Bosch is tussen 2013 en 2020 met 2.971 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 107.716 in 2013 tot 110.688 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Den Bosch wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Den Bosch. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Den Bosch

Woonplaats Den Bosch heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.056 hectare, waarvan 5.376 land en 684 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Bosch telt 65.260 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.127 adressen per km2. Er wonen 55.210 huishoudens en er zijn in totaal 53.952 woningen. De woonplaats telt 51.170 auto's en 12.643 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Bosch ligt in de gemeente Den Bosch.

De brondata voor woonplaats Den Bosch is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Bosch zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Den Bosch valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 75 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Den Bosch zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Bosch zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 53.952 woningen in de woonplaats Den Bosch
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Den Bosch:

53.952 woningen & 62.856 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Den Bosch (€261.029 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Den Bosch voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 62.856 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Den Bosch telt in totaal 62.856 adressen, met 62.799 verblijfsobjecten, 7 standplaatsen en 50 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Den Bosch.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

53.952 woningen & 62.856 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.007)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Den Bosch.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Bosch was in 2018 €29.007.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (12.643 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Den Bosch.

Woonplaats Den Bosch telt in totaal 12.643 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Bosch voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal12.643aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij11aantal2019
B-F Nijverheid en energie1.815aantal2019
G+I Handel en horeca2.749aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie1.130aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed1.215aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening3.940aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten1.730aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners110.688aantal2020
Mannen54.496aantal2020
Vrouwen56.048aantal2020
0 tot 15 jaar15.585aantal2020
15 tot 25 jaar12.983aantal2020
25 tot 45 jaar31.291aantal2020
45 tot 65 jaar30.518aantal2020
65 jaar of ouder20.161aantal2020
Ongehuwd57.899aantal2020
Gehuwd37.477aantal2020
Gescheiden10.120aantal2020
Verweduwd5.335aantal2020
Geboorte totaal945aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal860aantal2019
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners4aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.661gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.041gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.977gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.100gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.409gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.252gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.294gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.043gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.068gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.221gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.403gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.655gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.133gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning954gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.204gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming43%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal55.210aantal2020
Eenpersoonshuishoudens24.465aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15.685aantal2020
Huishoudens met kinderen15.422aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,98gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  89.506aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.378Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €29.007Euro2018
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%percentage2018
Actieven 15-75 jaar61,23 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen44,15 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen18,59 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,43 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,12 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand3.050aantal2020
Personen per soort uitkering; AO5.680aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.900aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW18.641aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon83.863aantal2020
Westers totaal10.925aantal2020
Niet-westers totaal15.900aantal2020
Marokko4.365aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba810aantal2020
Suriname1.425aantal2020
Turkije2.535aantal2020
Overig niet-westers6.320aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,79gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,60gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,57gemiddeld km2019
Afstand tot school0,64gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km9,22gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1595CodeWP1595
RegionaamDen BoschNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.259aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal6.056hectaren2020
Oppervlakte land5.376hectaren2020
Oppervlakte water684hectaren2020
Mate van stedelijkheid4indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.127gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal51.170aantal2020
Personenautos brandstof benzine41.114aantal2020
Personenautos overige brandstof10.022aantal2020
Personenautos per huishouden0,88gemiddeld2020
Motorfietsen2.928aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad53.952aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€261.029Euro2019
Percentage eengezinswoning54%percentage2019
Percentage meergezinswoning46%percentage2019
Percentage bewoond96%percentage2019
Percentage onbewoond4%percentage2019
Koopwoningen46%percentage2019
Huurwoningen totaal53%percentage2019
In bezit woningcorporatie39%percentage2019
In bezit overige verhuurders15%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200083%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Bosch. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!