Statistieken woonplaats Den Haag

Aantal inwoners per jaar
(grote toename van 25% naar 553.417 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Den Haag. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Den Haag is met 110.914 personen toegenomen van 442.503 in 1996 tot 553.417 in 2022 (dat is 25%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Den Haag

Woonplaats Den Haag heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.813 hectare, waarvan 8.246 land en 1.568 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Haag telt 310.714 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.016 adressen per km2. Er wonen 274.660 huishoudens en er zijn in totaal 267.654 woningen. De woonplaats telt 200.420 auto's en 77.335 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Haag ligt in de gemeente Den Haag.

De brondata voor woonplaats Den Haag is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Haag zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Den Haag bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Den Haag zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Haag zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Den Haag
Kaart van de woonplaats Den Haag. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Den Haag binnen de provincie Zuid-Holland.

De naam Den Haag wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Den Haag. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 267.654 woningen in de woonplaats Den Haag
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

267.654 woningen & 310.714 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 87% naar €311.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Den Haag. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Haag, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Haag is met €145.000 toegenomen van €166.000 in 2005 tot €311.000 in 2022 (dat is 87%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Den Haag


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Den Haag

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Den Haag is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 258 stembureaus in de woonplaats Den Haag.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 258 stembureaus in de woonplaats Den Haag.

Bekijk de uitslagen van heel veel andere verkiezingen op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Den Haag. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Den Haag, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Den Haag is met 42.887 personen gedaald van 280.885 in 1996 tot 237.998 in 2022 (dat is 15%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Den Haag: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Den Haag.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Den Haag. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Den Haag.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Haag was in 2021 €28.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (77.335 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Den Haag zijn in totaal 77.335 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 77.335 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 77.330 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Den Haag, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Den Haag zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 457.902 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 51 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 457.902 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 446.888 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Den Haag 37.286 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Den Haag.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 310.714 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Den Haag telt in totaal 310.714 adressen, met 310.122 verblijfsobjecten, 367 standplaatsen en 225 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Den Haag. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Den Haag. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

267.654 woningen & 310.714 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Den Haag. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Den Haag: 60.908 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Den Haag
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Den Haag. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Den Haag vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Haag voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal77.335Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij3.095Aantal2021
B-F Nijverheid en energie15.120Aantal2021
G+I Handel en horeca10.875Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5.535Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed4.180Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening17.875Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg11.960Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten8.690Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners553.417Aantal2022
Mannen275.490Aantal2022
Vrouwen277.927Aantal2022
0 tot 15 jaar90.496Aantal2022
15 tot 25 jaar70.124Aantal2022
25 tot 45 jaar166.794Aantal2022
45 tot 65 jaar143.232Aantal2022
65 jaar of ouder82.771Aantal2022
Ongehuwd321.529Aantal2022
Gehuwd161.372Aantal2022
Gescheiden51.414Aantal2022
Verweduwd19.102Aantal2022
Westers totaal112.674Aantal2022
Geboorte totaal6.101Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal4.557Aantal2021
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid6.712,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag127.290Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar145.130Aantal2020
Opleidingsniveau hoog150.490Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura15.475Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2020
WMO cliënten37.070Aantal2021
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.400Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.400Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.170Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.020Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.050Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.270Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming9%Percentage2021
Energielabels Definitief190.718Aantal2023
Energielabels Voorlopig86.935Aantal2023
Energielabels Onbepaald32.382Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++143Aantal2023
Energielabels A+++1.228Aantal2023
Energielabels A++1.766Aantal2023
Energielabels A+2.079Aantal2023
Energielabels A60.908Aantal2023
Energielabels B37.384Aantal2023
Energielabels C46.173Aantal2023
Energielabels D28.040Aantal2023
Energielabels E29.804Aantal2023
Energielabels F21.276Aantal2023
Energielabels G48.850Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal274.660Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens133.440Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen58.800Aantal2022
Huishoudens met kinderen82.420Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers414.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen12%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum16%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€22x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand23.330Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO23.180Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW5.690Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW75.050Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon237.998Aantal2022
Niet-westers totaal202.745Aantal2022
Marokko32.680Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba14.793Aantal2022
Suriname44.769Aantal2022
Turkije42.148Aantal2022
Overig niet-westers68.355Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal16.627Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven4.469Aantal2022
Milieu overtredingen57Aantal2022
Oplichting3.308Aantal2022
Verkeersovertredingen6.880Aantal2022
Vernieling3.425Aantal2022
Overige misdrijven1.479Aantal2022
Totaal misdrijven37.286Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km86Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km32Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km243Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km531Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km16Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km124Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km248Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km178Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km394Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km27Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km244Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km551Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km39,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km92Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km148Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km85Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km198Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km49Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km124Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km35Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km82Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km64Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km50Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km32Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km47Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1245CodeWP1245
RegionaamDen HaagNaamDen Haag
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal9.813Aantal hectaren2022
Oppervlakte land8.246Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1.568Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid5.016Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal310.714Aantal2023
Adressen met postcode310.035Aantal2023
Adressen met woonfunctie281.196Aantal2023
Panden102.827Aantal2023
Percelen87.837Aantal2023
Panden voor 17001.150Aantal2023
Panden 1700 tot 190019.397Aantal2023
Panden 1900 tot 192546.598Aantal2023
Panden 1925 tot 195055.377Aantal2023
Panden 1950 tot 197052.480Aantal2023
Panden 1970 tot 198017.823Aantal2023
Panden 1980 tot 199024.645Aantal2023
Panden 1990 tot 200029.107Aantal2023
Panden 2000 tot 201031.850Aantal2023
Panden 2010 tot 202019.731Aantal2023
Panden 2020 en later10.891Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk14Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1.773Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade3.328Aantal2021
Verkeersongevallen totaal5.115Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal200.420Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine159.510Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof40.905Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.431Aantal2022
Motorfietsen10.820Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad267.654Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€311.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning21%Percentage2022
Percentage meergezinswoning79%Percentage2022
Percentage bewoond93%Percentage2022
Percentage onbewoond7%Percentage2022
Koopwoningen41%Percentage2022
Huurwoningen totaal58%Percentage2022
In bezit woningcorporatie31%Percentage2022
In bezit overige verhuurders27%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200081%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!