Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Den Haag:

Informatie woonplaats Den Haag:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Haag in de gemeente Den Haag! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Haag in de gemeente Den Haag!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (7% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Den Haag, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Den Haag is tussen 2013 en 2020 met 39.983 personen toegenomen (afgerond is dat 7%): van 505.855 in 2013 tot 545.838 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Den Haag
Kaart van de woonplaats den-haag. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Den Haag binnen de provincie Zuid-Holland.

De naam Den Haag wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Den Haag. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Den Haag

Woonplaats Den Haag heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.813 hectare, waarvan 8.245 land en 1.568 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Haag telt 304.390 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.939 adressen per km2. Er wonen 268.306 huishoudens en er zijn in totaal 259.264 woningen. De woonplaats telt 197.770 auto's en 57.130 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Haag ligt in de gemeente Den Haag.

De brondata voor woonplaats Den Haag is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Haag zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Den Haag bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Den Haag zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Haag zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 259.264 woningen in de woonplaats Den Haag
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Den Haag:

259.264 woningen & 303.197 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 303.197 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Den Haag telt in totaal 303.197 adressen, met 302.605 verblijfsobjecten, 367 standplaatsen en 225 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Den Haag.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

259.264 woningen & 303.197 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Den Haag.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Den Haag. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Algemen Hindoe Basisschool


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Algemen Hindoe Basisschool bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Algemen Hindoe Basisschool is uitgebracht. Er liggen 255 stembureau's binnen de woonplaats Den Haag. Stembureau Algemen Hindoe Basisschool is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Den Haag ligt. De gemeente Den Haag telde bij deze verkiezingen in totaal 255 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Den Haag.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Haag was in 2018 €26.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (57.130 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Den Haag.

Woonplaats Den Haag telt in totaal 57.130 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Den Haag, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Den Haag zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 385.425 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 51 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 385.425 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 376.556 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Den Haag 36.857 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Den Haag.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Haag voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal57.130Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij2.120Aantal2019
B-F Nijverheid en energie11.600Aantal2019
G+I Handel en horeca9.870Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie4.995Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.075Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening16.380Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten8.090Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners545.838Aantal2020
Mannen271.121Aantal2020
Vrouwen274.717Aantal2020
0 tot 15 jaar92.553Aantal2020
15 tot 25 jaar67.978Aantal2020
25 tot 45 jaar164.274Aantal2020
45 tot 65 jaar141.195Aantal2020
65 jaar of ouder79.838Aantal2020
Ongehuwd311.755Aantal2020
Gehuwd163.123Aantal2020
Gescheiden51.572Aantal2020
Verweduwd19.388Aantal2020
Westers totaal105.315Aantal2020
Geboorte totaal6.430Aantal2019
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal4.091Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid6.620Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag128.180Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar146.030Aantal2019
Opleidingsniveau hoog144.220Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura15.595Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliënten38.085Aantal2019
Wmo-cliënten relatief71%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners9Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.140Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.900Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.000Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.260Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.160Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal268.306Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens128.868Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen56.430Aantal2020
Huishoudens met kinderen83.008Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  397.600Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.000Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,40 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen48,70 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen17,10 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen13,20 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12,20 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand24.400Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO23.180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW8.330Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW72.920Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon242.441Aantal2020
Niet-westers totaal198.082Aantal2020
Marokko32.355Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba13.920Aantal2020
Suriname45.783Aantal2020
Turkije41.122Aantal2020
Overig niet-westers64.902Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,50Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,50Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,50Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km35Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km38Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km86Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km10Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km20Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km36Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km82Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km33Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km250Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km546Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km44Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km19Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km140Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km281Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km21Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km180Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km398Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km26Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km227Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km509Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km32,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km81Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km134Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km11Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km90Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km208Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km54Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km133Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km35Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km81Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km27Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km62Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km48Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km31Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand3,00Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,90Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand6,60Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,60Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km28Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km46Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km22Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,20Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,10Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1245CodeWP1245
RegionaamDen HaagNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal9.813Aantal hectaren2020
Oppervlakte land8.245Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1.568Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid4.939Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal197.770Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine160.745Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof37.025Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.399Aantal2020
Motorfietsen10.865Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad259.264Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€241.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning21%Percentage2019
Percentage meergezinswoning79%Percentage2019
Percentage bewoond92%Percentage2019
Percentage onbewoond8%Percentage2019
Koopwoningen43%Percentage2019
Huurwoningen totaal57%Percentage2019
In bezit woningcorporatie31%Percentage2019
In bezit overige verhuurders25%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200083%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!